Відповідно до Зведеного плану науково-дослідних робіт на 2011 рік, затвердженого Постановою Президії НАПрН України № 72/4 від 24 вересня 2010 року, у звітному періоді наукові співробітники Інституту працювали над наступними темами:

Програма 6581030 “ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ ЗАКОНОДАВСТВА І ПРАВА”

 • “Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування” (РК № 0107U009140);
 • “Дослідження проблем управління правами інтелектуальної власності” (РК № 0109U008062).
 • “Проблеми охорони та захисту авторського права в умовах сучасного технологічного розвитку” (РК № 0110U006244);
 • “Дослідження проблем економіки інтелектуальної власності та ії правового забезпечення в умовах науково-технічного розвитку”
 • (РК № 0110U006245).

Програма 6581040 “ПРИКЛАДНІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО–ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ, ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗА ДЕРЖАВНИМИ ЦІЛЬОВИМИ ПРОГРАМАМИ І ДЕРЖАВНИМИ ЗАМОВЛЕННЯМИ, ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ У СФЕРІ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ”

 • “Дослідження питань інтелектуальної власності в договорах про науково-технічне співробітництво та договорах на виконання науково-дослідних робіт” РК № 0109U008060;
 • “Дослідження проблем правового регулювання відносин у сфері охорони прав на комерційну таємницю ” РК № 0109U0080.

Результати проведених наукових досліджень знайшли своє відображення у 628 наукових працях загальним обсягом 473,7 друкованих аркушів. Опубліковано: 3 монографії, 1 коментар, науково-практичний збірник і збірник наукових праць, 123 наукових статті і 55 тез наукових доповідей на конференціях та семінарах, 6 номерів журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності”, підготовлено: 109 висновків судової експертизи, 32 висновки спеціальних експертних досліджень та 10 висновків науково-правової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, 8 звітів з оцінки майнових прав загальним обсягом 266,1 друкованих аркушів, 11аналітичних довідок і 5 тематичних добірок загальним обсягом 24,1 друкованих аркушів.Підготовлено: 7 документів з пропозиціями і зауваженнями до нормативно-правових актів на замовлення вищих та центральних органів державної влади, пропозиції і зауваження до 15 нормативно-правових та правових актів і методик; прийнято участь: у 84 науково-практичних заходах (конференціях, семінарах, круглих столах), у т.ч. – 29 міжнародних.
Крім того, у звітному періоді за господарськими договорами експертами Інституту проведено 27 експертних дослідження на загальну вартість 442,4 тис.грн., на замовлення регіональних суб’єктів було виконано 68 наукових досліджень.

Основними напрямками діяльності Інституту у звітному періоді були:

розробка

 • науково-методологічних та теоретичних підходів щодо формування та розвитку інфраструктури сфери інтелектуальної власності як важливої складової національної інноваційної системи, формування економіко-правових засад розвитку економіки інтелектуальної власності;
 • науково обґрунтованої методології законодавчого та нормативно-правового забезпечення національної системи управління правами інтелектуальної власності, у тому числі у контексті правозастосування та можливих шляхів удосконалення ситуації, що склалася на ринку інтелектуального капіталу;
 • засад правового регулювання та управління процесами, які забезпечують ефективне функціонування системи створення, правової охорони, використання та захисту об’єктів інтелектуальної власності, нормативно-правового забезпечення та механізмів реалізації процесів розпорядження та управління правами інтелектуальної власності, договірних відносин, у тому числі з іноземним елементом, у сфері наукової та науково-технічної діяльності за національним законодавством України;
 • рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення законодавства України та правозастосовчої практики у сфері захисту прав інтелектуальної власності з врахуванням загальновизнаних міжнародних та європейських підходів та стандартів, зокрема з питань:
 • правовідносин у сфері науково-технічної діяльності та міжнародного співробітництва в частині врегулювання питань, пов’язаних з управлінням правами інтелектуальної власності;
 • формування економіко-правових засад розвитку економіки інтелектуальної власності та інших законів щодо використання в сфері розвитку інфраструктури інтелектуальної власності в Україні;
 • судово-експертних та спеціальних досліджень у справах про порушення прав інтелектуальної власності;
 • правових відносин у сфері інтелектуальної власності в контексті залучення інтелектуальних ресурсів у ринкове середовище;
 • охорони та захисту прав на комерційну таємницю і конфіденційну інформацію;
 • здійснення науково-технічного співробітництва та реалізації договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт;

проведення порівняльно-правового наукового аналізу нормативно-правових актів, а саме: норм чинного законодавства України з питань цивільно-правової, адміністративно-правової, кримінально-правової охорони авторського права і суміжних прав, прав промислової власності, прав на знаки для товарів і послуг; положень законодавства України, що регулюють правовідносини щодо службових творів; вітчизняного та міжнародного досвіду функціонування суб’єктів інноваційної діяльності з позицій включення їх до інноваційного процесу та трансферу технологій, з метою розробки концептуальних засад правового забезпечення інноваційної інфраструктури України, що заснована на національній інтелектуальної власності, шляхів комерціалізації результатів інтелектуальної та творчої діяльності; правозастосовної практики та механізмів охорони та захисту авторського права і суміжних прав в Україні та розвинутих країнах світу;

дослідження:

 • проблем охорони та захисту авторських та суміжних прав в контексті правозастосування та правореалізації (у судовому порядку, із застосуванням юрисдикційних та неюрисдикційних форм), управління правами інтелектуальної власності в загальнотеоретичному та правозастосовчому аспектах, нормативно-правового забезпечення та механізмів реалізації процесів розпорядження та управління правами інтелектуальної власності;
 • проблем реалізації авторських і суміжних прав в умовах сучасного технологічного розвитку;
 • економіко-правових засад розвитку економіки інтелектуальної власності, правових і економічних відносин в умовах інфраструктури сфери інтелектуальної власності, сучасного стану науково-технологічної діяльності та застосування венчурного та іншого фінансування в Україні, закордонного досвіду створення та функціонування інфраструктури сфери інтелектуальної власності;
 • норм національного законодавства України у частині здійснення трансферу технологій з метою суттєвого удосконалення правового регулювання цього процесу;
 • норм законодавства України, в тому числі міжнародних договорів України, що регулює відносини, пов’язані з охороною та захистом об’єктів інтелектуальної власності, що можуть надаватися для використання або створюватися під час здійснення науково-технічного співробітництва та реалізації договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт;
 • норм законодавства України, у тому числі міжнародних договорів України, що регулює відносини, пов’язані з набуттям, здійсненням та захистом прав на комерційну таємницю та використанням конфіденційної інформації.

В умовах реформування вітчизняного законодавства результати проведених Інститутом досліджень щодо економіко-правових проблем у сфері інтелектуальної власності можуть бути використані в законопроектній діяльності, подальших науково-дослідних роботах з метою розробки: методології законодавчого та нормативно-правового забезпечення національної системи управління правами інтелектуальної власності, у тому числі у контексті правозастосування та можливих шляхів удосконалення ситуації, що склалася на ринку інтелектуального капіталу; засад правового регулювання та управління процесами, які забезпечують ефективне функціонування системи створення, правової охорони, використання та захисту об’єктів інтелектуальної власності, нормативно-правового забезпечення та механізмів реалізації процесів розпорядження та управління правами інтелектуальної власності, договірних відносин, у тому числі з іноземним елементом, у сфері наукової та науково-технічної діяльності за національним законодавством України; науково-методологічних та теоретичних підходів щодо формування та розвитку інфраструктури сфери інтелектуальної власності як важливої складової національної інноваційної системи, формування економіко-правових засад розвитку економіки інтелектуальної власності.
Науково-теоретичні розробки Інституту з проблем права та економіки інтелектуальної власності були предметом обговорень під час парламентських слухань, громадських обговорень при проведенні науково-практичних конференцій, “круглих столів”, семінарів, інших наукових дискусій, а також використовувалися для підготовки наукових статей, доповідей, повідомлень тощо.

Приріст наукового знання Інституту у 2011 році полягає у наступному. На основі зібраного та узагальненого науково-теоретичного та практичного матеріалу, включаючи доктринальні, методологічні та нормативно-правові джерела України та іноземних країн:

розроблено:

 • проект Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”, який передано на розгляд Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України.
 • проект модельного закону «Про комерційну таємницю» для країн СНД.
 • проект Глосарію модельного законодавства для держав – учасниць СНД в сфері інтелектуальної власності.
 • методичні вказівки щодо особливостей вибору, функціонування та захисту знаків для товарів і послуг в сфері фармації та особливостей правового регулювання ринку генериків в умовах TRIPS і TRIPS-plus.
 • рекомендації щодо розроблення регламентуючих документів щодо захисту конфіденційної інформації”; примірні зразки організаційно – розпорядчих документів з питань захисту інформації на підприємстві;
 • висновки та пропозиції щодо удосконалення норм чинного законодавства України у сфері захисту прав суб’єктів господарювання у сфері промислової власності;
 • основні теоретичні підходи щодо:
 • формування економіко-правових засад розвитку економіки інтелектуальної власності,
 • правового статусу літературних агентів, артдилерів, продюсерів та організацій колективного управління, як нетипових суб‘єктів договірних авторсько-правових відносин,
 • удосконалення нормативного забезпечення процедури надання правової охорони об’єктам інтелектуальної власності;
 • формування особливого змісту обсягу правової охорони результатів інтелектуальної діяльності в сфері медицини та фармації з урахуванням необхідності гармонізації прав людини і прав інтелектуальної власності,
 • шляхів розв’язання проблем правової охорони і захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, а саме: управління правами, механізмам реалізації процесів розпорядження та управління правами інтелектуальної власності;
 • обґрунтовано концепцію щодо особливостей кореляції прав людини і прав інтелектуальної власності;

Рекомендації і методичні розробки Інституту використовувалися:

 • При підготовці парламентських слухань з питань інтелектуальної власності працівниками Комітету з питань науки і освіти ВР України;
 • При підготовці законопроектів працівниками Державної служби інтелектуальної власності;
 • При здійсненні викладацької діяльності:
 • в Інституті інтелектуальної власності Національного університету “ Одеська національна юридична академія” в м. Києві;
 • у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького;
 • в Академії адвокатури України;
 • у Київському університеті права НАН України.
 • При оформленні заявочних матеріалів на винаходи, корисні моделі та промислові зразки працівниками ТОВ «Головне спеціалізоване конструкторське бюро вагонобудування ім. В.М. Бубнова.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Співробітниками Інституту підготовлено друковану продукції у сфері інтелектуальної власності.

Монографії:

 • Іолкін Я.О. “Торговельні марки в Україні та Європейському союзі”: монографія / Іолкін Я.О. – К. : НДІ ІВ НАПрНУ, ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2010 р. – 141 с.
 • Коваль І.Ф. Захист прав у сфері промислової власності: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування. Монографія. – К.: НДІ ІВ НАПрНУ, ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2011. – 330 с. (передано до друкарні).
 • Падучак Б.М. “Трансфер технологій: цивільно-правовий аспект”. Монографія. – К.: НДІ ІВ НАПрНУ, ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2011. – 250 с. (передано до друкарні).

Брошура

 • Г.О. Андрощук. Інтернет-Договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності: науково-практичний коментар. – К.: ТОВ “Лазурит – Поліграф, 2011. – 80 с.

Науково-практичний збірник:

 • Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: теорія і практика. Науково-практичний збірник. – К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, ТОВ “Лазурит – Поліграф, 2011. – 460 с. (передано до друкарні).

Збірник наукових праць

 • Питання інтелектуальної власності: збірник наукових праць. Випуск 9./ Редкол.: О. Орлюк та ін. / – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, «Лазурит-Поліграф», 2011. – 381 с. (передано до друку).

Науково-практичний журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”. –К.: ТОВ “Лазурит – Поліграф, 2011. – №,№ 1, 2, 3, 4, 5, 6.
123 наукових статті та 55 тез доповідей на конференціях з питань правового забезпечення відносин у сфері інтелектуальної власності.

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Інститут продовжує підтримувати міжнародне співробітництво з низкою наукових центрів іноземних країн, що працюють у сфері інтелектуальної власності, зокрема, з:

 • – науково-дослідними та освітніми інституціями Республіки Польща (Університет Марії Кюрі-Склодовської, Люблінський Католицький Університет, Опольський Університет, Інститут інтелектуальної власності Ягеллонського Університету);
 • – Словацької Республіки (Економічний Університет у м. Братислава, Університет ім. Коменського, Університет ім. Я. Шафатика в Кошице);
 • – Угорської Республіки (Угорська Академяї наук:Інститут правових досліджень);
 • – Національним центром законодавства і правових досліджень Республіки Білорусь при Адміністрації Президента Республіки Білорусь;

 

Крім того, співробітники Інституту виступили у 29 міжнародних науково-практичних заходах з доповідями з питань нормативно-правового забезпечення охорони й захисту прав інтелектуальної власності.

Інформаційно-аналітична діяльність провадилась у напрямку аналізу та моніторингу національного законодавства України в сфері інтелектуальної власності, інноваційної діяльності та трансферу технологій, підготовки інформаційно-аналітичних добірок та довідок, наукових програм і методичних рекомендацій.

Крім цього співробітники Інституту приймають активну участь в роботі колегій, науково-експертних рад, дорадчих органів комітетів Верховної Ради України, міністерств, відомств, центральних органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Види підготовки наукових кадрів та підвищення кваліфікації:

 • Д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрНУ Орлюк О.П. рішенням Колегії Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України присвоєно вчене звання професора (атестат від 10.11.2011 р.).
 • К.філ.н Горської К.О. рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри електронних видань і медіадизайну (атестат доцента 12ДЦ № 025263, липень 2011 р).
 • Науковий співробітник, к.ю.н. Белевцева В.В. 22.04.2011 р. отримала Атестат старшого наукового співробітника.
 • Провідний науковий співробітник (за сумісництвом), к.ю.н. В.М. Крижна проводила наукове дослідження в Центрі поглибленого вивчення і дослідження інтелектуальної власності (CASRIP) Школи права Університету Вашингтону у зв’язку з перемогою в Програмі ім. Фулбрайта.
 • К.філ.н К.О.Горська:
 • закінчила Академію адвокатури України за напрямом підготовки «Право». Продовжує навчання у магістратурі.
 • підвищувала кваліфікацію в Інституті інтелектуальної власності Національного університету “Одеська юридична академія” в м. Києві (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 572997 від 21 травня 2011 року).
 • Пройшла навчальний семінар з питань доступу до публічної інформації (СЕРТИФІКАТ від 4 листопада 2011 р.).
 • Пройшла тренінги Шведського FOJO Інститут підвищення кваліфікації. (17-22 жовтня 2011 р.).
  Науковий співробітник Ременюк К.С. закінчила навчання в Інституті інтелектуальної власності Національного університету “Одеська юридична академія” в м. Києві. Отримала диплом спеціаліста, кваліфікація – “Професіонал з інтелектуальної власність”.
  Науковий співробітник Батова В.О. розпочала навчання в Інституті інтелектуальної власності Національного університету “Одеська юридична академія” в м. Києві за спеціальністю „Інтелектуальна власність” (м. Київ).
 • М.н.с. Мацкевич О.О. здала кандидатські екзамени з філософії та іноземної мови.
 • 8 нашим співробітникам присвоєно кваліфікацію судового експерта у сфері інтелектуальної власності: Дорошенку Олександру Федоровичу, Боровику Петру Антоновичу, Земцовій Інні Олександрівні, Коваленко Тетяні Вікторівні, Петренку Сергію Анатолійовичу, Сєржанову Миколі Євгеновичу, Шульпіну Ігорю Леонідовичу, Соповій Катерині Андріївні.

Інститут забезпечує ефективну роботу web-сторінки www.ndiiv.org.ua в інформаційній мережі Інтернет. Окрім надання консультаційних послуг, про які було зазначено вище, зазначена сторінка містить відомості про основні напрями діяльності Інституту, поточні наукові дослідження, наукову продукцію, судово-експертні та науково-експертні роботи; інформацію про установи України, що функціонують в сфері інтелектуальної власності; зміст науково-практичного журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності”.

image_pdfimage_print
Звіт про наукову діяльність за 2011 рік