СПИСОК УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ  
Секція 2. Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності (м. Київ)

 

   

БОНДАРЕНКО Ольга Сергіївна, 
кандидат юридичних наук, Сумський державний університет 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ КАМКОРДИНГУ В УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОНОМ

 

БЕНЕДИСЮК Ігор Михайлович,
суддя Касаційного господарського суду Верховного Суду, заслужений юрист України

Способи захисту прав на  результати наукових досліджень та об'єкти права інтелектуальної власності

 

БУТНІК-СІВЕРСЬКИЙ Олександр Борисович,
доктор економічних наук, професор, академік АТН України та академік УАН, головний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України,

ПРОТИДІЯ ПАТЕНТНИМ ТРОЛЯМ – КРОК ДО ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

   

ВОЛИНЕЦЬ Інна Павлівна, 
аспірант, молодший науковий співробітник, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України
БЕЗВІДПОВІДАЛЬНЕ ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ВВОДИТЬ В ОМАНУ ЯК ОДИН ІЗ ПРОЯВІВ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

    

ГОРДІЄНКО Сергій Георгійович,
доктор юридичних наук, доцент, навчально-науковий інститут права ім. князя Володимира Великого МАУП 
АЛГОРИТМ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ, ІННОВАЦІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

    

ДОРОШЕНКО Дмитро Олександрович,
в.о. наукового співробітника, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України

«ОБРАЗ» І «ПРАВО НА ОБРАЗ»: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ

    

ДУМЧИКОВ Михайло Олександрович, 
кандидат юридичних наук, Сумський державний університет 
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

    

ЖИХАРЕВ Олександр Сергійович, 
науковий співробітник Центра експертних досліджень, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України 

Теорія еквівалентів при встановленні порушення права на патент

   

ЗАЙКІВСЬКИЙ Олександр Болеславович, 
старший науковий співробітник, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України,

ЩОДО ВПЛИВУ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ

   

ЗОЛОТА Леся Володимирівна, 
кандидат юридичних наук, Сумський державний університет

НАУКОВІ ТВОРИ ТА НАУКОВІ ВІДКРИТТЯ ЯК ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  

КАШИНЦЕВА Оксана Юріївна, 
кандидат юридичних наук, керівник Центру гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України,

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОВЖИВАННЯ ПАТЕНТНИМИ ПРАВАМИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

   

КІЛОЧЕК Анастасія Андріївна, 
студентка 5 курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЩОДО КОМПЕТЕНЦІЇ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ В ЗАПОБІГАННІ ЗЛОВЖИВАНЬ НА РИНКУ ОБ`ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  

КОВАЛЕНКО Тетяна Вікторівна, 
старший науковий співробітник, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України

ПОРУШЕННЯ ПРАВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ВИДИ ТА ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ

  

КОВАЛЬ Ірина Федорівна, 
доктор юридичних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

ПРАВОВІ ЗАСАДИ УЧАСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СТВОРЕННІ СУБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  

КОДИНЕЦЬ Анатолій Олександрович, 
доктор юридичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  

КОРДУНЯН Ірина Володимирівна, 
студентка, Сумський державний університет

ЛОГВИНЕНКО Микола Іванович, 
кандидат юридичних наук, доцент, Сумський державний університет
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ШЛЯХОМ МЕДІАЦІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

  

КРАВЧЕНКО Тетяна Сергіївна, 
аспірантка, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

ВИБАЧЕННЯ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВА НА ДІЛОВУ РЕПУТАЦІЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

   

КРАКОВСЬКА Анжеліка Євгеніївна, 
кандидат юридичних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  

КУРОВСЬКА Альона Анатоліївна,
старший викладач , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ТІХОНОВ Валерій Сергійович, 
магістр соціології, ГО «Інститут соціального та економічного прогнозування «Альфа-аналітика»
СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ: МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ТА МОНІТОРИНГ

  

ЛИТВИН Олександр Валеріанович, 
кандидат технічних наук, доцент, КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

ГАВРУШКЕВИЧ Наталія Валеріївна,
старший викладач, КПІ ім. Ігоря Сікорського

РЕБРЕНДІНГ УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРІВ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ - ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

   

ЛОЗОВА Ганна Матвіївна, 
кандидат економічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка


ПАЛІЄНКО Тетяна Петрівна, 
студентка 2 курсу ОС Магістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ДОМЕННИХ ІМЕН В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

  

МАЗУРЧАК Володимир Ігорович, 
студент магістратури, КПІ ім. Ігоря Сікорського

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

  

МАМКА Олег Григорович, 
студент денної форми навчання, ОР Магістр 2-й рік навчання, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙ

  

МИРОНЕНКО Наталія Михайлівна,
доктор юридичних наук, професор, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  

МІХАЙЛІНА Тетяна Вікторівна, 
доктор юридичних наук, доцент,  Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВІД ПОРУШЕНЬ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

   

ОВЕРКОВСЬКИЙ Костянтин Володимирович, 
аспірант, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ВВЕДЕННЯ ПРАВ В ОБОРОТ» ТА «КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ПРАВ» В СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

  

ОСИПОВА Юлія Вікторівна, 
науковий співробітник, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України

ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, СТВОРЕНІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ДОГОВОРАМИ НА ВИКОНАННЯ НДДКТР

 

ОРЛЮК Олена Павлівна,
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, доктор, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України
Інтелектуальна власність як складова дорожньої карти України по входженню до Європейського дослідницького простору

  

ПОНОМАРЕНКО Михайло Віталійович, бакалавр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

ПРАВОВА ОХОРОНА ВИНАХОДІВ (КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ, ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ) В УКРАЇНІ ТА В ІНШИХ ДЕРЖАВАХ СВІТУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

  

ПОНОМАРЬОВА Олена Олександрівна, 
кандидат юридичних наук, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України

ДЕЯКІ ВИМОГИ ДО СУБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

  

ПРИХОДЬКО Єлізавета Геннадіївна, 
студентка, НТУ «ХПІ»,

ПЕРЕРВА Петро Григорович, доктор економічних наук, професор, НТУ «ХПІ»

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

  

СВІЩОВА Наталі Сергіївна, 
аспірантка, НТУ «ХПІ», ПЕРЕРВА Петро Григорович, доктор економічних наук, професор, НТУ «ХПІ»

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ТЕРМИНА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»

  

СКОРОБОГАТОВА Наталя Євгенівна, 
кандидат юридичних наук, доцент, КПІ ім. Ігоря Сікорського

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

   

СТЕБЛАК Тетяна Дмитрівна, 
студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР: ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ТА ПРОЦЕДУРА УКЛАДЕННЯ

   

СТЕФАНИШЕНА Ольга Борисівна,
студентка магістратури, КПІ ім. Ігоря Сікорського.

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ РОЯЛТІ

   

ТКАЧОВ Максим Михайлович,
кандидат економічних наук, доцент, НТУ «ХПІ», ЯКУШКО Ангеліна Євгенівна, студентка, НТУ «ХПІ», ПЕРЕРВА Петро Григорович, доктор економічних наук, професор, НТУ «ХПІ»

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

   

ТОТОК Тетяна Анатоліївна, 
студентка 2-го курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СПЕЦИФІКА ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ У СИСТЕМІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

   

ТРОЦЬКА Валентина Миколаївна, 
завідувачка сектору суміжних прав відділу авторського права і суміжних прав, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України

ТЕРМІН «ЦИФРОВИЙ КОНТЕНТ» ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В СФЕРІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

   

ТУРЧЕНКО Ольга Григорівна, 
кандидат юридичних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

КЛАСТЕРИ ЯК ФОРМА ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

   

УРАЛОВА Юлія Павлівна, 
кандидат юридичних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, ДРАЧ Дар’я Леонідівна, здобувач СО «Бакалавр», Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

ДО ПИТАННЯ ЩОДО ОХОРОНИ ТРАДИЦІЙНИХ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ

  

ШТЕФАН Анна Сергіївна,
кандидат юридичних наук, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України,
СУДОВЕ ДОРУЧЕННЯ ЩОДО ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

  

УТКІНА Марина Сергіївна, 
кандидат юридичних наук , Навчально-науковий інститут права Сумський державний університет
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

   

КРИВОШЕЇНА Інга Валеріївна, 
кандидат юридичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ЩОДО ДЕЯКИХ СПОСОБІВ РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

   

ЧЕРЕДНИК Наталія В’ячеславівна, 
кандидат юридичних наук, асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В  ДОГОВОРАХ НА ПРОВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

   

КАРАЩУК Оксана Олександрівна
кандидат юридичних наук, асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні 

   

ЯРМОЛЮК Анастасія Андріївна,
аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Вплив моделі відкритих інновацій на правову охорону інтелектуальної власності в Україні

   

СТАРОВІТ Оксана Миколаївна, 
аспірант, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України
«Зелені технології» та інтелектуальна власність

   

НЕДОГІБЧЕНКО Євгенія Григорівна, 
науковий співробітник, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України
ФРАНЧАЙЗИНГ: ДОСВІД ІНДІЇ

  

БЕЗПРОЗВАННИХ Олег Олександрович, 
аспірант, НТУ «ХПІ», ПЕРЕРВА Петро Григорович, доктор економічних наук, професор, НТУ «ХПІ»
ЭТАПЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СРЕДСТВАМИ ИННОВАЦИОННОГО СУПЕРМАРКЕТА

  

РОМАШКО Алла Сазонівна, 
кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,

КРАВЕЦЬ Олександр Михайлович, 
кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,

ДОРОЖКО Григорій Костянтинович
радник директора, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України 
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗА РАХУНОК НАЛЕЖНОГО УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ

 

ТОВАЖНЯНСЬКА Ольга Ігорівна, 
студентка, НТУ «ХПІ»,     

ШИНКАРЕНКО Марина Олексіївна, 
студентка, НТУ «ХПІ», ПЕРЕРВА Петро Григорович, доктор економічних наук, професор, НТУ «ХПІ»  
Сущность процесса коммерциализации интеллектуальной собственности 

 

Ушинський Віталій Олександрович, адвокат, пошукувач НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ
Права інтелектуальної власності у видавничій діяльності: проблеми реалізації

 

 

Останні новини

Анонс подій

Новинки видань у нашій бібліотеці

       

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича (Боженко), 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua