Відповідно до Зведеного плану науково-дослідних робіт на 2014 рік, затвердженого Постановою Президії НАПрН України № 85/10 від 11 червня 2013 р., у звітному періоді наукові співробітники Інституту працювали над наступними темами:

«Фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державними замовленнями у сфері законодавства і права, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури» (бюджетна програма 6581040 ).

– «Дослідження проблем управління правами інтелектуальної власності» (РК № 0109U008062).

– «Проблеми охорони та захисту авторського права в умовах сучасного технологічного розвитку» (РК № 0110U006244);

– «Дослідження проблем економіки інтелектуальної власності та її правового забезпечення в умовах науково-технічного розвитку» (РК № 0110U006245).

– «Дослідження національної політики розвитку інтелектуального капіталу з позиції глобалізації економіки та розробки механізму її правового забезпечення» (РК № 0111U10287);

– «Захист прав інтелектуальної власності в Інтернеті» (РК № 0111U10288);

– «Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності» (РК № 0112U007757);

– «Теоретичні та методичні засади визначення розміру збитків від неправомірного використання прав на об’єкти інтелектуальної власності» (РК № 0112U007758);

– «Дослідження договірних форм реалізації майнових прав інтелектуальної власності» (РК № 0112U007756).

Результати проведених наукових досліджень знайшли своє відображення у 516 наукових працях загальним обсягом 412,2 друкованих аркушів. Підготовлено та опубліковано: 9 монографій, 1 брошуру, 3 збірника, 2 науково-практичних видання, 187 наукових статей і тез наукових доповідей на конференціях та семінарах, у т.ч. 32 публікацій в іноземних виданнях або іноземною мовою, 6 номерів журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності» (наукове фахове видання, науковометричне видання), 3 аналітичних довідки, 2 методичні рекомендації. Підготовлено: висновки судової експертизи ОІВ: 49 (71,0 д.а.), висновки експертних досліджень ОІВ: 28 (29,8 д.а.), висновки науково-правової експертизи ОІВ: 3 (3,2 д.а.), оцінка майнових прав ОІВ: 1 (2,5 д.а.).

Прийнято участь: у 87 науково-практичних заходах (конференціях, семінарах, круглих столах), зроблено 133 наукових доповідей з питань щодо ефективного функціонування системи створення, правової охорони, використання та захисту об’єктів інтелектуальної власності, нормативно-правового забезпечення та механізмів реалізації процесів розпорядження та управління правами інтелектуальної власності, впливу економічної глобалізації на формування національної інноваційної системи, державної підтримки венчурного бізнесу тощо.

Крім того, у звітному періоді за господарськими договорами експертами Інституту проведено 19 експертних досліджень, на замовлення регіональних суб’єктів було виконано 22 експертних досліджень.

Основними напрямками діяльності Інституту у звітному періоді були:

1. Розробка:

1.1. Науково-методологічних та теоретичних підходів щодо формування та розвитку інфраструктури сфери інтелектуальної власності як важливої складової національної інноваційної системи, формування економіко-правових засад розвитку економіки інтелектуальної власності;

1.2 Науково обґрунтованої методології законодавчого та нормативно-правового забезпечення національної системи управління правами інтелектуальної власності, у тому числі у контексті правозастосування та можливих шляхів удосконалення ситуації, що склалася на ринку інтелектуального капіталу;

1.3. Засад правового регулювання та управління процесами, які забезпечують ефективне функціонування системи створення, правової охорони, використання та захисту об’єктів інтелектуальної власності, нормативно-правового забезпечення та механізмів реалізації процесів розпорядження та управління правами інтелектуальної власності, договірних відносин, у тому числі з іноземним елементом, у сфері наукової та науково-технічної діяльності за національним законодавством України;

1.4. Рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення законодавства України та правозастосовної практики у сфері захисту прав інтелектуальної власності з врахуванням загальновизнаних міжнародних та європейських підходів та стандартів, зокрема з питань:

– правовідносин у сфері науково-технічної діяльності та міжнародного співробітництва в частині врегулювання питань, пов’язаних з управлінням правами інтелектуальної власності;

– формування економіко-правових засад розвитку економіки інтелектуальної власності та інших законів щодо використання в сфері розвитку інфраструктури інтелектуальної власності в Україні;

– судово-експертних та спеціальних досліджень у справах про порушення прав інтелектуальної власності;

– правових відносин у сфері інтелектуальної власності в контексті залучення інтелектуальних ресурсів у ринкове середовище;

– охорони та захисту прав на комерційну таємницю і конфіденційну інформацію;

– здійснення науково-технічного співробітництва та реалізації договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

Проведення порівняльно-правового наукового аналізу нормативно-правових актів, а саме: норм чинного законодавства України з питань цивільно-правової, адміністративно-правової, кримінально-правової охорони авторського права і суміжних прав, прав промислової власності, прав на знаки для товарів і послуг; положень законодавства України, що регулюють правовідносини щодо службових творів; вітчизняного та міжнародного досвіду функціонування суб’єктів інноваційної діяльності з позицій включення їх до інноваційного процесу та трансферу технологій, з метою розробки концептуальних засад правового забезпечення інноваційної інфраструктури України, що заснована на національній інтелектуальної власності, шляхів комерціалізації результатів інтелектуальної та творчої діяльності; правозастосовної практики та механізмів охорони та захисту авторського права і суміжних прав в Україні та розвинутих країнах світу.

2. Дослідження:

2.1 Проблем охорони та захисту авторських та суміжних прав в контексті правозастосування та правореалізації (у судовому порядку, із застосуванням юрисдикційних та неюрисдикційних форм), управління правами інтелектуальної власності в загальнотеоретичному та правозастосовному аспектах, нормативно-правового забезпечення та механізмів реалізації процесів розпорядження та управління правами інтелектуальної власності;

2.2 Проблем реалізації авторських і суміжних прав в умовах сучасного технологічного розвитку;

2.3 Економіко-правових засад розвитку економіки інтелектуальної власності, правових і економічних відносин в аспекті інфраструктури сфери інтелектуальної власності, сучасного стану науково-технологічної діяльності та застосування венчурного та іншого фінансування в Україні, закордонного досвіду створення та функціонування інфраструктури сфери інтелектуальної власності;

2.4 Норм національного законодавства України у частині здійснення трансферу технологій з метою суттєвого удосконалення правового регулювання цього процесу;

2.5 Норм законодавства міжнародної системи охорони інтелектуальної власності, міжнародних договорів у сфері промислової власності;

2.6 Теоретичних передумов визначення збитків, спричинених внаслідок порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності.

2.7 Правових проблем визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об’єкти інтелектуальної власності.

2.8 Нормативно-правового забезпечення договірних форм реалізації майнових прав інтелектуальної власності в Україні, інших країнах, у тому числі економічно розвинених країнах з урахуванням тенденцій розвитку міжнародних стандартів у цій сфері.

В умовах реформування вітчизняного законодавства результати проведених Інститутом досліджень економіко-правових проблем у сфері інтелектуальної власності можуть бути використані в законопроектній діяльності, подальших науково-дослідних роботах з метою розробки нових методичних підходів до усунення прогалин та суперечностей, існуючих у національному законодавстві про інтелектуальну власність, в процесі формування та проведення національної політики у галузі охорони й захисту прав інтелектуальної власності; у процесі формування та проведення національної інноваційної політики та політики розвитку інтелектуального капіталу в умовах глобалізації економіки, а також для вдосконалення оціночної діяльності щодо об’єктів інтелектуальної власності тощо.

Науково-теоретичні розробки Інституту з проблем права та економіки інтелектуальної власності були предметом громадських обговорень під час проведення науково-практичних конференцій, «круглих столів», семінарів, інших наукових дискусій, а також використовувалися для підготовки наукових статей, доповідей, повідомлень тощо.

3. Результати досліджень застосовувалися при:

· підготовці зауважень та пропозицій до проектів нормативно-правових актів щодо удосконалення наукового, методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення нормотворчої діяльності вищих органів державної влади, а саме:

– зміни до Проекту Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція) – на 58 стор. Відправлено на електронну адресу Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Гриневич Л.М, 15.04.2014 р. (суттєві моменти щодо інтелектуальної власності враховано при прийнятті Закону «Про вищу освіту»),

– зміни до проекту Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (на виконання листа НАПрНУ № 577 від 19.05.2014 р. підготовлено аналітичні й довідкові матеріали та пропозиції до рекомендацій парламентських слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави» (відправлено на адресу НАПрНУ, лист № 165 від 23.05.2014 р.),

– проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет», вдруге оприлюднений на офіційному веб-порталі Державної служби інтелектуальної власності України для громадського обговорення. Пропозиції, зауваження та порівняльна таблиця до зазначеного законопроекту стосуються процедури припинення доступу до інтернет-ресурсів за умови підозри у порушенні ними або виявлення факту порушення авторських прав і направлено на адресу Державної служби інтелектуальної власності України (листи від 9 січня 2014 р. № 3, від 26 серпня 2014 р. № 269),

– додатково розроблено зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет», оприлюдненого на офіційному веб-порталі Державної служби інтелектуальної власності України для громадського обговорення (лист від 26 серпня 2014 р. № 269),

– на замовлення Державної служби інтелектуальної власності України підготовлено пропозиції щодо удосконалення правової охорони промислових зразків і направлено на адресу Державної служби інтелектуальної власності України (лист від 04 квітня 2014 р. № 117),

– проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», а саме: розроблено:пояснювальну записку, порівняльну таблицю та проект закону до проекту Закону України «Про внесення змін до ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права»,

– розроблено зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності», оприлюдненого на офіційному веб-порталі Державної служби інтелектуальної власності України для громадського обговорення (лист від 10 липня 2014 р. № 221),

4. Підготовці:

інформаційно-аналітичних доповідей та рекомендацій, а саме:

– інформаційно-аналітична доповідь до слухань у Комітеті Верховної ради України з питань науки і освіти: «Інтелектуальна власність в Україні. Стан та концептуальні засади розвитку» (підготовлено членами робочої групи Комітету за участі НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, Центру трансферу технологій НАН України, представниками державних органів влади, експертами, адвокатами, патентними повіреними під редакцією д.ю.н. О. П. Орлюк). Обсяг 213 стор. Режим доступу: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article?art_id=61821&cat_id=61640.

– Проект РЕКОМЕНДАЦІЙ комітетських слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти на тему: «Інтелектуальна власність в Україні. Стан та концептуальні засади розвитку» (обсяг 24 стор.). Режим доступу: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article?art_id=61862&cat_id=61640.

Головою комітету Гриневич Л. М. висловлено особисту подяку д.ю.н. Орлюк О. П.

– аналітичних та пояснювальних записок для центральних органів державної влади та науковим установам,

аналітично-інформаційних матеріалів з питань спрямованих на запровадження ефективних механізмів формування ринку інтелектуальної власності,

навчально-методичних матеріалів:

– з курсу лекцій «Договірні відносини в сфері інтелектуальної власності» для дистанційної форми навчання Київського університету права НАН України,

– з курсів «Медичне правознавство. Медичне право» для спеціальностей «Лікувальна справа» та «Стоматологія» у співавторстві (І. Сенюта, Х. Терешко, Д. Клаптій) на базі кафедри медичного права Львівського Національного медичного університету ім. Данила Галицького,

– при викладанні лекційних курсів і проведенні практичних занять на кафедрі КВМ НТУУ «КПІ» з наступних дисциплін: «Право інтелектуальної власності», «Інтелектуальна власність»,

– при викладанні лекційних курсів і проведенні практичних занять для студентів магістратури денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протягом навчального року) з наступних дисциплін: «Інтелектуальна власність», «Актуальні проблеми авторського права», «Інтелектуальна власність та інноваційна діяльність», «Організація роботи патентних повірених», «Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності» тощо.

– програм навчальних дисциплін та робочі програми кредитних модулів на 2014-2015 р.р. з наступних дисциплін:

«Правове регулювання інноваційної діяльності» для студентів за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство», ОКР «магістр», НТУУ «КПІ»,

«Інтелектуальна власність», «Організація роботи патентних повірених», «Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності», «Інтелектуальна власність та інноваційна діяльність» тощо для студентів за спеціальністю 8.18010011 «Інтелектуальна власність», ОКР «магістр», КНУ імені Тараса Шевченка,

«Інтелектуальна власність і інноваційна діяльність» для студентів за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство», ОКР «спеціаліст», НТУУ «КПІ»,

«Договірне право» для студентів за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство», ОКР «спеціаліст», НТУУ «КПІ»,

«Цивільне право України». Ч. 1 : навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять (галузь знань 0304 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», напрям підготовки 6.030401 «Правознавство») для студентів ІІ курсу денної форми навчання / уклад.: В.І.Борисова, Л.М.Баранова, та ін. – Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 184 с. (розділ автора Сімсон О.Е. – 1,5 др.арк.)

«Цивільне право України». Ч. 2 : навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять (галузь знань 0304 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», напрям підготовки 6.030401 «Правознавство») для студентів ІІ курсу денної форми навчання / уклад.: В.І.Борисова, О.М.Соловйов, Л.М.Баранова та ін. – Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 164 с. (розділ автора Сімсон О.Е. – 1,2 др.арк.).

5. При здійсненні викладацької діяльності:

– в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (юридичний факультет),

– в Донецькому національному університеті,

– в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

– в Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галіцького,

– в Інституті інтелектуальної власності Національного університету «Одеська національна юридична академія» в м. Києві,

– в Академії адвокатури України,

– в Академії муніципального управління,

– у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут»,

– Інституті післядипломної освіти Національного університету харчових технологій,

– Юридичному інституті Національного авіаційного університету.

6. При проведенні конференцій та наукових семінарів з проблем права та економіки, а також в практичної роботі з питань правового забезпечення в господарської та інноваційної діяльності у сфері інтелектуальної власності:

– у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького,

– у Донецькій державній адміністрації (Департамент інвестиційно–інноваційного розвитку і зовнішніх відносин), лист № 4 від 19.09 2014 р.

Результатом виконаної науково-дослідної роботи можуть бути проекти нормативно-правових актів, методичні рекомендації та пропозиції щодо:

удосконалення:

– цивільного процесуального законодавства шляхом усунення виявлених нормативних протиріч та недоліків, існуючих в ЦК України;

– положень чинного процесуального законодавства стосовно залучення судових експертів до справ про порушення прав інтелектуальної власності;

– національної законодавчої бази з питань охорони об’єктів інтелектуальної власності;

– системи інноваційного підприємництва на основі теоретичних аспектів та методології формування інтелектуального капіталу;

поліпшення стану теоретичної розробки системи захисту і охорони об’єктів інтелектуальної власності;

розв’язання деяких проблем:

– патентування та ліцензування комп’ютерних програм та баз даних;

– національної політики розвитку інтелектуального капіталу в умовах глобалізації економіки;

– договірного врегулювання передачі прав інтелектуальної власності;

– розподілу прав на об’єкти інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних ресурсів;

Більш повно прикладний характер досліджень, проведених НДІ інтелектуальної власності НАПрН України у 2014 році, представлено у тексті даного Звіту.

Вчений секретар Інституту Нежиборець В.І.

image_pdfimage_print
Звіт про наукову діяльність за 2014 рік