Про проект. Проект реалізований Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності разом із Ініціативної групою «Перекладачі в дії», що діє в складі ГО «Український Літературний Центр». Він покликаний надати практичну правову допомогу працівникам видавничої галузі щодо договірних відносин із перекладачами літературних творів та сприятиме підвищенню поінформованості гравців літературного ринку в правових питаннях охорони авторського права. На нашій сторінці проекту "ПРАВОВА ДОПОМОГА ВИДАВЦЯМ, АВТОРАМ ТА ПЕРЕКЛАДАЧАМ" ви зможете отримати практичну допомогу в оформленні договірних відносин та ознайомитись із спеціально розробленими Зразками договорів між видавцями та перекладачами літературних творів.

 

Згідно з Цивільним кодексом України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.* Ми пропонуємо вашій увазі зразки договорів, які можна використовувати, коли одна сторона (видавець) замовляє другій стороні (перекладачу) переклад літературного твору. 

Перекладачу твору належить авторське право на здійснений переклад, якщо той є результатом його творчої діяльності. Подібно до автора твору, що перекладається іншою мовою, перекладачу належить авторське право на здійснений ним переклад, який вважається похідним твором.  Належність авторського права на переклад обмежує права інших осіб щодо його використання без дозволу. Це означає, що використання перекладу можливе лише з дозволу перекладача, крім випадків, передбачених Законом України «Про авторське право і суміжні права».  Зокрема, не потребує дозволу використання перекладу твору, що перейшов в суспільне надбання, тобто через 70 років після смерті автора перекладу.

Як автор перекладу твору, перекладач має особисті немайнові та майнові права, які  виникають з моменту створення творчого перекладу. 

Особисті немайнові права належать лише перекладачу та є невідчужуваними: право на ім’я, псевдонім тощо. 

А от майнові права можуть передаватися, зокрема, й видавцю. Залежно від зацікавленості сторін перекладач, здійснюючи переклад на замовлення видавця, може: (а) передати (відчужити) майнові права на переклад видавцю чи (б) надати дозвіл (ліцензію) на використання цього перекладу.

Оформлення таких відносин ми пропонуємо здійснювати на підставі двох видів змішаних договорів: 

 

 

ДОГОВІР, що містить елементи договору-замовлення та
договору-передання (відчуження) майнових прав на переклад твору

 

(ЗРАЗОК ДОГОВОРУ 1*doc.)

ДОГОВІР, що містить елементи договору-замовлення 

та  ліцензійного договору

 

 

(ЗРАЗОК ДОГОВОРУ 2 *doc.)

 

Обидва види зразків є договорами-замовленнями та поширюються на ті випадки, коли перекладач не перебуває у трудових відносинах з видавцем, тобто не є штатним працівником видавництва. Договори укладають завчасно, коли переклад твору ще не створено. У них сторони  визначають вимоги до створення перекладу твору та співпраці. 

Перший зразок договору передбачає, що з моменту створення перекладу твору (підписання акту прийому-передачі) перекладач передає видавцю всі майнові права на переклад. Тобто перекладач, отримавши разовий гонорар, не може впливати на подальше використання свого перекладу, серед іншого: самостійно перевидавати його, віддавати іншому видавцю, надавати для театральної постановки абощо. 

За другим зразком договору перекладач надає видавцю виключну ліцензію, тобто  дозвіл на використання перекладу твору у визначений договором спосіб (друк, аудіо, постановка, електронна публікація, екранізація тощо) на певній території та протягом визначеного проміжку часу. Така ліцензія видається лише одному видавцю і виключає можливість використання перекладу та надання перекладачем тотожних ліцензій іншим особам. Після завершення терміну дії ліцензії договір потребує поновлення, або ж права повертаються до перекладача (чи його спадкоємців). Тоді перекладач (або його спадкоємці) можуть передати права або надати дозвіл на використання перекладу іншій особі. Наведене стосується перекладу твору як такого, а не його видання, тобто книжки, аудіо-диска тощо. 

            

        ДИВИТИСЬ ЗРАЗОК ДОГОВОРУ №1 З КОМЕНТАРЯМИ                      ДИВИТИСЬ ЗРАЗОК ДОГОВОРУ №2 З КОМЕНТАРЯМИ 

Згідно з Цивільним кодексом України, договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди щодо всіх істотних умов: домовилися про предмет договору, окреслили двосторонні зобов’язання, терміни, оплату тощо. Також перед підписанням договору мають бути узгоджені всі умови, важливі для бодай однієї зі сторін. У рамках, визначених законом, договір є способом врегулювання практично будь-яких питань. 

Представлені види й тексти договорів є лише зразками, що можуть слугувати прикладом для створення власних документів. У кожному конкретному випадку сторони можуть вибирати вид договору, а також доповнювати або змінювати умови запропонованих зразків залежно від потреб і домовленостей та з урахуванням норм законодавства. 

При складанні зразків договорів використана така література:

 • Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356, зі змінами та доповненнями.
 • Закон України «Про авторське право і суміжні права» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 13, ст. 64; введений у дію Постановою ВР № 3793-XII від 23.12.93, ВВР, 1994, № 13, ст.65, зі змінами та доповненнями.
 • Закон України «Про видавничу справу» // (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 32, ст.206),  зі змінами та доповненнями.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2003 р. № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав» // Офіційний вісник України від 07.02.2003— 2003 р., № 4, стор. 298, ст. 129.
 • Інтелектуальна власність: словник-довідник/За заг. ред. О.Д. Святоцького. – У 2-х т.: Том 1. Авторське право і суміжні права/За ред. О.Д. Святоцького, В.С. Дроб‘язка. – Уклад.: В.С. Дроб‘язко, Р.В. Дроб‘язко. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 356 с. 
 • ДСТУ 4861:2007. Видання. Вихідні відомості
 • ДСТУ 3017:2015. Видання. Основні види.
 • ДСТУ 7157:2010. Видання електронні. Основні види і вихідні відомості.
 • Афанасьєва К.О. Право видавця та редактора: навч.-метод. посіб. / Афанасьєва К. О.; НАПрН України, НДІ інтелект. власності. — К. : НДІ ІВ НАПрНУ, 2013. - 202 с. 
 • Ярема С.М.  Технічне редагування. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування» https://studfiles.net/preview/6329488/
 * У широкому сенсі цивільні права і обов'язки — це ті права та обов'язки, якими володіють громадяни. У такому розумінні до цивільних прав і обов'язків належать і конституційні права громадян, наприклад, право володіти та розпоряджатися результатами інтелектуальної творчої власності, дотримуватися вимог закону і, обов'язків та ін. Цей термін охоплює також права та обов'язки, що випливають із авторсько-правових відносин, з відносин, які виникають у сфері видавничої діяльності, права тощо, визначених в ЦК України. 

 

 

 
 
 • Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 (із змінами) (набуття чинності для України: 25.12.1991).
 • Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 (із змінами) (набуття чинності для України: 25.12.1991).
 • Всесвітня конвенція про авторське право від 06.09.1952 року (правонаступництво: 23.12.1993, дата набуття чинності для України: 17.01.1994).
 • Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15.06.1957 (із змінами) (Україна приєдналась до Угоди Законом № 1762-III від 01.06.2000.).
 • Гаазький Акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових, прийнятий 28.11.1960 в Гаазі (Україна приєдналась до Гаазького Акту Гаазької угоди Законом № 2992-III від 17.01.2002).
 • Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26.10.1961 (Україна приєдналась до Конвенції Законом № 2730-III від 20.09.2001).
 • Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин від 02.12.1961, переглянута в м. Женева 10.11.1972 р., 23.10.1978 та 19.03.1991 (Україна приєдналась до Конвенції Законом № 209/95-ВР № 60-V від 02.08.2006.
 • Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків, підписана в Локарно 08.10.1968 (зі змінами) (Україна приєдналась до Договору Законом № 684-VI від 17.12.2008).
 • Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності (підписана у Стокгольмі 14.07.1967 та змінена 02.10.1979).
 • Договір про патентну кооперацію від 19.06.1970 (із змінами) (набуття чинності для України: 25.12.1991.
 • Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів Паризький Акт від 24.07.1971 (із змінами) (дата підписання: 24.07.1971, дата набрання чинності для України: 25.10.1995).
 • Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм від 29.10.1971 (Україна приєдналась до Конвенції Законом № 738-XIV від 15.06.1999).
 • Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури від 28.04.1977 (Україна приєдналась до Договору Законом № 474/96-ВР від 01.11.1996).
 • Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків прийнятий в Мадриді 28.06.1989 (Україна приєдналась до Протоколу Законом № 1763-III від 01.06.2000).
 • Найробский договір про охрану Олімпійского символу від 26.09.1981.
 • Договір про закони щодо товарних знаків від 17.10.1994 (Договір ратифіковано Законом № 380/95-ВР від 13.10.1995).
 • Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20.12.1996 року та положення Бернської конвенції (1971 р.), на які містяться посилання у Договорі (Договір ВОІВ про авторське право) (1996) (прийнятий 20.12.1996 в Женеві). (Україна приєдналась до Договору Законом № 2733-III від 20.09.2001).
 • Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20.12.1996 (Україна приєдналась до Договору Законом № 2732-III від 20.09.2001).
 • Сінгапурський договір про право товарних знаків від 20.12.1996.
 • Договір про патентне право від 01.06.2000 (Україна приєдналась до Договору Законом № 245-IV від 22.11.2002).
 • Правила до Сінгапурського договору про право товарних знаків від 27.03.2006.
 • Резолюція Дипломатичної конференції, доповнена до Сінгапурського договору про закони про право товарних знаків та Інструкції до нього від 27.03.2006.
 
 
 
 • Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1994 року (від 15.04.1994).
 • Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994.
 • Коммюніке Самміта ГУАМ (від 23.05.2006).
 • Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі (дата підписання: 05.02.2008, ратифікований Законом № 250-VI від 10.04.2008).
 • Угода про створення зони вільної торгівлі між державами-учасницями ГУУАМ (дата підписання: 20.07.2002, Угоду ратифіковано Законом № 321-IV від 28.11.2002).
 • Угоди системи СОТ
 • Додатки до Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі.
 года про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994.Додатки до Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі.
 
Двосторонні угоди у межах СНД  
 • Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17.04. № 01-8/845 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист права власності на комерційне найменування».Угода про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав (дата підписання: 24.09.1993, дата набрання чинності: 06.05.1995, дата набрання чинності для України: 27.06.1995).
 • Угода про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів у сфері правової охорони винаходів (дата підписання: 04.06.1999, затверджене постановою Кабінету Міністрів України 13.12.1999).
 • Угода про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень (дата підписання: 04.09.1999, Угоду ратифіковано із застереженням Законом № 1971-III від 21.09.2000).
 • Рішення про Спільну робочу комісію держав-учасників Угоди про співробітництво по припиненню правопорушень в сфері інтелектуальної власності від 20.06.2000.
 • Угода про правову охорону сортів рослин від 16.03.2001.
 • Рішення про Правила митного контролю за переміщенням через митний кордон товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності (дата підписання: 28.09.2001; дата ратифікації: 19.01.2006; дата набуття чинності: 03.03.2006).
 • Рішення про Концепцію формування національних баз даних та організації міждержавного обміну інформацією з попередження та припинення правопорушень у сфері інтелектуальної власності від 25.05.2006.
 • Рішенні Економічної ради СНД від 14 вересня 2007 року «Про врегулювання питання товарних знаків» від 04.04.2008.
 • Рішення Економічного ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання доручення, що міститься в Рішенні Економічної ради СНД від 14 вересня 2007 року «Про врегулювання питання товарних знаків» від 04.04.2008.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

ЛАБОРАТОРІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГУ

Метою діяльності лабораторії є привернення уваги аудиторії та фахівців у різних галузях промисловості та знань до створення іміджу України як надійного, змістовного партнера на міжнародній арені та усвідомлення її як країни походження матеріальних та нематеріальних цінностей. 

 

ЛАБОРАТОРІЯ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ

Діяльність Лабораторії охоплює весь спектр питань на перетині генної інженерії, біотехнології та законодавства про інтелектуальну власність з точки зору запобігання біотероризму з використанням живих організмів, питання «дизайнерської дитини» та патентування способів репродуктивних технологій та інших дотичних галузях.

 

44634

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИ

Громадські, дослідницькі та освітні проекти за участю НДІ ІВ.

44631

ЦЕНТРИ ТА ЛАБОРАТОРІЇ

Дослідницькі центри та лабораторії з вивчення питань інтелектуальної власності.

44633l

Періодичні видання

Журнал "Теорія і практика інтелектуальної власності" та "Медичне право".

44635

Законодавство

Зручно систематизована міжнародна та українська законодавча база галузі.

 

Останні новини

Наші пріоритети

testimonial author Олена ОРЛЮК, директор

"Ми намагаємося об'єднати під лавами нашого колективу справді найкращих фахівців, адже з ними маєш надзвичайно більше натхнення та мотивації до улюбленої справи"

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича (Боженко), 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua