Про проект. Проект реалізований Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності разом із Ініціативної групою «Перекладачі в дії», що діє в складі ГО «Український Літературний Центр». Він покликаний надати практичну правову допомогу працівникам видавничої галузі щодо договірних відносин із перекладачами літературних творів та сприятиме підвищенню поінформованості гравців літературного ринку в правових питаннях охорони авторського права. На нашій сторінці проекту "ПРАВОВА ДОПОМОГА ВИДАВЦЯМ, АВТОРАМ ТА ПЕРЕКЛАДАЧАМ" ви зможете отримати практичну допомогу в оформленні договірних відносин та ознайомитись із спеціально розробленими Зразками договорів між видавцями та перекладачами літературних творів.

 

Згідно з Цивільним кодексом України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.* Ми пропонуємо вашій увазі зразки договорів, які можна використовувати, коли одна сторона (видавець) замовляє другій стороні (перекладачу) переклад літературного твору. 

Перекладачу твору належить авторське право на здійснений переклад, якщо той є результатом його творчої діяльності. Подібно до автора твору, що перекладається іншою мовою, перекладачу належить авторське право на здійснений ним переклад, який вважається похідним твором.  Належність авторського права на переклад обмежує права інших осіб щодо його використання без дозволу. Це означає, що використання перекладу можливе лише з дозволу перекладача, крім випадків, передбачених Законом України «Про авторське право і суміжні права».  Зокрема, не потребує дозволу використання перекладу твору, що перейшов в суспільне надбання, тобто через 70 років після смерті автора перекладу.

Як автор перекладу твору, перекладач має особисті немайнові та майнові права, які  виникають з моменту створення творчого перекладу. 

Особисті немайнові права належать лише перекладачу та є невідчужуваними: право на ім’я, псевдонім тощо. 

А от майнові права можуть передаватися, зокрема, й видавцю. Залежно від зацікавленості сторін перекладач, здійснюючи переклад на замовлення видавця, може: (а) передати (відчужити) майнові права на переклад видавцю чи (б) надати дозвіл (ліцензію) на використання цього перекладу.

Оформлення таких відносин ми пропонуємо здійснювати на підставі двох видів змішаних договорів: 

 

 

ДОГОВІР, що містить елементи договору-замовлення та
договору-передання (відчуження) майнових прав на переклад твору

 

(ЗРАЗОК ДОГОВОРУ 1*doc.)

ДОГОВІР, що містить елементи договору-замовлення 

та  ліцензійного договору

 

 

(ЗРАЗОК ДОГОВОРУ 2 *doc.)

 

Обидва види зразків є договорами-замовленнями та поширюються на ті випадки, коли перекладач не перебуває у трудових відносинах з видавцем, тобто не є штатним працівником видавництва. Договори укладають завчасно, коли переклад твору ще не створено. У них сторони  визначають вимоги до створення перекладу твору та співпраці. 

Перший зразок договору передбачає, що з моменту створення перекладу твору (підписання акту прийому-передачі) перекладач передає видавцю всі майнові права на переклад. Тобто перекладач, отримавши разовий гонорар, не може впливати на подальше використання свого перекладу, серед іншого: самостійно перевидавати його, віддавати іншому видавцю, надавати для театральної постановки абощо. 

За другим зразком договору перекладач надає видавцю виключну ліцензію, тобто  дозвіл на використання перекладу твору у визначений договором спосіб (друк, аудіо, постановка, електронна публікація, екранізація тощо) на певній території та протягом визначеного проміжку часу. Така ліцензія видається лише одному видавцю і виключає можливість використання перекладу та надання перекладачем тотожних ліцензій іншим особам. Після завершення терміну дії ліцензії договір потребує поновлення, або ж права повертаються до перекладача (чи його спадкоємців). Тоді перекладач (або його спадкоємці) можуть передати права або надати дозвіл на використання перекладу іншій особі. Наведене стосується перекладу твору як такого, а не його видання, тобто книжки, аудіо-диска тощо. 

            

        ДИВИТИСЬ ЗРАЗОК ДОГОВОРУ №1 З КОМЕНТАРЯМИ                      ДИВИТИСЬ ЗРАЗОК ДОГОВОРУ №2 З КОМЕНТАРЯМИ 

Згідно з Цивільним кодексом України, договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди щодо всіх істотних умов: домовилися про предмет договору, окреслили двосторонні зобов’язання, терміни, оплату тощо. Також перед підписанням договору мають бути узгоджені всі умови, важливі для бодай однієї зі сторін. У рамках, визначених законом, договір є способом врегулювання практично будь-яких питань. 

Представлені види й тексти договорів є лише зразками, що можуть слугувати прикладом для створення власних документів. У кожному конкретному випадку сторони можуть вибирати вид договору, а також доповнювати або змінювати умови запропонованих зразків залежно від потреб і домовленостей та з урахуванням норм законодавства. 

При складанні зразків договорів використана така література:

  • Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356, зі змінами та доповненнями.
  • Закон України «Про авторське право і суміжні права» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 13, ст. 64; введений у дію Постановою ВР № 3793-XII від 23.12.93, ВВР, 1994, № 13, ст.65, зі змінами та доповненнями.
  • Закон України «Про видавничу справу» // (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 32, ст.206),  зі змінами та доповненнями.
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2003 р. № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав» // Офіційний вісник України від 07.02.2003— 2003 р., № 4, стор. 298, ст. 129.
  • Інтелектуальна власність: словник-довідник/За заг. ред. О.Д. Святоцького. – У 2-х т.: Том 1. Авторське право і суміжні права/За ред. О.Д. Святоцького, В.С. Дроб‘язка. – Уклад.: В.С. Дроб‘язко, Р.В. Дроб‘язко. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 356 с. 
  • ДСТУ 4861:2007. Видання. Вихідні відомості
  • ДСТУ 3017:2015. Видання. Основні види.
  • ДСТУ 7157:2010. Видання електронні. Основні види і вихідні відомості.
  • Афанасьєва К.О. Право видавця та редактора: навч.-метод. посіб. / Афанасьєва К. О.; НАПрН України, НДІ інтелект. власності. — К. : НДІ ІВ НАПрНУ, 2013. - 202 с. 
  • Ярема С.М.  Технічне редагування. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування» https://studfiles.net/preview/6329488/
 * У широкому сенсі цивільні права і обов'язки — це ті права та обов'язки, якими володіють громадяни. У такому розумінні до цивільних прав і обов'язків належать і конституційні права громадян, наприклад, право володіти та розпоряджатися результатами інтелектуальної творчої власності, дотримуватися вимог закону і, обов'язків та ін. Цей термін охоплює також права та обов'язки, що випливають із авторсько-правових відносин, з відносин, які виникають у сфері видавничої діяльності, права тощо, визначених в ЦК України. 

Останні новини

Анонс подій

Анонс конференцій

 

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича, 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: ndiivu@gmail.com