IV Міжнародна науково-практична конференція ІНТЕРНЕТ-МІСТ «КИЇВ – ДНІПРО» "Інтелектуальна власність як складова системи забезпечення національної безпеки" відбудеться 24-25 березня 2022 року 

 

 

Програма

IV Міжнародної науково-практичної конференції

ІНТЕРНЕТ-МІСТ «КИЇВ – ДНІПРО»

24-25 березня 2022 року

 

Інтелектуальна власність як складова системи

забезпечення національної безпеки

Відкриття конференції — 11:00

Вітальне слово:

1. Дорошенко Олександр Федорович — директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, к.ю.н.

2. Пройдак Юрій Сергійович — проректор з наукової роботи Українського державного університету науки і технологій, д.т.н., професор.

3. Перерва Петро Григорович — завідуючий кафедрою економіки бізнесу, Національного технічного університету «Харківський політехнічний iнститут», д.е.н., проф. та Кобелева Тетяна, проф. кафедри менеджмента, д.е.н.

4. Орлюк Олена Павлівна — директорка Інституту права КНУ імені Тараса Шевченка, д.ю.н., професор.

5. Литвин Степан Йосипович — директор інституту освітнього та професійного розвитку (Будапешт, Угорщина), адвокат — «Інтелектуальна власність — головна економічна та соціальна цінність держави»

6. Гриньова Марина Вікторівна — ректорка Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, д.пед.н., проф., член-кореспондент Академії педагогічних наук.

Доповіді учасників конференції 

 


з/п

Доповідач

ТЕМА ДОПОВІДІ

1.    

Бутнік-Сіверський О.Б., д.е.н., професор,

головний науковий співробітник сектору комерціалізації ОІВ відділу промислової власності та комерціалізації ОІВ Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, академік АТН України та академік УАН, завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів Інституту післядипломної освіти НУХТ

(м. Київ, Україна)

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК РІЗНОВИДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ ЦІЛІСНИХ СКЛАДОВИХ

2.    

Андрощук Г.О., к.е.н., доцент,

головний науковий співробітник сектору комерціалізації ОІВ відділу промислової власності та комерціалізації ОІВ Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

(м. Київ, Україна)

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: РІВЕНЬ ЗАГРОЗ ТА НЕБЕЗПЕКИ

3.    

Боровик П.А.

керуючий партнер фірми «BOROVYK&PARTNERS»

(м. Київ, Україна)

ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРИ ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ, ПОВЯЗАНИХ З ПРОГРАМАМИ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ

4.    

Борко Ю.Л., к.е.н.

завідувачка сектору комерціалізації ОІВ відділу промислової власності та комерціалізації ОІВ Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

(м. Київ, Україна)

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЯК КРИТЕРІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

5.    

Васильєв О.В., к.т.н.

патентний повірений,

старший науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України

(м. Київ, Україна)

НАПРЯМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ПАТЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАНОЇ БЕЗПЕКИ

6.    

Зайківський О.Б.

старший науковий співробітник відділу промислової власності та комерціалізації ОІВ Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

(м. Київ, Україна)

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ

7.    

Глізнуца М.Ю., к.е.н.

доцент кафедри економіки бізнесу

Долина І.В., к.е.н.

професор кафедри економіки бізнесу

Перерва П.Г., д.е.н., професор,

завідувач кафедри економіки бізнесу Національного технічного університету «ХПІ»

(м. Харків, Україна)

ЕКОНОМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

8.    

Дорошенко О.Ф., к.ю.н.,

директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

Пічкур О.В.

науковий співробітник відділу промислової власності та комерціалізації ОІВ Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

(м. Київ, Україна)

БЕЗПЕЧНІСТЬ НОВИХ СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ У РОСЛИННИЦТВІ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНОГО СОЮЗУ З ОХОРОНИ НОВИХ РІЗНОВИДІВ РОСЛИН ТА УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

9.    

Кодинець А.О., д.ю.н., доцент,

завідувач кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права КНУ імені Тараса Шевченка

(м. Київ, Україна)

УНІФІКАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

10.            

Дорожко Г.К, к.т.н., доцент,

Заступник директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

Ромашко А.С., к.т.н., доцент,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кравець Л.В.

молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

Волинець І.П.

(м. Київ, Україна)

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВИХ ТВОРІВ В УКРАЇНІ

11.            

Зеров К.О., к.ю.н.,

старший науковий співробітник відділу авторського права і суміжних прав Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

асистент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права КНУ імені Тараса Шевченка

(м. Київ, Україна)

НЕПРАВОМІРНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ЯК ЗАГРОЗА БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

12.            

Крамський Д.Ю., к.е.н.

доцент кафедри економіки бізнесу

Побережний Р.О., к.е.н.

доцент кафедри економіки бізнесу

Перерва П.Г., д.е.н., професор

завідувач кафедри економіки бізнесу Національний технічний університет «ХПІ»

(м. Харків, Україна)

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

13.            

Кметик-Подубінська Х.І., к.ю.н.,

Львівський національний університет імені Івана Франка

(м. Львів, Україна)

ЦИФРОВИЙ КОНТЕНТ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦЙНОЇ БЕЗПЕКИ

14.            

Петренко В.О., д.т.н, професор

Українського державного університету науки і технологій

(м. Дніпро, Україна)

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ – ГОЛОВНИЙ ВАЖІЛЬ ПРОГРЕСУ ТА БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

15.            

Тарасенко Л.Л., к.ю.н.,

доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка

адвокат

(м. Львів, Україна)

ОБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

16.            

Омельченко А.В., д.ю.н.,

проф. Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

(м. Київ, Україна)

ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

17.            

Корнух О.В., к.е.н., доцент,

Криворізький національний університет

(м. Кривий Ріг, Україна)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

18.            

КосенкоА.В., д.е.н,,

професор кафедри маркетингу,

Колотюк О.І.

асистент кафедри економіки бізнесу,

Перерва П.Г., д.е.н., професор,

завідувач кафедри економіки бізнесу Національного технічного університету «ХПІ»

(м. Харків, Україна)

ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО ЗАХИСТУ ВИКЛЮЧНИХ ПРАВ

19.            

Коваленко Т.В.

старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

(м. Київ, Україна)

«ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК БЕЗ ДОЗВОЛУ ВЛАСНИКА — ПОСЯГАННЯ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ

20.            

Москалюк Н.Б., д.ю.н., доцент

в.о. завідувача кафедри безпеки та правоохоронної діяльності Західноукраїнського національного університету

(м. Тернопіль, Україна)

ІНФОРМАЦІЙНА ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БЕЗПЕКА ЯК ГОЛОВНИЙ ВИКЛИК СУЧАСНОСТІ

21.            

Nagy Szabolcs, doctor of Economics, Professor,

заступник декана економічного факультету University of Miskolc

(Miskolc, Hungary)

Perereva Petro, doctor of Economics, Professor

Head of the Department of Management of Innovative Entrepreneurship and International Economic Relations, NTU «Kharkiv Polytechnic Institute»

(Kharkov, Ukraine)

ECONOMIC CONSEQUENCES IN THE COUNTRY'S ECONOMY FROM VIOLATION OF EXCLUSIVE RIGHTS

(Економічні наслідки в економіці країни від порушення виключних прав)

22.            

Новік І.О., к.е.н.,

доцент кафедри економіки бізнесу

Черепанова В.О., к.е.н.

професор кафедри економіки бізнесу

Перерва П.Г., д.е.н., професор,

завідувач кафедри економіки бізнесу Національного технічного університету «ХПІ»

(м. Харків, Україна)

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

23.            

Логвіненко М.І., к.ю.н., професор,

ННІ права Сумського державного університету

(м. Суми, Україна)

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

24.            

Schimpf Karin, PhD

Associate Professor of Magdeburg University Otto-von-Guericke

(Magdeburg, Germany)

Petro Perereva, doctor of Economics, Professor

Head of Department of Business Economics and International Economic Relations, NTU «Kharkiv Polytechnic Institute»

(Kharkov, Ukraine)

INTELLECTUAL PROPERTY AS A FACTOR OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

(Інтелектуальна власність як чинник національної безпеки України)

25.            

Тверезенко О.О., к.ю.н.,

завідувачка відділу промислової власності та комерціалізації ОІВ Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

(м. Київ, Україна)

УПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

26.            

Капіца Ю.М., д.ю.н.,

директор Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України

(м. Київ, Україна)

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ, ІННОВАЦІЇ ТА КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

27.            

Кваша Т.К.

завідувачка відділу прогнозування науково-технічним розвитком УкрІНТЕІ

(м. Київ, Україна)

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ АНАЛІТИКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРЕНДІВ У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ

28.            

Работягова Л.І.

старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

(м. Київ, Україна)

ЛІЦЕНЗУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

29.            

Старовіт О.М.

аспірантка Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, провідний фахівець кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Інститут права КНУ імені Тараса Шевченка

(м. Київ, Україна)

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В ЕКОЛОГІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

30.            

Синиціна Ю.П., к.т.н,

доцент кафедри економічної та інформаційної безпеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

(м. Дніпро, Україна)

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА У СИСТЕМІ ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

31.            

Шабалін А.В., к.ю.н., старший дослідник,

завідувач відділу питань захисту прав ІВ Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

(м. Київ, Україна)

ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: КОДИФІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ

32.            

Харченко В.Б., д.ю.н., професор,

завідувач кафедри кримінального права та кримінології фальцету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ

(м. Харків, Україна)

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ПІРАТСТВО ТА ПРОТИДІЯ ТАКИМ ПОРУШЕННЯМ

33.            

Філей Ю.В., к.ю.н., доцент,

декан юридичного факультету Національного університету «Запорізька політехніка»

(м. Запоріжжя, Україна)

МЕХАНІЗМИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

34.            

Цибульов П.М., д.т.н., професор

радник проректора з наукової роботи Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

(м. Київ, Україна)

СУЧАСНА РОЛЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ У СТВОРЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

35.            

Черепов Л.В., к.т.н.,

патентний повірений

науковий співробітник ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС

(м. Київ, Україна)

ЧАС УПУЩЕНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

36.            

Череп А.В., д.е.н., професор

Череп А.В., д.е.н., професор,

Запорізький національний університет

(м. Запоріжжя, Україна)

СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЯК ІНДИКАТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

37.            

Кашинцева О.Ю., к.ю.н., доцент,

завідувачка відділу дослідження прав інтелектуальної власності та прав людини у сфері охорони здоров’я Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

(м. Київ, Україна)

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ У СФЕРІ ФАРМАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

38.            

Пономарьова О.О., к.ю.н.,

старший науковий співробітник відділу дослідження прав інтелектуальної власності та прав людини у сфері охорони здоров’я Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України

(м. Київ, Україна)

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТАНУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 

 

Останні новини

Анонс подій

Анонс конференції

 

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича (Боженко), 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua