Перелік документів, які подаються до спеціалізованої вченої ради К 26.504.01 НДІ інтелектуальної власності НАПрН України 

Усі документи, які подаються до спецради, повинні надаватися відповідно до переліку та зразків.  

1. Заява на  ім'я  голови  спеціалізованої  вченої  ради  про прийняття дисертації до розгляду,  в якій необхідно зазначити,  чи вперше захищається ця дисертація.

Для здобувачів, дисертаційне дослідження яких не виконувалось на базі НДІ ІВ НАПрН України, подається клопотання на ім’я директора НДІ ІВ НАПрН України з проханням дозволити захищати дисертацію (у зв’язку з поважними причинами, зокрема, відсутністю спецради тощо).

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (книжка) або/чи  копія паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм (ID-картки) (2 сторони) – 2 примірники.

3. Документи, що підтверджують правові підстави зміни прізвища здобувача, у разі такої зміни – 2 примірники.

4. Згода на обробку персональних даних (підписується у технічного секретаря).

5. Особова картка (форма П–2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи – 2 примірники.

6. Копія диплома про освітньо-кваліфікаційний рівень здобувача: диплом магістра/спеціаліста з додатками – 2 примірники.

У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОН – 2 примірники.

7. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309.

8. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку,  якщо здобувач навчався в аспірантурі.

9. Витяги з наказів про зміну наукового керівника, спеціальності (за наявності), засвідчені підписом керівника установи, засвідчений печаткою (у разі зміни наукового керівника).

10. Висновок організації, де виконувалася дисертаційне дослідження про наукову та практичну цінність дослідження (дисертації). Даний висновок оформлюється у вигляді протоколу засідання кафедри, лабораторії або/чи відділу (спільне засідання кафедр, відділів тощо) та підписується відповідним керівником (як правило, це повинен бути доктор наук). У висновку поряд із характеристикою дисертаційного дослідження та особистості самого здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Варто пам’ятати, що Висновок чинний протягом року з дня його затвердження й до  моменту подання дисертації до спецради.

11. Відгук наукового керівника з об’єктивною оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертаційного дослідження. Висновок засвідчується печаткою установи за основним місцем роботи наукового керівника здобувача – 2 примірники.

 

При подачі заяви до спеціалізованої вченої ради К 26.504.01, здобувач повинен надати оригінали документів, копії яких подаються. Оригінали документів повертаються здобувачеві.

Разом із вищевказаними документами здобувач також подає:

1) дисертацію, оформлену згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, в якому утворено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам. Дисертація повинна відповідати вимогам щодо оформлення дисертаційних досліджень. Усі примірники дисертації мають бути збрушовані у твердій палітурці. Дисертація не повинна містити помилок;

2) автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором – 2 примірники. Обсяг автореферату (загальної характеристики роботи, основного змісту, висновків, списку опублікованих автором праць за темою дисертації) – 0,7-0,9 друкованих аркушів (28 000-36 000 знаків з урахуванням пробілів). На останніх сторінках автореферату мають бути розміщені анотації українською, англійською та російською мовами, причому анотація англійською мовою повинна бути розгорнутою обсягом до 2 сторінок машинописного тексту (до 5000 друкованих знаків) і містити інформацію про зміст та результати дисертаційної роботи, а дві інші обсягом до 0,5 сторінки машинописного тексту (до 1200 друкованих знаків) повинні бути ідентичні за змістом і містити стислу інформацію про дисертацію. Автореферат не повинен містити помилок. На титульній сторінці одного з примірників автореферату має бути підпис наукового керівника. Електронний варіант Автореферату повинен точно відповідати за форматуванням та рубрикацією зразку Автореферату, розміщеному на сайті;

3) монографії (за наявності), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря.

Примітка:

Кожен окремий документ (кілька однакових) має бути вкладений у окремий файл у послідовності, визначеній цим переліком.

Всі файли мають бути у папці-накопичувачі з металічною механічною скобою в середині. На корінці має бути прикріплено ярлик із прізвищем здобувача.

Разом із документами подаються також: 

3 диски CD-R у паперових конвертах;

5 конвертів формату А5;

2 картонні папки-скоросшивачі.

Документи, які не відповідають вказаним вимогам та порядку подачі, не приймаються вченим секретарем до спецради.

Усі документи подаються через технічного секретаря Спеціалізованої вченої ради К 26.504.01: 

 

Ленго Юлія Євгеніївна, тел. (044)2000875.

Останні новини

 • 09
  трав. '24

  Запрошуємо взяти участь у круглому столі з захисту права інтелектуальної власності

  14 травня відбудеться круглий стіл на тему «Матеріальні та процесуальні питання захисту права інтелектуальної власності: сучасний погляд». Зустріч проходитиме в онлайн-форматі. Деталі у інформаційному листі.

 • 26
  квіт. '24

  25 квітня в інституті відбувся захист дисертації

  25 квітня 2024 року проведено засідання спеціалізованої вченої ради щодо захисту дисертації Олександра Зосименка на тему: «Договори керованого доступу як правовий механізм забезпечення доступу до лікування», зі спеціальності 081 – «Право». 

 • 23
  квіт. '24

  Представники інституту взяли участь у Ai4art&media 2024 Forum

  23 квітня представники Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності взяли участь у роботі Ai4art&media 2024 - міжнародного форуму, присвяченого питанням штучного інтелекту. Цей захід - динамічний перетин штучного інтелекту, креативних технологій та медіаіндустрії. 10 крутих спікерів з України та США, серед яких авторитети галузі, які співпрацюють з Hollywood, Neflix, Warner Bros долучились до події, що пройшла у змішаному форматі.

Анонс подій

Анонс конференцій

 

 

    

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича, 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: ndiivu@gmail.com