Мета діяльності Центру. Організація та управління процесами підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні доктора філософії в галузі права та залучення до підготовки фахівців за науковим рівнем.

Основними завданнями Центру є:

 • Організація діяльності аспірантури з метою забезпечення вимог до третього (освітньо-наукового) та наукового рівнів вищої освіти, які відповідають восьмому та дев’ятому кваліфікаційним рівням Національної рамки кваліфікацій.
 • Організаційне та методичне забезпечення управління процесом функціонування аспірантури, впровадження нормативних документів щодо питань підготовки здобувачів вищої освіти ступенів кандидата наук та доктора філософії.
 •  Забезпечення ефективної організації освітнього процесу аспірантів та контроль успішності їх підготовки в аспірантурі за результатами атестації.
 •  Організація та координація роботи зі створення нової та оптимізації існуючої освітньо-наукової програми, навчального плану і програм навчальних курсів з підготовки докторів філософії.
 •  Спільно з приймальною комісією забезпечує організацію прийому до аспірантури.
 •  Організація переводу і відрахування аспірантів, обліку аспірантів. Забезпечення оформлення документації та зберігання інформації згідно з законодавством.
 • Підготовка та надання усіх видів звітності та поточної інформації щодо чисельного та якісного складу аспірантури на запити відповідних державних органів.
 •  Забезпечення відкритості і прозорості діяльності Центру з використанням веб-сайту Інституту.
 • Розвиток співробітництва з вітчизняними та закордонними закладами вищої освіти і науковими установами у частині підготовки докторів філософії.
 • Розробка пропозицій з удосконалення та підвищення ефективності підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів.
 • Підготовка облікової, статистичної, звітної документації з функціонування Центру.  
  АТАМАНОВА Юлія Євгеніївна

Керівник центру,
доктор  юридичних наук,
доцент

   
 тел. +380 (44) 200-08-76
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

            Завантажити повний текст за посиланням

 
   1 

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО АСПІРАНТУРУ

   2

  ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Відомості про самооцінювання ОНП 25129 Право 2021

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

   3 

  Результати обговорення проєкту нової редакції ОНП «Право» за спеціальністю «Право»

Таблиця релевантності тем дисертаційних дослілджень здобувачів та напрямків наукових досліджень, наукових праць їх наукових керівників (станом на 01.07.2021 р)

   4

   НАКАЗИ

2021

Про затвердження Програми комплексного пiдсумкового iспиту зi спецiальностi 081 «Право» для здобрачiв вищоi освiти третього освiтньо-наукового рiвня (доктор фiлософii) (PDF) (Програма PDF)

Про затвердження Положення про атестацiю здобувачiв ступеня доктора фiлософії (зi змiнами) (PDF) (Положення PDF)

 

2020

Про затвердження Порядку супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про тимчасовий порядок органiзацii проведення залiково-екзаменацiйноi ceciї (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про викладачів, гаранта та стейкхолдерів освітньо-наукової програми (PDF) (Положення PDF)

Про зміну гаранта освітньо-наукової програми (PDF)

Про призначення гаранта освітньо-наукової програми (PDF)

Про затвердження проєктної групи з розробки нової редакції освітньо-наукової програми «Право» підготовки здобувачів денної та заочної форм навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», галузі знань «Право» (PDF)

Про затвердження нової редакції освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (PDF) (Програма PDF)

Про затвердження Положення про науково-педагогiчну практику (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про порядок проведення комплексного підсумкового іспиту зі спеціальності 081 «Право» (PDF) (Положення PDF)

 

2019

Про затвердження Положення про врегулювання конфліктних ситуацій (PDF) (Положення PDF)

 

2018

Про затвердження Положення про анкетування учасникiв освiтнього процесу (PDF) (Положення PDF)

 

2017

Про введення в дію освітньо-наукової програми «Право» за спеціальністю 081 «Право» (PDF)

Про затвердження Положення про розроблення та модернізацію освітньо-наукової програми підготовки доктора філософіїї (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про порядок оцінювання знань аспірантів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про порядок реалізації прав на академічну мобільність (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про оскарження результатів іспитів (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Етичного кодексу (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про комісію з етики (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про академічну доброчесність (PDF) (Положення PDF)

ПОРЯДОК відрахування, поновлення та переведення здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PDF)

 

2016

Про призначення гаранта освітньо-наукової програми (PDF)

Про затвердження проектної групи освітньо-наукової програми «Право» підготовки здобувачів (PDF)

   5

   РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ

Рецензія №1 на освітньо-наукову програму доктора філософії (PhD) (PDF)

Рецензія №2 на освітньо-наукову програму доктора філософії (PhD) (PDF)

Рецензія №3 на освітньо-наукову програму доктора філософії (PhD) (PDF)

   6

  ПОЛОЖЕННЯ про Раду аспірантів та молодих вчених

                   Завантажити повний текст за посиланням

 

 
   1 

   НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

2020

Навчальний план (денна) (PDF)
Навчальний план (заочна) (PDF)

2018

Навчальний план (денна) (PDF)
Навчальний план (заочна) (PDF)

2017

Навчальний план (денна) (PDF)
Навчальний план (заочна) (PDF)

   2

  ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ПРАВО» (2017)

Про внесення змін до Освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (2018) (PDF)
Про внесення змін до Освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (2019) (PDF)

  ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ПРАВО» (2020)

   3 

  РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Іноземна мова
Філософія
Методологія та організація наукових досліджень
Актуальні проблеми патентного права
Актуальні проблеми авторського права України
Актуальні проблеми охорони і захисту суміжних прав
Міжнародно-правова охорона прав інтелектуальної власності
Актуальні питання захисту прав інтелектуальної власності
Інноваційна діяльність та комерціалізація прав інтелектуальної власності
Науково-педагогічна практика

 

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Європейська патентна система
Економіко-правові аспекти інтелектуальної власності
Захист прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет
Трансфер технологій
Проблеми правової охорони комерційних позначень
Судова експертиза у сфері інтелектуальної власності
Договірні форми передачі прав інтелектуальної власності
Гармонізація прав людини і прав інтелектуальної власності
Проблеми колективного управління в Україні
Актуальні проблеми модернізації патентної системи України: завдання і перспективи

Публічне адміністрування наукової діяльності
Актуальні проблеми господарського права та процесу (Анотація)
Теорія та практика правозастосування в цивільному праві та процесі
Актуальні проблеми кримінального права та процесу (Анотація)
Юридичне пізнання (методологічні, теоретичні, праксеологічні проблеми)
Актуальні проблеми конституційного права (Анотація)
Філософські основи земельного та аграрного права (Анотація)
Актуальні проблеми фінансового права
Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення (Анотація)
Проблеми імплементації міжнародних антикорупційних стандартів у правову систему України (Анотація)
Професійно-педагогічна компетентність викладачів ВНЗ
Практична риторика

                ЛАБОРАТОРІЯ 
по вивченню проблем авторського права
та інновацій на цифрових ринках

Метою діяльності лабораторії є виявлення проблем авторського права та інновацій в умовах розвитку цифрової економіки. Лабораторія проводить наукові дослідження, бере участь у науково-практичних заходах, здійснює підготовку законопроектів, спрямованих на вдосконалення правового регулювання авторського права.  

 

 

44634

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИ

Громадські, дослідницькі та освітні проекти за участю НДІ ІВ.

44631

ЦЕНТРИ ТА ЛАБОРАТОРІЇ

Дослідницькі центри та лабораторії з вивчення питань інтелектуальної власності.

44633l

Періодичні видання

Журнал "Теорія і практика інтелектуальної власності" та "Медичне право".

44635

Законодавство

Зручно систематизована міжнародна та українська законодавча база галузі.

 

Останні новини

Анонс подій

Анонс конференції

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича (Боженко), 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua