Завантажити повний текст за посиланням

                   Завантажити повний текст за посиланням

 
   1 

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО АСПІРАНТУРУ

   2

  ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Відомості про самооцінювання ОНП 25129 Право 2021

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

   3 

  Результати обговорення проєкту нової редакції ОНП «Право» за спеціальністю «Право»

Таблиця релевантності тем дисертаційних дослілджень здобувачів та напрямків наукових досліджень, наукових праць їх наукових керівників (станом на 01.07.2021 р)

   4

   НАКАЗИ

2021

Про затвердження Програми комплексного пiдсумкового iспиту зi спецiальностi 081 «Право» для здобрачiв вищоi освiти третього освiтньо-наукового рiвня (доктор фiлософii) (PDF) (Програма PDF)

Про затвердження Положення про атестацiю здобувачiв ступеня доктора фiлософії (зi змiнами) (PDF) (Положення PDF)

 

2020

Про затвердження Порядку супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про тимчасовий порядок органiзацii проведення залiково-екзаменацiйноi ceciї (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про викладачів, гаранта та стейкхолдерів освітньо-наукової програми (PDF) (Положення PDF)

Про зміну гаранта освітньо-наукової програми (PDF)

Про призначення гаранта освітньо-наукової програми (PDF)

Про затвердження проєктної групи з розробки нової редакції освітньо-наукової програми «Право» підготовки здобувачів денної та заочної форм навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», галузі знань «Право» (PDF)

Про затвердження нової редакції освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (PDF) (Програма PDF)

Про затвердження Положення про науково-педагогiчну практику (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про порядок проведення комплексного підсумкового іспиту зі спеціальності 081 «Право» (PDF) (Положення PDF)

 

2019

Про затвердження Положення про врегулювання конфліктних ситуацій (PDF) (Положення PDF)

 

2018

Про затвердження Положення про анкетування учасникiв освiтнього процесу (PDF) (Положення PDF)

 

2017

Про введення в дію освітньо-наукової програми «Право» за спеціальністю 081 «Право» (PDF)

Про затвердження Положення про розроблення та модернізацію освітньо-наукової програми підготовки доктора філософіїї (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про порядок оцінювання знань аспірантів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про порядок реалізації прав на академічну мобільність (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про оскарження результатів іспитів (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Етичного кодексу (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про комісію з етики (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про академічну доброчесність (PDF) (Положення PDF)

ПОРЯДОК відрахування, поновлення та переведення здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PDF)

 

2016

Про призначення гаранта освітньо-наукової програми (PDF)

Про затвердження проектної групи освітньо-наукової програми «Право» підготовки здобувачів (PDF)

   5

   РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ

Рецензія №1 на освітньо-наукову програму доктора філософії (PhD) (PDF)

Рецензія №2 на освітньо-наукову програму доктора філософії (PhD) (PDF)

Рецензія №3 на освітньо-наукову програму доктора філософії (PhD) (PDF)

   6

  ПОЛОЖЕННЯ про Раду аспірантів та молодих вчених

У Спеціалізованій вченій раді К 26.504.01 у Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності НАПрН України процедура проходження документів, пов’язаних із захистом дисертаційного дослідження, складається з таких етапів:

1. Подання документів до спеціалізованої вченої ради К 26.504.01;

2. Підготовка до захисту;

3. Захист дисертації;

4. Підготовка документів (підготовка відповідної атестаційної справи) дисертанта для подання до МОН України.

УВАГА! Перед поданням документів до Спеціалізованої вченої ради К 26.504.01, здобувачам необхідно ознайомитися з відповідною нормативною базою щодо порядку присудження наукових ступенів. 

УВАГА! Здобувач особисто несе всі фінансові витрати, пов’язані із процедурою захисту дисертаційної роботи. Також здобувач особисто здійснює підготовку та подання всіх документів до МОН України для отримання відповідного диплому.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНО ВЧЕНОЇ РАДИ К 26.504.01 НДІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАПрН УКРАЇНИ 

 

Голова Спеціалізованої вченої ради К 26.504.01: д.ю.н. Мироненко Наталія Михайлівна, каб. № 1305, тел. +38(044)2000876

Учений секретар Спеціалізованої вченої ради К 26.504.01: к.н.ю. Шабалін Андрій Валерійович, каб. № 1302, +38(044)2000875

Технічний секретар Спеціалізованої вченої ради К 26.504.01: Ленго Юлія Євгеніївна, каб. № 1302, тел. +38(044)2000875, електронна адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Current news

44634

Researches project

Scientific, research and public project established by SRI IP.

44631

Centres & Labs

Research Centers and Laboratories for the Study of Intellectual Property.

 

44633l

Scientific journals

Journal "Theory and Practice of Intellectual Property" and "Medical Law".

44635

Lagislation

International and Ukrainian legislative base

 

Сontact us

Get advice on intellectual property issues.

Сontact

Kazymyra Malevycha (Bozhenko) str., 11, building 4, 13 floor, Kyiv, 03680, Ukraine

Phone: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua