Відповідно до Зведеного плану науково-дослідних робіт на 2013 рік, затвердженого Постановою Президії НАПрН України № 82/3 від 25 травня 2012 р., у звітному періоді наукові співробітники Інституту працювали над наступними темами:

«Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державними замовленнями у сфері законодавства і права» (бюджетна програма 6581040 ).

– «Дослідження проблем управління правами інтелектуальної власності» (РК № 0109U008062).

– «Проблеми охорони та захисту авторського права в умовах сучасного технологічного розвитку» (РК № 0110U006244);

– «Дослідження проблем економіки інтелектуальної власності та її правового забезпечення в умовах науково-технічного розвитку» (РК № 0110U006245).

– «Дослідження національної політики розвитку інтелектуального капіталу з позиції глобалізації економіки та розробки механізму її правового забезпечення» (РК № 0111U10287);

– «Захист прав інтелектуальної власності в Інтернеті» (РК № 0111U10288);

– «Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності» (РК № 0112U007757);

– «Теоретичні та методичні засади визначення розміру збитків від неправомірного використання прав на об’єкти інтелектуальної власності» (РК № 0112U007758);

– «Дослідження договірних форм реалізації майнових прав інтелектуальної власності» (РК № 0112U007756).

Результати проведених наукових досліджень знайшли своє відображення у 547 наукових працях загальним обсягом 713,9 друкованих аркушів. Опубліковано: 5 монографій, 1 брошура, 3 коментаря, 1 збірник наукових праць, 1 науково-практичний посібник, 4 науково-практичного збірника, 1 енциклопедія, 2 збірника конференцій, 2 збірника законодавства, 129 наукових статей і 90 тез наукових доповідей на конференціях та семінарах, 15 публікацій в іноземних виданнях або іноземною мовою, 6 номерів журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності»; підготовлено: 64 висновку судової експертизи, 26 висновок спеціальних експертних досліджень та 7 висновків науково-правової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, 4 оцінки майнових прав.

Прийнято участь: у 97 науково-практичних заходах (конференціях, семінарах, круглих столах), зроблено 93 наукових доповіді з питань щодо ефективного функціонування системи створення, правової охорони, використання та захисту об’єктів інтелектуальної власності, нормативно-правового забезпечення та механізмів реалізації процесів розпорядження та управління правами інтелектуальної власності, договірних відносин, у тому числі з іноземним елементом, у сфері наукової та науково-технічної діяльності, впливу економічної глобалізації на формування національної інноваційної системи, державної підтримки венчурного бізнесу тощо.

Крім того, у звітному періоді за господарськими договорами експертами Інституту проведено 21 експертне дослідження, 7 науково-правових експертиз і 4 експертно-оціночних робіт на загальну вартість 360,438 тис. грн.; на замовлення регіональних суб’єктів було виконано 19 експертних досліджень.

Співробітники Інституту приймали участь у засіданнях Президії Національної академії правових наук України та робочих групах з питань наукової та правової політики у сфері інтелектуальної власності, розвитку науки та науково-технічної й інноваційної діяльності, нормативно-правового забезпечення та механізмів правової охорони та захисту об’єктів інтелектуальної власності.

1. На засіданні Президії Національної академії правових наук України (Постанова №84/7, 5 березня 2013 р) відбулося обговорення проекту Методичних рекомендацій щодо відображення питань інтелектуальної власності у договорах на виконання науково-дослідних та/або дослідно-конструкторських та технологічних робіт та договорах про науково-технічне співробітництво (інформація директора НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, члена-кореспондента НАПрН України Орлюк О. П.).

Президія постановила:

– Рекомендувати науково-дослідним установам та регіональним центрам Академії використовувати «Методичні рекомендації щодо відображення питань інтелектуальної власності у договорах на виконання науково-дослідних та/або дослідно-конструкторських та технологічних робіт та договорах про науково-технічне співробітництво» у своїй діяльності,

Рекомендації призначені для надання методичної допомоги юристам та спеціалістам у сфері інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, її регіональних наукових центрів та науково-дослідних установ, що підпорядковуються Академії, при підготовці ними проектів договорів на виконання науково-дослідних та/або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, договорів про науково-технічне співробітництво, в частині врахування положень законодавства України з питань інтелектуальної власності та конфіденційної інформації в зазначених вище договорах.

2. 29 листопада 2013 року в Санкт-Петербурзі (Таврійський палац, Думський зал) пройшло 39-е пленарне засідання Міжпарламентської Асамблеї СНД. До порядку денного були внесені питання щодо нової редакції модельного Податкового кодексу, модельні закони «Про наукові парки», «Про фірмові найменування», Коментарі до модельного закону «Про комерційну таємницю».

Підготовку концепцій, проектів модельних законів «Про наукові парки», «Про фірмові найменування», Коментарів до модельного закону «Про комерційну таємницю» і підготовку їх до другого читання здійснив НДІ інтелектуальної власності НАПрН України (керівник проекту завідувач лабораторією правового забезпечення розвитку науки і технологій, к.е.н., доцент Г.А. Андрощук).

3. Розроблено та обговорено на засіданнях робочих груп та круглих столах проект змін до книги IV та глав 75-76 Цивільного кодексу України у частині удосконалення цивільно-правового регулювання сфери інтелектуальної власності.

4. К.ю.н. О.О. Штефан підготовлено до друку науково-практичний коментар до Глави 36 Книги Четвертої ЦК України “Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)”.

5. К.ю.н. Сімсон О.Е. підготовлено розділ до Науково-практичного коментаря під ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої: Сімсон О.Е. Коментар до Глави 62 ЦК України «Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт» – 40 с.

6. Підготовлено до друку Коментар з бухгалтерського та податкового законодавства щодо об‘єктів права інтелектуальної власності : [науково-практичний збірник] / за науковою редакцією О.Б. Бутнік-Сіверського: кол. авторів: О.Б. Бутнік-Сіверський, Ю.Л. Борко, О.П. Орлюк. – К.: НДІ ІВ НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 92 с.

7. Розроблено науково-практичний документ «Людський капітал як трансформований засновницький капітал у вигляді інтелектуальних активів (правовий аспект)» на підставі аналізу діяльності підприємств Укрзалізниці.

8. К.е.н. Андрощуком Г.О. спільно з:

– Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти опубліковано Збірник законодавчих актів у сфері інтелектуальної власності. (Законодавство України у сфері інтелектуальної власності (Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти) /Упор. М.М.Шевченко, В.Г.Чижевський, С.В.Семенюк, Г.О. Андрощук. – К. : Парламентське видавництво, 2013. – 704 с.);

– Асоціацією протидії недобросовісній конкуренції та Адвокатським об’єднанням Arzinger узагальнено і опубліковано національний досвід і основні практичні проблеми, що виникають під час інтерпретації положень Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» у науково-практичному коментарі до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (Науково-практичний коментар до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Наково-практичне видання /Г.О. Андрощук, Т.Б.Бондарев, Н.А.Іваницька, С.В.Шкляр. – К.: ВД «Юридична газета», 2013. – 176 с.).

9. Підготовлено до друку «Методичні рекомендації щодо відображення питань інтелектуальної власності у договорах на виконання науково-дослідних та/або дослідно-конструкторських і технологічних робіт та договорах про науково-технічне співробітництво» / за загальн. ред. Мироненко Н.М. : кол.авторів Мироненко Н.М., Крижна В.М., Пічкур О.В., Работягова Л.І., Тверезенко О.О. – 97 с.

10. Розроблено та оприлюднено для громадського обговорення на сайті Міністерства охорони здоров’я проект нормативно-правового акту «Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу, що стосується лікарського засобу» (Орлюк О.П., Работягова Л.І., Андрощук Г.О., Пічкур О.В., 7 стор.).

“Порядок …”, відповідно до частини третьої статті 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», частини одинадцятої статті 9 Закону «Про лікарські засоби», ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 р. № 877.

11. Проаналізовано досвід світовий та національний досвід у частині застосування кримінальної відповідальності за порушення авторських та суміжних прав, розроблено пропозиції щодо внесення змін до ст. 176 КК України, проведено засідання робочих груп та круглий стіл з їх обговорення.

12. Взято участь у підготовці матеріалів та засіданнях робочої групи при РНБО України з питань розгляду загроз національній безпеці України у сфері науково-технологічної діяльності, та підготовки проекту рішення «Про заходи з нейтралізації загроз національної безпеки у науково-технологічної сфері» для засідання РНБОУ.

Основними напрямками діяльності Інституту у звітному періоді були:

Розробка:

1.1. Науково-методологічних та теоретичних підходів щодо формування та розвитку інфраструктури сфери інтелектуальної власності як важливої складової національної інноваційної системи, формування економіко-правових засад розвитку економіки інтелектуальної власності;

1.2 Науково обґрунтованої методології законодавчого та нормативно-правового забезпечення національної системи управління правами інтелектуальної власності, у тому числі у контексті правозастосування та можливих шляхів удосконалення ситуації, що склалася на ринку інтелектуального капіталу;

1.3. Засад правового регулювання та управління процесами, які забезпечують ефективне функціонування системи створення, правової охорони, використання та захисту об’єктів інтелектуальної власності, нормативно-правового забезпечення та механізмів реалізації процесів розпорядження та управління правами інтелектуальної власності, договірних відносин, у тому числі з іноземним елементом, у сфері наукової та науково-технічної діяльності за національним законодавством України;

1.4. Рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення законодавства України та правозастосовної практики у сфері захисту прав інтелектуальної власності з врахуванням загальновизнаних міжнародних та європейських підходів та стандартів, зокрема з питань:

правовідносин у сфері науково-технічної діяльності та міжнародного співробітництва в частині врегулювання питань, пов’язаних з управлінням правами інтелектуальної власності;

формування економіко-правових засад розвитку економіки інтелектуальної власності та інших законів щодо використання в сфері розвитку інфраструктури інтелектуальної власності в Україні;

судово-експертних та спеціальних досліджень у справах про порушення прав інтелектуальної власності;

правових відносин у сфері інтелектуальної власності в контексті залучення інтелектуальних ресурсів у ринкове середовище;

охорони та захисту прав на комерційну таємницю і конфіденційну інформацію;

здійснення науково-технічного співробітництва та реалізації договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

Проведення порівняльно-правового наукового аналізу нормативно-правових актів, а саме: норм чинного законодавства України з питань цивільно-правової, адміністративно-правової, кримінально-правової охорони авторського права і суміжних прав, прав промислової власності, прав на знаки для товарів і послуг; положень законодавства України, що регулюють правовідносини щодо службових творів; вітчизняного та міжнародного досвіду функціонування суб’єктів інноваційної діяльності з позицій включення їх до інноваційного процесу та трансферу технологій, з метою розробки концептуальних засад правового забезпечення інноваційної інфраструктури України, що заснована на національній інтелектуальної власності, шляхів комерціалізації результатів інтелектуальної та творчої діяльності; правозастосовної практики та механізмів охорони та захисту авторського права і суміжних прав в Україні та розвинутих країнах світу.

Дослідження:

3.1 Проблем охорони та захисту авторських та суміжних прав в контексті правозастосування та правореалізації (у судовому порядку, із застосуванням юрисдикційних та неюрисдикційних форм), управління правами інтелектуальної власності в загальнотеоретичному та правозастосовному аспектах, нормативно-правового забезпечення та механізмів реалізації процесів розпорядження та управління правами інтелектуальної власності;

3.2 Проблем реалізації авторських і суміжних прав в умовах сучасного технологічного розвитку;

3.3 Економіко-правових засад розвитку економіки інтелектуальної власності, правових і економічних відносин в умовах інфраструктури сфери інтелектуальної власності, сучасного стану науково-технологічної діяльності та застосування венчурного та іншого фінансування в Україні, закордонного досвіду створення та функціонування інфраструктури сфери інтелектуальної власності;

3.4 Норм національного законодавства України у частині здійснення трансферу технологій з метою суттєвого удосконалення правового регулювання цього процесу;

3.5 Норм законодавства міжнародної системи охорони інтелектуальної власності, міжнародних договорів у сфері промислової власності;

3.6 Теоретичних передумов визначення збитків, спричинених внаслідок порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності.

3.7 Правових проблем визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об’єкти інтелектуальної власності.

3.8 Нормативно-правового забезпечення договірних форм реалізації майнових прав інтелектуальної власності в Україні, країнах СНД та економічно розвинених країнах з урахуванням тенденцій розвитку міжнародних стандартів у цій сфері.

В умовах реформування вітчизняного законодавства результати проведених Інститутом досліджень економіко-правових проблем у сфері інтелектуальної власності можуть бути використані в законопроектній діяльності, подальших науково-дослідних роботах з метою розробки нових методичних підходів до усунення прогалин та суперечностей, існуючих у національному законодавстві про інтелектуальну власність, в процесі формування та проведення національної політики у галузі охорони й захисту прав інтелектуальної власності; у процесі формування та проведення національної інноваційної політики та політики розвитку інтелектуального капіталу в умовах глобалізації економіки, а також для вдосконалення оціночної діяльності щодо об’єктів інтелектуальної власності тощо.

Науково-теоретичні розробки Інституту з проблем права та економіки інтелектуальної власності були предметом громадських обговорень під час проведення науково-практичних конференцій, «круглих столів», семінарів, інших наукових дискусій, а також використовувалися для підготовки наукових статей, доповідей, повідомлень тощо.

Результати досліджень застосовувалися при:

  • Розробці проектів законів, спрямованих на зміни та доповнення чинних нормативно-правових актів, а саме:- Проекту Закону України «Про внесення змін до Книги 4 «Право інтелектуальної власності» Цивільного кодексу України»;

– Проекту Закону України «Про внесення змін до глави 75 «Розпорядження майновими права інтелектуальної власності» та глави 76 «Комерційна концесія» Цивільного кодексу України»;

– Проекту Закону України «Про внесення змін до глави 36 «Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)» книги 4 «Право інтелектуальної власності» Цивільного кодексу України»;

– Проекту Закону України «Про зміни та доповнення до Податкового кодексу України та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

– Проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»;

– Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет»;

– Проекту Закону України «Про внесення змін до статті 176 Кримінального кодексу України».

розробці проекту нормативно-правового акту, що регулює сферу суспільних відносин, яка не отримала належного нормативного регулювання:

– Проект Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу, що стосується лікарського засобу»;

  • підготовці зауважень та пропозицій до проектів нормативно-правових актів щодо удосконалення наукового, методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення нормотворчої діяльності вищих органів державної влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні, а саме до:

– проекту Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність»;

– внесення змін до Законів України «Про інноваційну діяльність».

  • підготовки пропозицій і концепцій до другого читання проектів модельних законів, що розглядатимуться Міжпарламентською асамблеєю СНД:

– проекту модельного закону «Про наукові парки»;

– проекту модельного закону «Про фірмові найменування»;

– коментарю до модельного закону «Про комерційну таємницю».

  • Підготовці:

– пояснювальних записок для центральних органів державної влади та науковим установам із питань бухгалтерського та податкового законодавства щодо об‘єктів права інтелектуальної власності, особливостей амортизаційної політики в закордонних країнах, бухгалтерського обліку та оподаткування операцій з об‘єктами права інтелектуальної власності в бюджетних установах тощо;

– висновків науково-правової експертизи:

На запит Верховного суду України від 23.05.2013 р. за № 6-40 цс 13 щодо застосування п.7 ч.3 ст. 19 Закону України “Про захист прав споживачів” від 20.06 2013 р. щодо застосування п.7 ч.3 ст. 19 Закону України “Про захист прав споживачів” від 12 .05.1991 р. № 1023-XII та визначення поняття “пірамідальна схема” у розумінні цього закону з урахуванням положень Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, проекту Закону України “Про заборону фінансових пірамід в Україні” підготовлено правовий висновок з приводу питання застосування п. 7 ч.3 ст. 19 Закону України “Про захист прав споживачів” та визначено поняття “пірамідальна схема” у розумінні цього закону. Висновок відправлено на адресу судді Григор’євій Л.І. (лист №178 від 21.06 2013 р.);

аналітично-інформаційних матеріалів за результатами наукових фундаментальних та прикладних розробок у сфері інтелектуальної власності, а також пропозицій, спрямованих на запровадження ефективних механізмів формування ринку інтелектуальної власності, а саме:

1. На прохання заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Злочевського М.В. до засідання Ради національної безпеки і оборони України направлено заключні звіти (лист № 227 від 31.07.2013 р.):

– по темі «Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної інфраструктури в Україні»,

– по темі «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування»,

– по темі «Дослідження проблем переходу економіки України на інноваційну модель розвитку: економіко-правові теоретичні та практичні аспекти»,

– аналітичні матеріали до засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБОУ) з питання «Про заходи з нейтралізації загроз національної безпеки у науково-технологічної сфері» (лист № 255 від 26.08.2013 р).

2. На замовлення Заступника Голови Конституційного Суду України Бауліна Ю.В. (лист № 338-16/167 від 22.07.2013р.) надано інформацію щодо організацій колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і/або суміжних прав. Вказана інформація була використана Конституційним Судом України при підготовці рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням асоціації «Дім авторів музики в Україні» щодо офіційного тлумачення положень п. 7 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» у взаємозв’язку з положенням пункту «г» частини першої статті 49 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (лист № 338-16/2978 від 13.12.2013 р.).

3. На замовлення Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України направлено заключні звіти (лист № 234 від 13.08.2013 р):

– по темі «Економіко-правові, теоретичні та методологічні засади оцінки вартості інтелектуальної власності»,

– по темі «Дослідження питань інтелектуальної власності в договорах про науково-технічне співробітництво та договорах на виконання науково-дослідних робіт»,

– по темі «Дослідження проблем правового регулювання відносин у сфері охорони прав на комерційну таємницю».

4. Для Державного економіко-технологічного університету транспорту:

– Науково-практичний документ «Людський капітал, як трансформований засновницький капітал у вигляді інтелектуальних активів (правовий аспект)».

5. При здійсненні викладацької діяльності:

– в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (юридичний факультет) (лист № 042-996 від 16.12.2013 р.);

– в Донецькому національному університеті (лист № 167/12.0-23 від 28.11.2013 р.),

– в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (лист №329/1 від 28.11.2013 р.),

– в Інституті психології ім. Г.С. Костюка (лист № 344 від 13.12.2013 р.),

– в Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галіцького (лист № 345 від 13.12.2013 р.),

– в Інституті інтелектуальної власності Національного університету «Одеська національна юридична академія» в м. Києві (лист № 671-01 від 16.12.2013 р.);

– в Академії адвокатури України (лист № 179 від 13.12.2013 р.);

– в Академії муніципального управління (лист № 01-149 від 15.02.2013 р.).

6. При проведенні конференцій та наукових семінарів з проблем права та економіки, а також в практичної роботі з питань правового забезпечення в господарської та інноваційної діяльності у сфері інтелектуальної власності:

– у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (лист № 526 від 03.12.2013 р.),

– у Донецькому національному університеті (лист № 168/12.0-23 від 28.11.2013 р.),

– у ДВНЗ Приазовському державному технічному університеті (лист № 73/115–2486 від 26.11.2013 р),

– в Національному університеті «Києво-Могилянська Академія» (лист № 333 від 03.12.2013 р.),

– НТК ПрАТ «Азовелектросталь» (лист № НТК -394 від 27.11.2013 р.),

– ПАТ «Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут (ПАТ “ГСКТІ)» (лист від 14.12.2013 р.);

– у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» (лист № 0201/578 від 17.05.2013 р.

Рекомендації і методичні розробки Інституту використовуються:

– науково-дослідними установами та регіональними центрами Академії у своїй діяльності («Методичні рекомендації щодо відображення питань інтелектуальної власності у договорах на виконання науково-дослідних та/або дослідно-конструкторських та технологічних робіт та договорах про науково-технічне співробітництво»), а також науковими закладами НАН України.

Результатом виконаної науково-дослідної роботи можуть бути проекти нормативно-правових актів, методичні рекомендації та пропозиції щодо:

удосконалення:

– цивільного процесуального законодавства шляхом усунення виявлених нормативних протиріч та недоліків, існуючих в ЦК України;

– порядку призначення та проведення судово-експертних досліджень у справах про порушення прав інтелектуальної власності;

– положень чинного процесуального законодавства стосовно залучення судових експертів до справ про порушення прав інтелектуальної власності;

– національної законодавчої бази з питань охорони об’єктів інтелектуальної власності;

– системи інноваційного підприємництва на основі теоретичних аспектів та методології формування інтелектуального капіталу;

поліпшення стану теоретичної розробки системи захисту і охорони об’єктів інтелектуальної власності;

розв’язання деяких проблем:

– патентування та ліцензування комп’ютерних програм та баз даних;

– національної політики розвитку інтелектуального капіталу в умовах глобалізації економіки;

– договірного врегулювання передачі прав інтелектуальної власності;

– розподілу прав на об’єкти інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних ресурсів;

Більш повно прикладний характер досліджень, проведених НДІ інтелектуальної власності НАПрН України у 2013 році, представлено у тексті даного Звіту.

Вчений секретар В.І. Нежиборець

image_pdfimage_print
Звіт про наукову діяльність за 2013 рік