Проведення Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Націоналньої академії правових наук України наукових заходів (конференцій, семінарів, «круглих столів» тощо):
у 2017 році (станом на 27.04.2017р.)

у 2016 році

Проведення Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Націоналньої академії правових наук України наукових заходів (конференцій, семінарів, «круглих столів» тощо) у 2015 році

(станом на 15 жовтня 2015 року)

№ з/п Тематика Фундаментальне (за державним замовленням) дослідження, в межах якого проходить захід Організатори та кількість учасників Місце та
дата проведення
Рекомендації, пропозиції та інше
1. Засідання ради молодих вчених НДІ Інтелектуалньої власнсоті Проблеми охорони та захисту авторського права в умовах сучасного технологічного розвитку Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

На засіданні були присутні співробітники Інституту, а також аспіранти та здобувачі Інституту

23 лютого 2015 р. (м.Київ) Троцька В.М., старший науковий співробітник, здобувач Інституту, виступила з науковою доповіддю на тему: «Правові аспекти регулювання правовідносин, пов‘язаних зі сферою вільного використання творів для потреб осіб з вадами зору (сліпих)». Були розглянуті основні положення Марракешського договору про полегшення доступу до опублікованих творів особам із порушенням зору та осіб з обмеженими можливостями читати друкований текст, прийнятого Всесвітньою організацією інтелектуальної власності в 2013 році. Зроблено висновок про необхідність внесення змін та доповнень до п. 6 ст. 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права» щодо вільного видання творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих.

Мацкевич О.О., науковий співробітник, здобувач Інституту, виступила з науковою доповіддю про самозахист і захист авторського права на мультимедійні твори. Окреслено основні проблеми спростування недостовірної інформації, поширеної електронними засобами інформації в мережі Інтернет, зроблено висновки про необхідність вдосконалення процедури спростування недостовірної інформації та внесення відповідних змін до чинного законодавства України.

2. Засідання робочої групи з метою створення умов для адаптації законодавства з питань сертифікації та поширення (розповсюдження) насіннєвого (відтворювального) матеріалу сортів рослин Дослідження договірних форм реалізації майнових прав інтелектуальної власності Міністерство аграрної політики і продовольства України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Український клуб аграрного бізнесу із залученням фахівців сфери селекції та насінництва сільськогосподарських культур.

Від Інституту прийняв участь Пічкур О.В., провідний науковий співробітник сектору патентного права

24 лютого 2015 р. (м. Київ) В результаті пропозицій НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ щодо змін до законодавства з питань охорони прав на сорти рослин і насінництва у відповідності з Угодою по асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Співтовариством, Європейським Союзом з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони створено спільну робочу групу Міністерства аграрної політики і продовольства України, НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Українського клубу аграрного бізнесу із залученням фахівців іноземних та вітчизняних селекційних і насіннєвих фірм з метою створення умов для адаптації законодавства України та міжнародного, зокрема європейського законодавства з питань сертифікації та поширення (розповсюдження) насіннєвого (відтворювального) матеріалу сортів рослин.
3. Науково-практична конференція «Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації» Захист прав інтелектуальної власності в Інтернеті НДІ інформатики і права НАПрН України спільно з Навчально-науковим центром інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ» і Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України.

 

Від Інституту взяли участь: Орлюк О.П., д.ю.н., директор Інституту (виступила з доповіддю); Петренко С.А., керівник Центру експертних досліджень, к.ю.н. (модератор секції), Писєва В.В., м.н.с., Троцька В.М., с.н.с., Улітіна О.В., м.н.с., Мацкевич О.О., н.с., Бутнік-Сіверський О.Б., к.е.н, пр.н.с., Падучак Б.М., к.ю.н., зав.сектору, Андрощук Г.О., к.е.н., г.н.с., Петренко І.І., н.с., Зеров К.О., м.н.с., Коваленко Т.В., с.н.с., Дорожко Г.К., г..н.с., к.т.н. (направили тези доповідей та виступили з доповіддю).

26 березня 2015

(м. Київ)

На Конференції обгооврювались такі проблемні питання: сутність, поняття, ознаки «кіберцивілізації»; тотожність та відмінність понять «кіберцивілізація», «інформаційне суспільство», «суспільство знань»; питання правового регулювання інформаційних відносин в умовах кіберцивілізації; проблеми охорони і захисту прав інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації; проблеми (питання) комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації; проблеми «тінізація» та корупція в сфері інтелектуальної власності, як загроза економічній безпеці; промисловий «тролінг»: причини виникнення, тенденції його розширення та вдосконалення, форми протидії; кіберсквотінг; питання охорони і захисту (патентування) результатів інноваційної діяльності в умовах кіберцивілізації.

За результаттами науково-практичної конференції опубліковано збірник: Правовое регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації: Матеріали науково-практичної конференції / 26 березня 2015 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, В.М. Поперечнюк. – К. : НДІІП НАПрН України, НТУУ “КПІ”, 2015.

4. Засідання Ради молодих вчених НДІІВ НАПрНУ Теоретичні та методичні засади визначення розміру збитків від неправомірного використання прав на об’єкти інтелектуальної власності Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

На засідання були присутні співробітники Інституту: Штефан А.С., к.ю.н, зав.сектору, Петренко І.І., н.с., Пилюченко Д.В., пров.фах., Мацкевич О.О., н.с., Ленго Ю.Є., н.с., Зеров К.О., м.н.с., Улітіна О.О., м.н.с., а також запрошені аспіранти та здобувачі Інституту: Чернобай О.В., Галунко А.В., Галунко Н.В., Фоя О., Федорова Н.В., Дмитренко В.В., Жарко О.Г., Ілляшенко О.О.

20 квітня 2015

(м. Київ)

Потоцький М.Ю., д.ю.н., заст. начальник відділу організації судового захисту прав ДП “Український інститут промислової власності” Державної служби інтелектуальної власності України, провід лекцію на тему: «Адміністративне оскарження охоронних документів на промислові зразки та корисні моделі».

Микола Потоцький звернув увагу молодих учених на можливість запровадження в Україні процедури адміністративного оскарження охоронних документів на корисні моделі та промислові зразки до органу, що здійснює видачу таких документів – Державної служби інтелектуальної власності. На сьогодні судовий порядок оскарження має низький ступінь ефективності в силу численних випадків реєстрації права на промислові зразки і корисні моделі на ім’я осіб, місцезнаходженням яких є держави, з якими Україна не має угод про вручення судових документів.

Учасники засідання обговорили проблеми патентного тролінгу та перспективи запровадження запропонованої процедури адміністративного оскарження.

Штефан А.С. ,к.ю.н., зав. сектору, Голова ради молодих вчених,провела урок ораторського мистецтва.

5. Круглий стіл «Адміністративне оскарження охоронних документів на промислові зразки та корисні моделі» Дослідження національної політики розвитку інтелектуального капіталу з позиції глобалізації економіки та розробки механізму її правового забезпечення Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України спільно з кафедрою інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка та ВГО «Асоціація адвокатів України».

Від Інституту взяли участь (виступили з доповідями): Орлюк О.П., д.ю.н, професор, член-кореспондент НАПрНУ, Дорошенко О.Ф., к.ю.н., заступник директора з експертної роботи, Боровик П.А., провідний науковий співробітник Центру експертних досліджень; (у якості слухачів) Падучак Б.М., к.ю.н., в.о. завідувача відділу, Петренко С.А.,к.ю.н., керівник Центру експертних досліджень, Петренко І.І., н.с.,Черненко Л.А., с.н.с., Писєва В.В., м.н.с., Зеров К.О. м.н.с., Пилюченко Д.В., пров. фахівець

23 квітня 2015

(м. Київ, у приміщенні ЮФ КНУ імені Тараса Шевченка)

Актуальність проведення указаного заходу обумовлена необхідністю винайдення правових засобів протидії такому негативному суспільному явищу, як патентний троллінг, яке останнім часом набуло поширення в Україні. Серед засобів, що дозволяють протидіяти патентному троллінгу розглядається інститут адміністративного оскарження охоронних документів на промислові зразки та корисні моделі.

На круглому столі обговорювалися теоретичні та практичні засади імплементації указаного інституту до системи правової охорони інтелектуальної власності України, досвід країн Європейського союзу щодо порушеного питання, правові позиції правовласників, представників судових та правоохоронних органів, науковців, адвокатів, патентних повірених, судових експертів та інших фахівців у сфері інтелектуальної власності.

У заході взяли участь представники судових та експертних органів, Держслужби інтелектуальної власності та Укрпатенту, адвокати та патентні повірені, представники правовласників, фахівці з ІВ, викладачі з різних вузів та студенти тощо.

На круглому столі обговорювались питання практичного характеру, спрямованих на впровадження в український правовий простір міжнародного досвіду та європейських процедур, спрямованих на удосконалення захисту прав інтелектуальної власності.

6. Відкрита лекція «Особливості набуття та реалізації майнових прав інтелектуальної власності в сфері фармації» Гармонізація прав людини і прав інтелектуальної влдасності у сфері медицини і фармації Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Кафедра інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка 21 квітня 2015р.

(м. Київ)

Кашинцева О.Ю., к.ю.н., доц., заввдувач відділу промислової власності провела відкриту лекцію на тему «Особливості набуття та реалізації майнових прав інтелектуальної власності в сфері фармації» для студентів кафедри інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка
7. Тематичний огляд «Інтелектуальна власність та діяльність піратських партій» Проблеми охорони та захисту авторського права в умовах сучасного технологічного розвитку Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Кафедра інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка 22 квітня 2015 р. (м.Київ) Штефан А.С., к.ю.н, завідувач сектору авторського права провела для студентів кафедри інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка тематичний огляд на тему «Інтелектуальна власність та діяльність піратських партій» 
8. XV Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні” Дослідження проблем економіки інтелектуальної власності та її правового забезпечення в умовах науково-технічного розвитку Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Одеська юридична академія», Державна служба інтелектуальної власності України, Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

 

Від Інституту взяли участь (виступили з доповіддю та направили тези): Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б., (направили тези доповіді) Еннан Р.Є., Дорожко Г.К., Падучак Б.М.

27-29 квітня 2015р.

(м.Київ)

Метою конференції було обмін досвідом і вироблення принципів підготовки та перепідготовки фахівців у сфері інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах України.

На конференці обговорювались такі проблемні питання:

– стратегічні засади підготовки фахівців з інтелектуальної власності;

– системно-структурний аналіз взаємозв’язку та поєднання спеціальностей „ Інтелектуальна власність”, „Консолідована інформація” та „Управління інноваційною діяльністю”;

– досвід вищих навчальних закладів з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності;

– проблеми щодо удосконалення навчального процесу і науково-методичного забезпечення підготовки фахівців зі спеціальностей „Інтелектуальна власність”, „Консолідована інформація” та „Управління інноваційною діяльністю”.

У виступах усчасників конференції, зокрема, зазначалося, що в системі підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інноваційної та інформаційно-аналітичної діяльності в Україні останнім часом сталася загрозлива ситуація. Так, у проекті постанови КМ України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», оприлюдненому на сайті МОН України, відсутні такі спеціальності як «Інтелектуальна власність», «Управління інноваційною діяльністю» та «Консолідована інформація», що мають вирішальне значення у формуванні інноваційної економіки та спрямовані на підготовку кадрів для сфери охорони інтелектуальної власності та інноваційної діяльності. Підготовка фахівців цього профілю на теренах пострадянського простору вперше була започаткована в Україні з 1999 року. При цьому було враховано практику магістерських програм економічно розвинених держав та країн Європейського Союзу, економіка яких характеризується зростанням ролі нематеріальних активів у досягненні конкурентних переваг та широким застосуванням інноваційно-інформаційних технологій. В цих країнах більшу частину ВВП забезпечено діяльністю з виробництва, обробки, зберігання і розповсюдження інформації і знань, зокрема, їх конкретної категорії, формалізованої як об’єкти інтелектуальної власності. Щороку майже 80 тисяч студентів ВНЗ України отримують знання із зазначених спеціальностей, що сприяє формуванню цивілізованого ринку інтелектуальної власності, зниженню рівня інтелектуального піратства в Україні.

Про важливість зазначених проблем свідчать, зокрема, присутність України у Списку 301, як країни першочергового спостереження за рівнем захисту прав інтелектуальної власності, Угода про Асоціацією між Україною та Європейським Союзом, що передбачає не тільки імплементацію норм ЄС у сфері інтелектуальної власності до національного законодавства, а й їх виконання; Стратегія реформ Президента України «Україна – 2020», одним із напрямів якої є захист прав інтелектуальної власності та інші документи, прийняті парламентом, урядом України.

Від опанування цими знаннями сьогоднішніми студентами залежатиме також потенціал «збереження та зміцнення науково-технологічного потенціалу, утвердження інноваційної моделі розвитку», яке віднесено до пріоритетних національних інтересів України (ст. 6 Закону України «Про основи національно безпеки України»).

Тому, з урахуванням виданого раніше наказу МОН України від 04.03.2015 р. № 235 «Про визнання такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти і науки України», яким скасовано наказ МОН України про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність», таке рішення міністерства призведе до руйнації системи підготовки кадрів з питань інтелектуальної власності, інноваційної та інформаційно-аналітичної діяльності.

За підсумками конференції прийнято відповідні рекомендації.

За результатами проведеної конференції опубліковано: Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні : збірник наукових статей за матеріалами доповідей на XV Всеукраїнській науково-практичній конференції (27-29 квітня 2015р., м. Київ). – К.: Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, – 2015. – 280с.

9. Форум з авторського права за участю Майкла Доналдсона Проблеми охорони та захисту авторського права в умовах сучасного технологічного розвитку Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України.

 

Від інституту взяли участь: Орлюк О.П., д.ю.н., проф., Директор Інституту; Падучак Б.М., к.ю.н., зав.сектору; Штефан А.С., к.ю.н. ,зав.сектору; Мацкевич О.О., н.с.; Минченко Н., н.с.; Троцька В.М., с.н.с.; Зеров К., м.н.с.; Писєва В.В., м.н.с.; Пилюченко Д.В., пров.фах.; Ленго Ю.Є., н.с.; Петренко І.І., н.с.; Жорнік Р.О., н.с.

21 травня 2015 р.

(м.Київ)

Майкл Доналдсон (Michael C. Donaldson) – видатний американський фахівець в галузі авторського права.

Понад 30 років здійснює захист прав незалежних кінематографістів. Є автором книги «Дозвіл і права: все, що вам треба знати для кіно і телебачення» (Clearance & Copyright: Everything You Need to Know for Film and Television), яка використовується у викладацькій діяльності на понад п’ятдесяти кіно факультетах у США.

На форумі обговорювались актуальні питання з авторського права в галузі кінематографічної та телевізійної сфер, зокрема:

– правове регулювання об’єктів авторського права при створенні аудіовізуальних творів;

– використання об’єктів, що перейшли до суспільного надбання;

– правовий статус та можливості використання «сирітських творів»;

– фінансування, виробництво та поширення аудіовізуальних творів.

Форум пройшов у форматі діалогу. Його учасники обговорили ряд актуальних проблем використання охоронюваних творів та творів, що перейшли у суспільне надбання, при створенні кінофільмів і телепередач.

Бурхлива дискусія розгорнулася щодо питання телеформату, окремі складові якого є об’єктами правової охорони, проте в цілому телеформат не охороняється ні в США, ні в Україні.

Містер Доналдсон підкреслив, що йому сподобалося українське законодавство в галузі авторського права щодо можливостей вільного використання творів, зокрема, цитування не літературних творів в кінофільмах та телепередачах.

Учасники обговорили ряд актуальних проблем використання охоронюваних творів та творів, що перейшли у суспільне надбання, при створенні кінофільмів і телепередач.

10. Засідання Ради молодих вчених НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ Проблеми охорони та захисту авторського права в умовах сучасного технологічного розвитку Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України.

На засідання були присутні співробітники Інституту: Штефан А.С., Мацкевич О.О., Троцька В.М., Зеров К., Писєва В.В., Пилюченко Д.В., Ленго Ю.Є., Петренко І.І., Улітіна О.О. , а також запрошені: Ілляшенко О.О. (аспірант Інституту), та Воронцова К.О. (здобувач Інституту)

25 травня 2015 р. (м.Київ) На засідання виступили з доповідями:

Зеров К.О., м.н.с., на тему: «Гіперпосилання, хотлінкінг, фрейлінг та вставлене до структури веб-сайту творів, з інших веб-сайтів в мережі Інтернет в системі резлюваня та захист автосрьких прав на твори, що розміщені в мережі Інтернет»

Улітіна О.О., м.н.с., аспірант Інституту, на тему: «Обов’язкова реєстрація авторського права: проблемін питання. На прикладі фотографічних творів»

 

11. Засідання робочої групи щодо обговорення проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, розпорядження та охорони прав інтелектуальної власності” Дослідження договірних форм реалізації майнових прав інтелектуальної власності Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України.

Від Інституту взяли участь та виступили з доповідями (коментарями, пропозиціями) Дорошенко О.Ф., к.ю.н, заст. директора з експертної роботи, Троцька В.М., с.н.с., Боровик П.А., гол.н.с.

Запрошені: розробники законопроекту та представники громадськості (всього 6 учасників, крім вищезазначених представників Інституту).

01 липня 2015 р. (м. Київ, конференц-зал НДІ ІВ НАПрНУ) Співробітники Інституту взяли участь у обговоренні проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, розпорядження та охорони прав інтелектуальної власності”.

Зокрема, надані коментарі до концепції, запропонованої законопроектом.

Обговорені основні блоки питань щодо врегулювання правовідносин у сфері авторського права і суміжних прав, передбачених у законопроекті.

Надані пропозиції та зауваження з метою доопрацювання положень цього законопроекту у частині змін до ЦК України, Закону України «Про авторське право і суміжні права».

За результатами обговорення учасники прийшли до висновку щодо необхідності продовження обговорення законопроекту з метою розгляду інших питань, запропонованих у ньому, зокрема. що стосуються прав промислової власності, та комплексного доопрацювання законопроекту.

12. Літня школа “Інтелектуальна власність: базовий курс” (розроблена за програмою Літньої школи ВОІВ) Дослідження договірних форм реалізації майнових прав інтелектуальної власності Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрНУспільно з кафедрою інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Державною службою інтелектуальної власності України.

Від Інституту взяли участь та виступили з доповідями: Орлюк О.П., д.ю.н., проф., член-кор.НАПрНУ, директор Інституту, Мироненко Н.М., д.ю.н., проф., заст.директора з наукової роботи, Андрощук Г.О., к.е.н., г.н.с., Бутнік-Сіверський О.Б., д.е.н., пров.н.с., Падучак Б.М., к.ю.н., зав.відділу, Дорошенко О.Ф., к.ю.н., заст.директора з експертної роботи, Пічкур О.В., пров. н.с, Работягова Л.І., зав.сектору, Кашинцева О.Ю., к.ю.н., зав.відділу промислової власності.

У якості слухача прийняв участь Зеров К.О., м.н.с.

20-26 липня 2015р.

(м. Київ)

Зазначений навчальний захід охопив базові аспекти інтелектуальної власності та спрямований на студентів випускних курсів вишів, викладачів та молодих професіоналів, досвід роботи яких у сфері інтелектуальної власності не перевищує п’яти років. Під час проведення літньої школи проведено теоретичний курс з інтелектуальної власності та тематичні практичні заняття за програмою Літньої школи з інтелектуальної власності Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Участь у Літній школі взяли високопрофесійні викладачі – науковці, патентні повірені, судові експерти, представники державних органів у сфері інтелектуальні власності, юристи, економісти.

 

Мироненко Н.М., д.ю.н., проф., заступник директора з наукової роботи виступила з доповіддю на тему: «Роль Інтелектуальної власності для розквіту і процвітання».

Орлюк О.П., д.ю.н., проф., директор Інституту, виступила з доповіддю: «Освіта та дослідження ІВ».

Андрощук Г.О., завідувач Лабораторії правового забезпечення науки і технологій, виступив з доповіддю: «Недобросовісна конкуренція та антимонопольне законодавство».

Бутнік-Сіверський О.Б., д.е.н., проф., академік АТНУ, провідний науковий співробітник, вистапив з доповіддю на тему: «Управління активами інтелектуальної власності у бізнесі».

Падучак Б.М., к.ю.н., завідувач економіко-правового відділу, на тему: «Передача технологій та ліцензування».

Дорошенко О.Ф., к.ю.н., заступник директора з експертної роботи, виступив з доповіддю на тему6 Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності».

Пічкур О.В., провідний науковий співробітник, виступив здоповіддю на тему: «Захист нових видів рослин».

Работягова Л.І., завідувач сектору патентого права, виступила з доповіддю на тему: «КБР, ФАО, біотехнології та ІВ».

Кашинцева О.Ю., к.ю.н., доцент, завідувач відділу промислової власності, виступила з доповіддю на тему: «Інтелектуальна власність та політика в галузі охорони здоров’я»

13. Круглий стіл “Фіксація змісту веб-сторінки в мережі Інтернет як елемент здійснення права на захист австорських прав” Захист прав інтелектуальної власності в Інтернеті Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрНУ.

Від Інституту взяли участь Петренко С.А., к.ю.н, керівник Центру експертних досліджень (модератор, вступне слово), Зеров К., м.н.с. (доповідь); слухачі: Троцька В.М., с.н.с., Мацкевич О.О., н.с., Ленго Ю.Є., н.с., Юдіна Г.О., н.с., Жорнік Р.О, н.с.

Крім того на круглий стіл було запрошено понад 20 слухачів (юристів, патентних повірених, спеціалістів у сфері компютерних досліджень, адвокатів).

3 вересня 2015 (м. Київ) Зеров К.О. виступив з доповіддю. В результаті обговорення проблемних питань зроблено висновок, що хоча існує низка способів фіксації змісту веб-сторінки в мережі Інтернет. Але при проведенні такої фіксації необхідно пам’ятати, що авторські права порушує не існування веб-сторінки як комплексного явища, а розміщення в мережі Інтернет окремого твору (творів) у цифровій формі. Для визначення належного відповідача необхідно встановити на якому сервері в мережі Інтернет даний твір розміщений. Жоден з візуальних способів фіксації змісту веб-сторінки не в змозі вирішити зазначену проблему, оскільки є лише зовнішнім сприйняттям зображення, яке подається на пристрій виведення інформації. При проведенні такої фіксації обов’язково має аналізуватись вихідний код веб-сторінки.
14. Круглий стіл “Напрями реформування експертної діяльності в Україні” Дослідження договірних форм реалізації майнових прав інтелектуальної власності Асоціація незалежних судових експертів України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України.

 

Від Інституту взяли участь та виступили з доповідями Дорошенко О.Ф., к.ю.н., заст.директора з експертної роботи, Прохоров-Лукін Г.В., к.ю.н, зав. ВУЕСП.

У якості слухачів: Ленго Ю.Є., н.с., Юдіна Г.О., н.с.

Серед запрошених були присутні представники Київського НДІ судових експертиз МЮ України, НДЦ “Ваш експерт”, ДНДЕКЦ МВС України, ПП “Патентно-юридичне агентство “Дестра”, Патентно-юридична агенція “Біржа інтелектуальної власнлості”, ЮК “Чернобай та Партнери”, Союз Експертів України, АО “Смирнов, Тарасевич та партнер” (всього 16 учасників)

17 вересня 2015 р. (м. Київ, конференц-зал НДІ ІВ НАПрНУ) На круглому столі виступили з доповідями співробітники Інституту:

Прохоров-Лукін Г.В., к.ю.н., завідувач відділу узагальнення експертної та судової практики, виступив з доповіддю на тему: «Резензування експертних висновків».

Дорошенко О.Ф., к.ю.н, заступник директора з експертної роботи, виступив з доповіддю на тему: «Практичні аспекти призначення судових експертиз».

В засіданні прийняли участь відомі експерти та адвокати.

За результатами засідання було прийнято рішення про необхідність подальшої роботи над проектом Закону України «Про судову експертизу».

15. III Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності «ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЙОГО ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНІ, ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА МІЖНАРОДН ВИМІРИ» Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН Україниспільно з Інститутом інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, та ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», за підтримки, Державної служби інтелектуальної власності України.

Від Інституту прийняли участь: Пертенко І.І., н.с., Мацкевич О.О., н.с., Зеров К.О., м.н.с. (виспуили з доповідями), Писєва В.В. .м.н.с. (взяла вчасть у якості слухача)

18 вересня 2015 р.

(м.Київ)

Модератор конференції Петренко І.І., н.с.

Петренко І.І., н.с., виступила з доповіддю: “Відповідність літературного персонажа основним умовам правової охорони”.

Мацкевич О.О. направила тези доповіді «Правова охорона веб-сайту з позиції авторського права»,

Зеров К.О. виступив з доповіддю “Правовідносини, що пов’язані із захистом авторських прав на твори, які розміщені в мережі інтернет”

На конференції обговорювались напрями гармонізації законодавства України з питань інтелектуальної власності щодо міжнародного законодавства у сфері інтелектуальної власності; пошук рішень з актуальних проблем сучасної правової науки, встановлення контактів між молодими вченими, обмін науковими результатами та дослідницьким досвідом.

За результатми конференції опубліковано збірник матеріалів конференції:

Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної вл / К. Зеров. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Науково- дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2015.

16. Науково-практичний семінар «Управління правами інтелектуальної власності у вищих навчальних медичних закладах» Гармонізація прав людини і прав інтелектуальної влдасності у сфері медицини і фармації Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.

Від Інституту взяли участь та виступили з доповідями: Орлюк О.П., д.ю.н., проф. член-кор. НАПРНУ, директор Інституту, Кашинцева О.Ю., к.ю.н., доц., зав.відділом промислової власності, Писєва В.В., м.н.с., Іолкін Я.О., к.ю.н, пров.н.с.

22 вересня 2015 р. (Київ) На семінарі виступили з доповідями:

Кашинцева О.Ю., к.ю.н, доцент, завідувач відділу промислової власності, виступила з доповіддю на тему: «Етико-правові вимоги до легітимності наукових результатів в сфері медицини згідно із міжнародними зобов’язаннями України»

Писєва В.В., м.н.с., виступила з доповіддю на тему: «Технічне забезпечення набуття прав інтелектуальної власності в сфері медицини».

17. Науково-практичний семінар «РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК МЕХАНІЗМ РОЗШИРЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ» Гармонізація прав людини і прав інтелектуальної влдасності у сфері медицини і фармації Центр гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України та ПРООН України: Проект зміцнення національної спроможності для ефективного розвитку молоді та відповідь на епідемію ВІЛ/СНІДу в Україні.

Від Інституту взяли участь: Кашинцева О.Ю., к.ю.н. ,доц., зав.відділу (виступила з доповіддю, організація та проведення), Писєва В.В., м.н.с. (організатор, секретар)

29 вересня 2015 р.

(м. Київ, конференц-зал НДІ ІВ НАПрНУ)

На семінарі виступила з доповіддю Кашинцева О.Ю., к.ю.н., доцент, завідувач відділу промислової власності, на тему «Стратегічні напрямки реформування патентного законодавства в сфері охорони здоров’я».
18. Засідання Робочої групи щодо обговорення змін та доповнень до проекту Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (щодо патентної реформи в сфері охорони здоров’я) Гармонізація прав людини і прав інтелектуальної влдасності у сфері медицини і фармації Центр гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ».

Від Інституту взяли участь: Орлюк О.П., д.ю.н., проф., член-кор. НАПрНУ, директор Інституту; Кашинцева О.Ю., к.ю.н, доц, завідувач відділу промислової власності; Боровик П.А., г.н.с.; Писєва В.В., м.н.с.

06 жовтня 2015 року (м. Київ, конференц-зал НДІ ІВ НАПрНУ) На засіданні обговорено зауваження та пропозиції до проекту Закону України “Про внесееня змін та доповнень до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”.

За результатами обговорення зазначених пропозицій, прийнято рішення доопрацювати запропоновані зміни до Закону з урахуванням рекомендацій та зауважень до них.

19. V Всеукраїнська науково-практична конференції „Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття” Дослідження договірних форм реалізації майнових прав інтелектуальної власності Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрНУ, Державна служба інтелектуальної власності.

Від Інституту прийняли участь Орлюк О.П., д.ю.н., проф., член-кор. НАПрНУ, директор Інституту (доповідь та направлення тез); Дорошенко О.Ф., к.ю.н., заст. директора з експертної роботи (доповідь); Петренко С.А., к.ю.н., керівник Центру експертних досліджень (доповідь та направлення тез); Тверезенко О.О., зав.сектору(направлення тез); Троцька В.М., с.н.с (доповідь та направлення тез); Петренко І.І. ,н.с. (доповідь та направлення тез); Писєва В.В., м.н.с. (доповідь та направлення тез); Зеров К.О., м.н.с.(доповідь та направлення тез);

15-16 жовтня 2015 р. (м.Черкаси) Під час роботи заходу були розглянуті, зокрема, наступні питання:- Підготовка в Україні фахівців з інтелектуальної власності: досвід та проблеми;- Особливості реалізації авторських прав на твори, створені малолітніми та неповнолітніми особами;- Проблемні питання захисту авторського права;- Медіаконтент крізь призму концепції “колективного розуму”: проблеми монетизації інтелектуального капіталу;

-Хотлінкінг, фреймінг та включення до структури веб-сайту творів з інших веб-сайтів в мережі інтернет в системі регулювання та захисту авторських прав на твори, що розміщені в мережі Інтернет”;

– Реальні та потенційні ризики із застосуванням вільних публічних ліцензій;- Використання об’єктів патентного права у зовнішній рекламі;

– Питання набуття прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг в сфері фармації.

За результатами проведеної конференції опубліковано збірник матуріалів конференції:

Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття : Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2015 р.) / За заг. ред. О.В.Черевка, О.П. Орлюк. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2015. – 248 с.

image_pdfimage_print