Перелік документів, які подаються до спеціалізованої вченої ради К 26.504.01 НДІ інтелектуальної власності НАПрН України 

Усі документи, які подаються до спецради, повинні надаватися відповідно до переліку та зразків.  

1. Заява на  ім'я  голови  спеціалізованої  вченої  ради  про прийняття дисертації до розгляду,  в якій необхідно зазначити,  чи вперше захищається ця дисертація.

Для здобувачів, дисертаційне дослідження яких не виконувалось на базі НДІ ІВ НАПрН України, подається клопотання на ім’я директора НДІ ІВ НАПрН України з проханням дозволити захищати дисертацію (у зв’язку з поважними причинами, зокрема, відсутністю спецради тощо).

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (книжка) або/чи  копія паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм (ID-картки) (2 сторони) – 2 примірники.

3. Документи, що підтверджують правові підстави зміни прізвища здобувача, у разі такої зміни – 2 примірники.

4. Згода на обробку персональних даних (підписується у технічного секретаря).

5. Особова картка (форма П–2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи – 2 примірники.

6. Копія диплома про освітньо-кваліфікаційний рівень здобувача: диплом магістра/спеціаліста з додатками – 2 примірники.

У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОН – 2 примірники.

7. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309.

8. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку,  якщо здобувач навчався в аспірантурі.

9. Витяги з наказів про зміну наукового керівника, спеціальності (за наявності), засвідчені підписом керівника установи, засвідчений печаткою (у разі зміни наукового керівника).

10. Висновок організації, де виконувалася дисертаційне дослідження про наукову та практичну цінність дослідження (дисертації). Даний висновок оформлюється у вигляді протоколу засідання кафедри, лабораторії або/чи відділу (спільне засідання кафедр, відділів тощо) та підписується відповідним керівником (як правило, це повинен бути доктор наук). У висновку поряд із характеристикою дисертаційного дослідження та особистості самого здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Варто пам’ятати, що Висновок чинний протягом року з дня його затвердження й до  моменту подання дисертації до спецради.

11. Відгук наукового керівника з об’єктивною оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертаційного дослідження. Висновок засвідчується печаткою установи за основним місцем роботи наукового керівника здобувача – 2 примірники.

 

При подачі заяви до спеціалізованої вченої ради К 26.504.01, здобувач повинен надати оригінали документів, копії яких подаються. Оригінали документів повертаються здобувачеві.

Разом із вищевказаними документами здобувач також подає:

1) дисертацію, оформлену згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, в якому утворено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам. Дисертація повинна відповідати вимогам щодо оформлення дисертаційних досліджень. Усі примірники дисертації мають бути збрушовані у твердій палітурці. Дисертація не повинна містити помилок;

2) автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором – 2 примірники. Обсяг автореферату (загальної характеристики роботи, основного змісту, висновків, списку опублікованих автором праць за темою дисертації) – 0,7-0,9 друкованих аркушів (28 000-36 000 знаків з урахуванням пробілів). На останніх сторінках автореферату мають бути розміщені анотації українською, англійською та російською мовами, причому анотація англійською мовою повинна бути розгорнутою обсягом до 2 сторінок машинописного тексту (до 5000 друкованих знаків) і містити інформацію про зміст та результати дисертаційної роботи, а дві інші обсягом до 0,5 сторінки машинописного тексту (до 1200 друкованих знаків) повинні бути ідентичні за змістом і містити стислу інформацію про дисертацію. Автореферат не повинен містити помилок. На титульній сторінці одного з примірників автореферату має бути підпис наукового керівника. Електронний варіант Автореферату повинен точно відповідати за форматуванням та рубрикацією зразку Автореферату, розміщеному на сайті;

3) монографії (за наявності), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря.

Примітка:

Кожен окремий документ (кілька однакових) має бути вкладений у окремий файл у послідовності, визначеній цим переліком.

Всі файли мають бути у папці-накопичувачі з металічною механічною скобою в середині. На корінці має бути прикріплено ярлик із прізвищем здобувача.

Разом із документами подаються також: 

3 диски CD-R у паперових конвертах;

5 конвертів формату А5;

2 картонні папки-скоросшивачі.

Документи, які не відповідають вказаним вимогам та порядку подачі, не приймаються вченим секретарем до спецради.

Усі документи подаються через технічного секретаря Спеціалізованої вченої ради К 26.504.01: 

Кравець Людмила Вікторівна, тел. (044)2000875.

 

У Спеціалізованій вченій раді К 26.504.01 у Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності НАПрН України процедура проходження документів, пов’язаних із захистом дисертаційного дослідження, складається з таких етапів:

1. Подання документів до спеціалізованої вченої ради К 26.504.01;

2. Підготовка до захисту;

3. Захист дисертації;

4. Підготовка документів (підготовка відповідної атестаційної справи) дисертанта для подання до МОН України.

УВАГА! Перед поданням документів до Спеціалізованої вченої ради К 26.504.01, здобувачам необхідно ознайомитися з відповідною нормативною базою щодо порядку присудження наукових ступенів. 

УВАГА! Здобувач особисто несе всі фінансові витрати, пов’язані із процедурою захисту дисертаційної роботи. Також здобувач особисто здійснює підготовку та подання всіх документів до МОН України для отримання відповідного диплому.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНО ВЧЕНОЇ РАДИ К 26.504.01 НДІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАПрН УКРАЇНИ 

 

Голова Спеціалізованої вченої ради К 26.504.01: д.ю.н. Орлюк Олена Павлівнакаб. № 1303, тел. +38(044)2000876

Учений секретар Спеціалізованої вченої ради К 26.504.01: к.н.ю. Шабалін Андрій Валерійовичкаб. № 1302, тел. +38(044)2000875

Технічний секретар Спеціалізованої вченої ради К 26.504.01: Кравець Людмила Вікторівнакаб. № 1302, тел. +38(044)2000875, електронна адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

The Scientifis Research Institute of Intellectual Property has been successfully working in the field of development and improvement of intellectual property legislation for more than 16 years, it conducts applications and research activities in the field, initiates and supports educational and awareness-raising work for the promotion of intellectual property rights in Ukraine, promotion of scientific and technological progress and increase of Ukraine's contribution to the development of world science and technology. 
Оur activity areas:

  • fundamental and applied research at the intersection of intellectual property and biotechnology, biological safety, green economy, IT technologies; energy-saving technologies, innovations, agribusiness, national safety and defense, etc;
  • expertise and advice, registration of copyright, objects of patent law, means of individualization; conducting forensic examinations and special research on intellectual property issues;  assessment and audit of intellectual property; advice in relation to  intellectual property rights, preparing a draft treaty, providing opinions on existing contracts, etc.; 
  • educational сertificate programs, regular trainings and science-practical seminars on selected aspects of intellectual property rights; 
  • preparation draft normative legal acts on intellectual property issues and innovation activities;
  • publishing activities in the scientific journals;
  • international cooperation with international centers, specializing in the field of intellectual property.

Current news

44634

Researches project

Scientific, research and public project established by SRI IP.

44631

Centres & Labs

Research Centers and Laboratories for the Study of Intellectual Property.

 

44633l

Scientific journals

Journal "Theory and Practice of Intellectual Property" and "Medical Law".

44635

Lagislation

International and Ukrainian legislative base

 

Сontact us

Get advice on intellectual property issues.

Сontact

Kazymyra Malevycha (Bozhenko) str., 11, building 4, 13 floor, Kyiv, 03680, Ukraine

Phone: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua