Відповідно до Статуту Інститут є науковою установою, заснованою на державній формі власності та підпорядкованою Національній академії правових наук України.

Метою створення Інституту є сприяння соціально-економічному розвитку України, зростанню її науково-технічного і культурного потенціалу.

Основними напрямами наукової діяльності інституту є:

 • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері інтелектуальної власності;
 • участь у розробленні концепцій, проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності;
 • проведення науково-правових та судових експертиз з питань інтелектуальної власності.

Інститут є провідною науково-дослідною установою юридичного профілю в Україні, яка виконує замовлення органів державної влади стосовно розроблення засад наукової та правової політики у сфері інтелектуальної власності, здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження щодо визначення та оцінки вартості інтелектуальної власності, стану правової охорони та захисту інтелектуальної власності, тенденцій та динаміки розвитку інтелектуальної власності, аналізує і узагальнює світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності.

Посилення інтеграційних процесів об’єктивно вимагає наближення законодавства України до європейських стандартів з метою підготовки законодавчої бази та створення реальних передумов для вступу до Європейського Союзу. Це підвищує актуальність досліджень методологічних засад гармонізації та уніфікації законодавства в цілому, а також основоположних інститутів цивільного права (правовий статус суб’єктів, договори, інтелектуальна власність).

Відповідно до Зведеного плану науково-дослідних робіт на 2010 рік, затвердженого Постановою Президії АПрН України № 67/4 від 13 листопада 2009 року, у звітному періоді наукові співробітники Інституту працювали над наступними темами:

Програма 6581030 “ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ ЗАКОНОДАВСТВА І ПРАВА”

 • “Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної інфраструктури в Україні ”(РК № 0106U012060);
 • “Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування”(РК № 0107U009140);
 • “Дослідження проблем доцільності кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності: досвід зарубіжних країн та перспективи його впровадження в Україні”(РК № 0107U009141);
 • “Дослідження проблем управління правами інтелектуальної власності”(РК № 0109U008062).

Програма 6581040 “ПРИКЛАДНІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО–ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ, ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗА ДЕРЖАВНИМИ ЦІЛЬОВИМИ ПРОГРАМАМИ І ДЕРЖАВНИМИ ЗАМОВЛЕННЯМИ, ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ У СФЕРІ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ”

 • „Економіко-правові, теоретичні та методологічні засади оцінки вартості інтелектуальної власності ”(РК № 0107U009139);
 • “Дослідження питань інтелектуальної власності в договорах про науково-технічне співробітництво та договорах на виконання науково-дослідних робіт” РК № 0109U008060;
 • “Дослідження проблем правового регулювання відносин у сфері охорони прав на комерційну таємницю ” РК № 0109U008061.

Результати проведених наукових досліджень знайшли своє відображення у 404 наукових працях загальним обсягом 429,63 друкованих аркушів. Опубліковано: 75 наукових статей і 41 теза доповідей на конференціях та семінарах, 6 номерів журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності”, підготовлено 110 висновків судової експертизи та спеціальних досліджень об’єктів інтелектуальної власності загальним обсягом 154,8 друкованих аркушів, 22 інформаційно-аналітичні добірки і довідки, 15 документів з пропозиціями і зауваженнями до нормативно-правових актів на замовлення вищих та центральних органів державної влади, 2 Методичні рекомендації з питань інтелектуальної власності; прийнято участь у 63 науково-практичних заходах (конференціях, семінарах, круглих столах).

Крім того, у звітному періоді за господарськими договорами експертами Інституту проведено 9 експертних дослідження, 3 науково-правових експертизи та підготовлено 8 звітів з оцінки вартості майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, на замовлення регіональних суб’єктів було виконано 52 наукових дослідження, у тому числі: за ухвалами Господарських, міських, окружних Адміністративних судів – 12, слідчих МВ УМВС України, провідних інспекторів обласних митниць, слідчих Прокуратури, Військової прокуратури тощо – 31, за зверненнями начальників УДСБЕЗ УМВС України – 9 досліджень.

Співробітниками Інституту підготовлено друковану продукції у сфері інтелектуальної власності:

 • Коваль И.Ф. Защита прав интеллектуальной собственности: учеб. пособ. / И.Ф. Коваль; под. общ. ред. Е.П. Орлюк. – К.: ТОВ “Лазуріт – Поліграф”, 2010. – 300 с.
 • Теоретико-прикладні проблеми кодифікації законодавства України у сфері інтелектуальної власності: Монографія / Під наук. ред. д.ю.н. О.П. Орлюк. – К.: НДІІВ НАПрНУ; ТОВ “Лазуріт – Поліграф”, 2010. – 380 с. (передано до друкарні)
 • Інноваційна інфраструктура в контексті національної інноваційної системи (економіко-правові проблеми): Монографія / Під заг. ред. д.е.н. Бутнік-Сіверського О.Б. – К.: НДІІВ НАПрНУ; ТОВ “Лазуріт – Поліграф”, 2010. – 550 с. (передано до друкарні)
 • Петренко С.А. Розвиток правової охорони комп’ютерних програм: теорія та практика. – К.: НДІІВ НАПрНУ; ТОВ “Лазуріт – Поліграф”, 2010. – 204 с. (передано до друкарні)
 • Теоретичні та методологічні засади оцінки вартості інтелектуальної власності (економіко-правовий аспект) / Монографія; під заг. ред. д.е.н., проф. О.Б. Бутнік-Сіверського. – К.: НДІІВ НАПрНУ; ТОВ “Лазуріт – Поліграф”, 2010. – 300 с. ( передано до друкарні);
 • Актуальні аспекти договірних відносин у сфері інтелектуальної власності: Науково-практичний збірник / Під заг. ред. к.ю.н. Дорошенка О.Ф. – К.; НДІІВ НАПрНУ; ТОВ “Лазурит – Поліграф”, 2010. – 172 с. (передано до друкарні);
 • Питання інтелектуальної власності. Збірник наукових праць. Випуск восьмий. – К.; НДІІВ НАПрНУ; ТОВ “Лазурит – Поліграф”, 2010. – 327 с. (передано до друкарні).

У процесі досліджень виявлені методологічні та практичні підходи щодо:

 • шляхів розв’язання деяких проблемних питань захисту об‘єктів інтелектуальної власності у відповідності до вимог Угоди TRIPS;
 • доцільності (недоцільності) кодифікації нормативно-правових актів у сфері інтелектуальної власності в Україні з точки зору оцінки можливого впливу такої кодифікації на ефективність правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності;
 • особливостей оцінки вартості інтелектуальної власності в умовах економічної трансформації з урахуванням економічної кризи та відповідних відмінностей;
 • розвитку інноваційної інфраструктури України із врахуванням завдань Стратегії інноваційного розвитку в умовах глобалізаційних викликів;
 • правовідносин, пов’язаних з питаннями здійснення науково-технічного співробітництва та реалізації договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт;
 • правовідносин, пов’язаних з набуттям, здійсненням та захистом прав на комерційну таємницю та використанням конфіденційної інформації.

В умовах реформування вітчизняного законодавства результати проведених Інститутом досліджень економіко-правових проблем у сфері інтелектуальної власності можуть бути використані в законопроектній діяльності, подальших науково-дослідних роботах з метою розробки нових методичних підходів до усунення прогалин та суперечностей, існуючих у національному законодавстві про інтелектуальну власність, в процесі формування та проведення національної політики у галузі охорони й захисту прав інтелектуальної власності; у процесі формування та проведення національної інноваційної політики та політики розвитку інтелектуального капіталу в умовах глобалізації економіки, а також для вдосконалення оціночної діяльності щодо об’єктів інтелектуальної власності тощо.

Науково-теоретичні розробки Інституту з проблем права та економіки інтелектуальної власності були предметом громадських обговорень під час проведення науково-практичних конференцій, “круглих столів”, семінарів, інших наукових дискусій, а також використовувалися для підготовки наукових статей, доповідей, повідомлень тощо.

Одним із важливих завдань діяльності Інституту є підготовка наукових експертних висновків та аналітичних узагальнень для вищих та центральних органів державної влади, судових органів, правоохоронних органів, що виявляється у розробці методичних рекомендацій, пропозицій та зауважень до законопроектів, проектів інших актів, оглядів, узагальнень практики застосування тощо на замовлення вищих та центральних органів державної влади, що є однією з форм впровадження основних результатів діяльності Інституту; а також проведення експертно-аналітичної та консультаційної діяльності юридичним та фізичних особам.

Зокрема:

  1. На замовлення Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України підготовлено пропозиції для обговорення на слуханнях 30 червня 2010 р “Стан та проблеми реалізації Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та шляхи його вдосконалення”;
  2. На звернення Ради Національної безпеки і оборони України проведено аналітично-експертну оцінку Проекту Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав” (реєстраційний № 6523 від 15.06.2010 р.).
  3. Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту Закону надано також до

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

   ;

  1. На замовлення Ради Національної безпеки і оборони України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України було проаналізовано положення Проекту Податкового кодексу України з метою співвідношення його положень із положеннями чинного спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності та надано відповідні науково-експертні висновки;
  2. На звернення Ради Національної безпеки і оборони України підготовлено зауваження та пропозиції до проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності» (реєстраційний № 7205 від 04.10.2010 р.);
  3. Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту Закону надано також:

    – Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти;
    – Інституту стратегічних досліджень при Адміністрації Президента за зверненням;
  1. з метою дослідження та розкриття теоретико-прикладних проблем систематизації, у т.ч. шляхом кодифікації, законодавства України у сфері інтелектуальної власності, підготовлено науково-практичний звіт “Дослідження проблем доцільності кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності: досвід зарубіжних країн та перспективи його впровадження в Україні” (273 стор.), який направлено для використання у процесі нормотворчої діяльності та правозастосовної практики до:

Верховної Ради України

    (Комітет з питань науки і освіти),

Кабінету Міністрів України

    (Управління інвестиційної та інноваційної політики Секретаріату; Раднику Прем’єр-Міністра України з питань інноваційної діяльності та інтелектуальної діяльності),

Ради Національної безпеки і оборони України

    (Секретаріат),

Державного департаменту інтелектуальної власності

    Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (який перетворюється у Державну службу інтелектуальної власності);
  1. На замовлення Ради Національної безпеки і оборони України підготовлено пропозиції у сфері економіки інтелектуальної власності для підготовки засідання РНБО України з питання загроз, які можуть виникнути в сфері економіки у 2011 році.

Зазначені пропозиції використовувалися при підготовці Рішення РНБО України від 17 листопада 2010 р. «Про виклики та загрози національній безпеці України у 2011 році», затвердженому Указом Президента України № 1119/2010.

  1. Кабінету Міністрів України (Раднику Прем’єр-Міністра України з питань інноваційної діяльності та інтелектуальної власності) надано пропозиції щодо перегляду положень законодавства України, що регулює охорону прав інтелектуальної власності та питання реєстрації лікарських засобів;
  2. На замовлення Вищого господарського суду України підготовлено зауваження та пропозиції до проекту Методичних рекомендацій Вищого господарського суду України “Про внесення змін та доповнень до рекомендацій президії від 10.06.2004 № 04-5/1107 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності”.

Зазначені пропозиції та зауваження Інституту були обговорені під час роботи круглого столу «Судова практика розв’язання спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності», що проходив в рамках XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні аспекти інтелектуальної власності (Ялта, 6-10 вересня 2010);

  1. На замовлення Державного департаменту інтелектуальної власності:
    – з метою удосконалення договорів у сфері інтелектуальної власності розроблено зауваження та пропозиції до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на комп’ютерні програми або компіляції даних (бази даних)”;
    – з метою удосконалення договорів у сфері інтелектуальної власності розроблено зауваження та пропозицій до проектів зразків примірних договорів у сфері авторського права та суміжних прав, що повністю враховані при кінцевій редакції зазначених зразків договорів, випущених ДДІВ;
    – з метою надання методичної допомоги засобам масової інформації у частині охорони та захисту авторського права при створенні та використанні об’єктів авторського права та іншими об’єктами господарювання, які використовують об’єкти авторського права, які належать засобам масової інформації, опрацьовано Рекомендації щодо охорони та захисту авторського права у засобах масової інформації;
    – з метою надання допомоги авторам, іншим правовласникам та користувачам, які вступають у правовідносини щодо створення та використання творів підготовлено зауваження:

* до Рекомендацій щодо дотримання прав інтелектуальної власності авторів та інших суб’єктів авторського права при створенні і використанні перекладів та інших похідних творів;
* до Рекомендацій стосовно практики застосування законодавства з питань авторського права у видавничій діяльності;

  1. На замовлення Президії Національної академії правових наук України:
    – до

Концепції судової реформи в Україні

    з метою збереження, зміцнення і розвитку інтелектуального потенціалу України, який віднесено до пріоритетних інтересів держави, надано висновок про доцільність запровадження в Україні Патентного суду;
    – надано висновок з метою надання допомоги авторам, іншим правовласникам та користувачам, які вступають у правовідносини щодо створення та використання творів підготовлено зауваження;
    – На

виконання Протоколу

    № 1 від 27.10.2010 засідання Робочої групи з питань інтелектуальної власності та доступу до лікарських засобів при

Міністерстві охорони здоров’я України та Національній академії правових наук України

   підготовлено висновок щодо проекту Закону України “Про внесення змін до статті 9 Закону України “Про лікарські засоби” (на 8 арк.). Висновок підготовлено для надання до Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я після реєстрації зазначеного проекту Закону у вказаному Комітеті
 1. У рамках організованої спільної робочої групи Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії правових наук України Інститутом організовано та проведено засідання групи (жовтень 2010 р.), за підсумками якого вироблено програму дій робочої групи на наступний 2011 рік.

На виконання Протоколу № 1 від 27.10.2010 засідання Робочої групи з питань інтелектуальної власності та доступу до лікарських засобів при Міністерстві охорони здоров’я України та Національній академії правових наук України підготовлено висновок щодо проекту Закону України “Про внесення змін до статті 9 Закону України “Про лікарські засоби”. Висновок підготовлено для надання до Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я після реєстрації зазначеного проекту Закону у вказаному Комітеті ВРУ.

Крім цього:

  1. На замовлення Державної бюджетної установи “Київський центр інноваційного розвитку” підготовлено:

проекти Типових форм договорів

    , які спрямовані на врегулювання відносин між учасниками Системи трансферу технологій Мережі регіональних центрів інноваційного розвитку Державного агентства України з інвестицій та інновацій (готувалися до реформування Держінвестицій);
    – зауваження та пропозиції

до проекту Регламенту Системи трансферу технологій

    Мережі регіональних центрів інноваційного розвитку Державного агентства України з інвестицій та інновацій (реформований у агентство з інвестицій) (СТТ INDEV). Зазначений Регламент є основним керівним документом, який регламентує роботу СТТ INDEV та визначає умови взаємодії учасників СТТ INDEV;
    – На запити та звернення підрозділів

Служби безпеки України

   надаються роз’яснення та відповіді, зокрема, на запит Департаменту контррозвідувального захисту економіки держави СБУ від 01 жовтня 2010 р. № 8/3/3-6057 стосовно змісту наданих документів;
 1. На замовлення дирекції Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона розроблено схему надання права на використання корисної моделі та ноу-хау, для науково-дослідних установ НАН України розроблено типовий проект Ліцензійного договору про надання права на використання корисної моделі та ноу-хау;
 2. Надаються роз’яснення юридичним особам стосовно користування та розпорядження правами інтелектуальної власності. Зокрема, на звернення ТОВ «UKRBIOTAL» (лист № 553 від 22.09.2010 р.) надано роз’яснення стосовно питань, які стосуються використання об’єктів права інтелектуальної власності, а саме щодо укладання ліцензійних договорів між власником охоронних документів на об’єкти промислової власності та юридичною особою, засновником якої є вищезгаданий власник охоронних документів на об’єкти промислової власності;

Рекомендації і методичні розробки Інституту:

   – з питань удосконалення процедур правової охорони об’єктів інтелектуальної власності використовуються

при підготовці нормативно-правових актів Державного департаменту інтелектуальної власності;

   – з питань вдосконалення практики захисту інтелектуальної власності на митниці

використовуються в роботі

   працівниками

Маріупольської митниці

   (протокол науково-практичного семінару від 19.05.2010 р.),
   – при

здійсненні програм освітньої діяльності,

   пов’язаної із підготовкою магістрів та спеціалістів за напрямом “Специфічні категорії”, спеціальності 7.000002, 8.000002 –“Інтелектуальна власність” освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста і магістра, а саме при викладанні навчальних дисциплін “Розпоряджання правами інтелектуальної власності та їх захист”, “Управління діяльністю щодо розпоряджання правами інтелектуальної власності та їх захист” у

Інституті інтелектуальної власності НУ “Одеська юридична академія” в м. Києві

   (бувшому Державному Інституті інтелектуальної власності МОН України) (лист № 108-01 від 01.04.2010 р.),

при викладанні курсу

   навчальної дисципліни “Право інтелектуальної власності”

у Національному університеті “Києво-Могилянська Академія”,

при викладанні курсу навчальних

   дисциплін “Основи патентознавства” і “Інтелектуальна власність” в

Академії муніципального управління

  ( лист № 03-240 від 08.07.2010 р.) та ін.

Науково-практичні публікації (у т.ч. монографії, науково-практичні посібники, збірники наукових праць, науково-практичний журнал «Теорія і практика інтелектуальної власності») Інституту розповсюджуються на безоплатних засадах:

   – по національних бібліотеках та органах державної влади, діяльність яких безпосередньо пов’язана з проведенням державної політики у сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяльності (за списком обов’язкової розсилки);
  – по вищих навчальних закладах України, в яких читаються курси (спецкурси) з питань інтелектуальної власності (зокрема, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (юридичний факультет), НУ «Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого», Донецький національний університет (економіко-правовий факультет), Львівський національний університет імені І. Франка (юридичний факультет), Хмельницький університет економіки і права, Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Тернопільська академія народного господарства та інші).

Інститут продовжує підтримувати міжнародне співробітництво з низкою наукових центрів іноземних країн, що працюють у сфері інтелектуальної власності, зокрема, з Інститутом Макса Планка (Німеччина), Університетом Туріна (Італія), Всесвітньою Організацією Інтелектуальної Власності (ВОІВ), а також:

  1. Проведено попередні зустрічі щодо міжнародного співробітництва та спільної участі в міжнародних науково-дослідницьких та освітніх проектах з науково-дослідними та освітніми інституціями Республіки Польща (Університет Марії Кюрі-Склодовської, Люблінський Католицький Університет, Опольський Університет, Інститут інтелектуальної власності Ягеллонського Університету);
  2. Відібрано та проаналізовано пропозиції та проведено попередні зустрічі щодо міжнародного співробітництва та спільної участі в міжнародних науково-дослідницьких та освітніх проектах з науково-дослідними та освітніми інституціями Словацької Республіки (Економічний Університет у м. Братислава, Університет ім. Коменського, Університет ім.. Я. Шафатика в Кошице);
  3. Проаналізовано пропозиції та проведено попередні зустрічі щодо міжнародного співробітництва та спільної участі в міжнародних науково-дослідних проектах з Інститутом правової досліджень Угорської Академії наук (Угорська Республіка);
  4. Укладено договір про наукове співробітництво (28.01.2010 р.) між Інститутом та “Республиканским научно-исследовательским институтом интеллектуальной собственности” (РНИИИС, м. Москва);
  5. Інститут в рамках міжнародного співробітництва активно залучається до проектів, пов’язаних з дослідженням проблем правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності, удосконаленням практики правозастосування тощо в межах країн СНД. З метою координації наукової, освітньої та іншої діяльності у сфері інтелектуальної власності висунута пропозиція заснувати Міжнародну Асоціацію інститутів інтелектуальної власності. Постановою Президії НАПрН України № 70/13 від 26.03.2010 р. Інституту надано згоду виступити співзасновником Міжнародної Асоціації інститутів інтелектуальної власності. Відповідні документи підписані у жовтні 2010 р. під час проведення Міжнародного промислового форуму (м. Київ).
  6. Інститут в рамках міжнародного співробітництва залучений до експертного проекту Всесвітньої організації інтелектуальної власності «Дослідження ВОІВ про патенти та суспільне надбання» (початок серпень 2010 р. – закінчення січень 2011 р.);
  7. Науковий співробітник, к.ю.н. Іолкін Я.О. в рамках Національної Програми Словацької Республіки здійснював навчання та дослідження на базі Економічного Університету в Братиславі, займався вивченням досвіду Словацької республіки в сфері охорони об’єктів промислової власності;
  8. Головний науковий співробітник (за сумісництвом), к.ю.н. В.М. Крижна:
    – з 1 червня 2009 року по 28 лютого 2010 року закінчила навчання по Програмі ступеня магістра юридичних наук (LL.M) з інтелектуальної власності, організованої Університетом Туріна (Італія) і Всесвітньою Організацією Інтелектуальної Власності (ВОІВ);
    – з 1 вересня 2010 р. по 28 лютого 2011 р. проводить наукове дослідження на тему “Право інтелектуальної власності на індивідуалізуючі позначення в США і Україні” в Центрі інтелектуальної власності Школи права Університету Вашингтону у зв’язку з перемогою в Програмі ім. Фулбрайта.

Крім того, співробітники Інституту приймали активну участь та виступали з доповідями у міжнародних науково-практичних заходах з питань нормативно-правового забезпечення охорони й захисту прав інтелектуальної власності, зокрема:

 1. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції та перспективи розвитку європейського права: досвід для України”, м. Шамоні (Франція), 09-16.01.2010 р.;
 2. Міжнародна науково-практична конференція “Авторское право XXI век. Судебная защита в информационном обществе”. Організатор: Российская академия правосудия, Институт правосудия, Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан (м. Москва, 07.04.2010);
 3. Круглий стіл “Комерціалізація та механізми підтримки промислового освоєння результатів наукових досліджень, створених за рахунок державних коштів, в Європейському Союзі, Україні та інших країнах: політика, правове забезпечення”. Організовано в рамках виконання Проекту «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні, що фінансується ЄС. З українського боку партнером Проекту є Департамент інвестиційної та інноваційної діяльності Міністерства економіки України (м. Київ, 29.04.2010 р.);
 4. Міжнародний науково-практичний семінар “Інтелектуальна власність та доступ до лікарських засобів в Україні” Організатори: НДІ ІВ НАПрНУ, Міжнародний фонд “Відродження” (м. Київ, 08.04.2010 р.);
 5. ХV Международная научно-практическая конференция “Актуальные вопросы развития инновационной деятельности» ХV Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития инновационной деятельности” (г. Алушта, 17-21.05.2010 р.);
 6. Міжнародний симпозіум “Актуальні проблеми науково-технологічної та інноваційної політики в контексті формування загальноєвропейського наукового простору: досвід та перспективи” (ХХІІІ Київський симпозіум з наукознавства та науково-технічного прогнозування) (м. Київ, Україна, 16-17.06.2010 р.);
 7. Міжнародна конференція “Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті європейської інтеграції” (м. Київ, 30.06.-01.07.2010 р.);
 8. Міжнародна конференція “Охорона культурної і матеріальної спадщини прикордонних територій” (м. Люблін, Польща, 06.09.-08.09.2010 р.);
 9. XVI Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы интеллектуальной собственности» XVI Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы интеллектуальной собственности” (м. Ялта, 06.09.-10.09. 2010 р.);
 10. Семінар “Митне оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності”( Організатори та спонсори: Проект USAID “Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність” (ЛІНК), ТОВ “Асоціація експортерів та імпортерів “ЗЕД”) (м. Київ, 15.09. 2010 р.);
 11. Четвертий національний конгрес з біоетики при участі представників з UNESCO, UNICEF, OHRP, MONSANTO, CO “ Informational Centre on Bioethics”, Clinical Research Organization, ICON Clinical Research Limited, Abbott Laboratories S.A. Representative Office, Sanofi-Aventis Ukraine, (м. Київ, 20-23.09.2010 р.);
 12. Круглий стіл “Підтримка спільних проектів у сфері інновацій” (проект “ Підтримка наукоємних та інноваційних підприємств, а також трансфер технологій у бізнес в Україні, якій фінансується ЄС) при участі представників Inno Enterprise, спільно з Intrasoft International S.A., Logotech S.A., Technology Centre ASCR, EOMMEX S.A. (Київ, 16.11.2010 р.).

Інформаційно – аналітична діяльність

Інститут забезпечує ефективну роботу web-сторінки www.ndiiv.org.ua в інформаційній мережі Інтернет. Зазначена сторінка містить відомості про основні напрями діяльності Інституту, поточні наукові дослідження, наукову продукцію, судово-експертні та науково-експертні роботи; інформацію про установи України, що функціонують в сфері інтелектуальної власності; зміст науково-практичного журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності”. Web-сторінка ведеться трьома мовами (українська, російська, англійська). На українсько – та російсько – мовних веб – сторінках розміщено національне законодавство України з питань інтелектуальної власності (на російськомовній версії – офіційні тексти російською мовою). Зазначені продукти користаються постійною увагою споживачів (на україномовну версію веб-сторінки заходить в середньому до 200 чол. на добу).
З метою розповсюдження знань у сфері інтелектуальної власності серед широких верств населення на web – сайті Інституту з 2010 року:

запроваджено:

консультації та відповіді на питання громадян з питань правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності;

   – запроваджено

консультації з питань надання правової охорони об’єктам авторського права

   та здійснюється підготовка документів для державної реєстрації авторських прав;
   – відкрито вільний доступ до ряду публікацій науково-практичного характеру співробітників Інституту, у т.ч. розміщених у наукових монографіях, збірниках наукових праць, випусках науково-практичного журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності», шляхом передачі Інститутом (що має майнові права на зазначені твори згідно встановленому законодавством порядку та умовам укладених договорів) таких творів

у суспільне надбання;Фахівців Інституту (як експертної установи та суб’єкта оціночної діяльності) залучено до проведення контрольно-перевірочних заходів правильності проведення оцінки нематеріальних активів Головним контрольно-ревізійним управлінням України;

У сфері проведення оцінок нематеріальних активів (стосовно розроблених авторських продуктів із програмного забезпечення) та експертизи комп’ютерних програм співробітників Інституту протягом року залучали державні підприємства та заклади експертизи Міністерства юстиції України.

На реєстрацію до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України подано 10 заявок із відповідними комплектами документів для проведення державної реєстрації авторських прав на службові твори, права інтелектуальної власності (майнові), які належать НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ.

image_pdfimage_print
Звіт про наукову діяльність за 2010 рік