Відповідно до Зведеного плану науково-дослідних робіт на 2012 рік, затвердженого Постановою Президії НАПрН України № 79/9 від 7 грудня 2011 р. року, у звітному періоді наукові співробітники Інституту працювали над наступними темами:

«Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державними замовленнями у сфері законодавства і права» (бюджетна програма 6581040 ).

«Дослідження проблем управління правами інтелектуальної власності» (РК № 0109U008062).

«Проблеми охорони та захисту авторського права в умовах сучасного технологічного розвитку» (РК № 0110U006244);

«Дослідження проблем економіки інтелектуальної власності та її правового забезпечення в умовах науково-технічного розвитку» (РК № 0110U006245).

«Дослідження питань інтелектуальної власності в договорах про науково-технічне співробітництво та договорах на виконання науково-дослідних робіт» (РК № 0109U008060);

«Дослідження проблем правового регулювання відносин у сфері охорони прав на комерційну таємницю» (РК № 0109U0080);

– «Дослідження національної політики розвитку інтелектуального капіталу з позиції глобалізації економіки та розробки механізму її правового забезпечення» (РК № 0111U10287);

– «Захист прав інтелектуальної власності в Інтернеті» (РК № 0111U10288).

Результати проведених наукових досліджень знайшли своє відображення у 470 наукових працях загальним обсягом 525,9 друкованих аркушів. Опубліковано: 7 монографій, збірник наукових праць «Питання інтелектуальної власності» (вип. 10), 96 наукових статей і 38 тез наукових доповідей на конференціях та семінарах, 20 публікацій в іноземних виданнях або іноземною мовою, 6 номерів журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності»; підготовлено: 62 висновки судової експертизи, 33 висновки спеціальних експертних досліджень та 7 висновків науково-правової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, 11 звітів з оцінки майнових прав, 4 інформаційно–тематичні добірки.

Прийнято участь: у 81 науково-практичному заході (конференціях, семінарах, круглих столах), зроблено 98 наукових доповідей з питань щодо ефективного функціонування системи створення, правової охорони, використання та захисту об’єктів інтелектуальної власності, нормативно-правового забезпечення та механізмів реалізації процесів розпорядження та управління правами інтелектуальної власності, договірних відносин, у тому числі з іноземним елементом, у сфері наукової та науково-технічної діяльності, впливу економічної глобалізації на формування національної інноваційної системи, державної підтримки венчурного бізнесу тощо.

Підготовлено 2 звіти про науково-дослідну роботу по темах:

– «Дослідження питань інтелектуальної власності в договорах про науково-технічне співробітництво та договорах на виконання науково-дослідних робіт» – 252 с. (10,4 др. арк.);

– «Дослідження проблем правового регулювання відносин у сфері охорони прав на комерційну таємницю» – 268 с. (11,2 др. арк.).

Крім того, у звітному періоді за господарськими договорами експертами Інституту проведено 41 експертне дослідження на загальну вартість 532.9 тис. грн., на замовлення регіональних суб’єктів було виконано 35 наукових досліджень.

Співробітники Інституту постійно приймали участь у засіданнях робочих груп:

1. По розробці законопроектів:

– до законопроекту № 65-23 «Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права»,

– законопроекту № 7205 «Про внесення змін до законів України у сфері інтелектуальної власності».

2. По розробці модельних законів (Міжпарламентська Асамблея держав-учасників Співдружності Незалежних Держав (МПА СНД), засідання Постійної комісії МПА СНГ з правових питань):

– «Про проект модельного закону «Про комерційну таємницю»»,

– «Про фірму (фірмові найменування)»,

– «Про раціоналізаторську діяльність»,

– Глосарій модельного законодавства для держав – учасників Співдружності Незалежних Держав в сфері інтелектуальної власності. Модельний законодавчий акт і Глосарій

3. Робочої групи МОЗ та НАПрНУ з Інтелектуальної власності та свободи доступу до лікарських засобів з питань:

– гармонізації прав Інтелектуальної власності та свободи доступу до медичних препаратів,

– протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням,

– правового механізму зменшення вартості та розширення доступу до лікарських засобів за результатами експертно-аналітичної роботи Ініціативної групи при Державній Службі України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням.

4. Робочої групи при Державному агентстві України з питань науки, інновацій та інформатизації розроблено Розділ V «Особливості публічно-приватного партнерства в інноваційній сфері» до проекту змін до Закону України «Про інноваційну діяльність»;

5. Робочої групи «Промисловість» Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Президенті України підготовлені пропозиції щодо змін до Закону України «Про державно-приватне партнерство»;

6. Робочої групи виконавців НДР «Наукові засади моніторингу та аналіз практики застосування норм Податкового кодексу України. Обґрунтування пропозицій щодо усунення неузгодженостей окремих норм податкового та іншого законодавства» НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України розроблено:

– «Пропозиції щодо удосконалення Податкового кодексу України у контексті політики стимулювання інноваційної діяльності»

– пропозиції на тему «Публічно-приватне партнерство у регіональному інноваційному розвитку».

7. Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти:

– обговорення пропозицій щодо підготовки до другого читання законопроекту Про внесення до Закону України «Про захист персональних даних» (реєстр. № 10472-1),

– обговорення пропозицій щодо підготовки до другого читання проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»» (реєстр. № 10686 від 03.07.2012).

Головним завданням Інституту було проведення комплексних фундаментальних досліджень з метою одержання наукових знань у сфері інтелектуальної власності, впровадження їх у практику, сприяння державним органам у розбудові України як правової, соціальної держави, що має відповідати цивілізованим вимогам європейського розвитку громадянського суспільства.

8. Робочої групи при Державній службі інтелектуальної власності України:

– розробка пропозицій щодо внесення змін до книги четвертої та глави 76 Цивільного кодексу України.

Основними напрямками діяльності Інституту у звітному періоді були:

Розробка:

1.1. Науково-методологічних та теоретичних підходів щодо формування та розвитку інфраструктури сфери інтелектуальної власності як важливої складової національної інноваційної системи, формування економіко-правових засад розвитку економіки інтелектуальної власності;

1.2 Науково обґрунтованої методології законодавчого та нормативно-правового забезпечення національної системи управління правами інтелектуальної власності, у тому числі у контексті правозастосування та можливих шляхів удосконалення ситуації, що склалася на ринку інтелектуального капіталу;

1.3. Засад правового регулювання та управління процесами, які забезпечують ефективне функціонування системи створення, правової охорони, використання та захисту об’єктів інтелектуальної власності, нормативно-правового забезпечення та механізмів реалізації процесів розпорядження та управління правами інтелектуальної власності, договірних відносин, у тому числі з іноземним елементом, у сфері наукової та науково-технічної діяльності за національним законодавством України;

1.4. Рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення законодавства України та правозастосовної практики у сфері захисту прав інтелектуальної власності з врахуванням загальновизнаних міжнародних та європейських підходів та стандартів, зокрема з питань:

правовідносин у сфері науково-технічної діяльності та міжнародного співробітництва в частині врегулювання питань, пов’язаних з управлінням правами інтелектуальної власності;

формування економіко-правових засад розвитку економіки інтелектуальної власності та інших законів щодо використання в сфері розвитку інфраструктури інтелектуальної власності в Україні;

судово-експертних та спеціальних досліджень у справах про порушення прав інтелектуальної власності;

правових відносин у сфері інтелектуальної власності в контексті залучення інтелектуальних ресурсів у ринкове середовище;

охорони та захисту прав на комерційну таємницю і конфіденційну інформацію;

здійснення науково-технічного співробітництва та реалізації договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

Проведення порівняльно-правового наукового аналізу нормативно-правових актів, а саме: норм чинного законодавства України з питань цивільно-правової, адміністративно-правової, кримінально-правової охорони авторського права і суміжних прав, прав промислової власності, прав на знаки для товарів і послуг; положень законодавства України, що регулюють правовідносини щодо службових творів; вітчизняного та міжнародного досвіду функціонування суб’єктів інноваційної діяльності з позицій включення їх до інноваційного процесу та трансферу технологій, з метою розробки концептуальних засад правового забезпечення інноваційної інфраструктури України, що заснована на національній інтелектуальної власності, шляхів комерціалізації результатів інтелектуальної та творчої діяльності; правозастосовної практики та механізмів охорони та захисту авторського права і суміжних прав в Україні та розвинутих країнах світу;

Дослідження:

3.1 Проблем охорони та захисту авторських та суміжних прав в контексті правозастосування та правореалізації (у судовому порядку, із застосуванням юрисдикційних та неюрисдикційних форм), управління правами інтелектуальної власності в загальнотеоретичному та правозастосовному аспектах, нормативно-правового забезпечення та механізмів реалізації процесів розпорядження та управління правами інтелектуальної власності;

3.2 Проблем реалізації авторських і суміжних прав в умовах сучасного технологічного розвитку;

3.3 Економіко-правових засад розвитку економіки інтелектуальної власності, правових і економічних відносин в умовах інфраструктури сфери інтелектуальної власності, сучасного стану науково-технологічної діяльності та застосування венчурного та іншого фінансування в Україні, закордонного досвіду створення та функціонування інфраструктури сфери інтелектуальної власності;

3.4 Норм національного законодавства України у частині здійснення трансферу технологій з метою суттєвого удосконалення правового регулювання цього процесу;

3.5 Норм законодавства України, в тому числі міжнародних договорів України, що регулює відносини, пов’язані з охороною та захистом об’єктів інтелектуальної власності, що можуть надаватися для використання або створюватися під час здійснення науково-технічного співробітництва та реалізації договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт;

3.6 Норм законодавства України, у тому числі міжнародних договорів України, що регулює відносини, пов’язані з набуттям, здійсненням та захистом прав на комерційну таємницю та використанням конфіденційної інформації.

В умовах реформування вітчизняного законодавства результати проведених Інститутом досліджень економіко-правових проблем у сфері інтелектуальної власності можуть бути використані в законопроектній діяльності, подальших науково-дослідних роботах з метою розробки нових методичних підходів до усунення прогалин та суперечностей, існуючих у національному законодавстві про інтелектуальну власність, в процесі формування та проведення національної політики у галузі охорони й захисту прав інтелектуальної власності; у процесі формування та проведення національної інноваційної політики та політики розвитку інтелектуального капіталу в умовах глобалізації економіки, а також для вдосконалення оціночної діяльності щодо об’єктів інтелектуальної власності тощо.

Науково-теоретичні розробки Інституту з проблем права та економіки інтелектуальної власності були предметом громадських обговорень під час проведення науково-практичних конференцій, «круглих столів», семінарів, інших наукових дискусій, а також використовувалися для підготовки наукових статей, доповідей, повідомлень тощо.

Рекомендації і методичні розробки Інституту використовуються:

1. При розробці модельних законів на засіданнях Постійної комісії Міжпарламентської Асамблеї держав-учасників Співдружності Незалежних Держав з правових питань).

2. При підготовці законопроектів у складі робочих груп при Державній службі інтелектуальної власності України, Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації.

3. При здійсненні викладацької діяльності:

– в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (юридичний факультет);

– в Національному університеті «Харківська юридична академія імені Ярослава Мудрого»;

– в Інституті інтелектуальної власності Національного університету «Одеська національна юридична академія» в м. Києві;

– у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького;

– у Приазовському державному технічному університеті;

– в Академії адвокатури України;

– у Київському університеті права НАН України.

4. При забезпеченні дотримання прав інтелектуальної власності та дотримання режиму комерційної таємниці науково-дослідними установами Національної академії правових наук України, суб’єктами господарювання України тощо.

image_pdfimage_print
Звіт про наукову діяльність за 2012 рік