У рамках VIII Всеукраїнського фестивалю науки, який відбувся протягом 14-16 травня 2014 року Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України було проведено, зокрема, наступні заходи.

14 травня 2014 року у приміщенні Інституту відбувся Круглий стіл щодо обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет». У роботі заходу взяли участь понад 20 осіб, в тому числі співробітники Інституту (д.ю.н., член-кореспондента НАПрН України Мироненко Н.М., к.ю.н. Штефан О.О., к.ю.н. Штефан А.С., к.філ.н Дроб’язко В.С., к. філ.н Горська К.О.,к.е.н. Андрощук Г.О., с.н.с. Троцька В.М., н.с. Петренко І.І., н.с. Мацкевич О.О., н.с. Ленго Ю.Є., м.н.с. Улітіна О.В.). Учасники круглого столу обговорили проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет». Особлива увага була приділена процедурі припинення доступу до інтернет-ресурсів за умови підозри у порушенні ними або виявлення факту порушення авторських прав.

Наступного дня (15 травня 2014 року) заступник директора з наукової роботи, д.ю.н., член-кореспондент НАПрН України Мироненко Наталя Михайлівна виступила з відкритою лекцією на тему: «Стан та основні напрямки удосконалення правового регулювання у сфері наукової та науково-технічної діяльності». У роботі заходу взяли участь понад 20 осіб, в тому числі наступні співробітники Інституту: д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, директор Інституту Орлюк О.П., к.ю.н. Штефан А.С., к.ю.н. Падучак Б.М., к. філ.н Горська К.О., с.н.с. Черненко Л.А., н.с. Осипова Ю.В., м.н.с. Писєва О.В., н.с. Жорнік Р.О., н.с. Юдіна Г.О., н.с. Мацкевич О.О., н.с. Ленго Ю.Є., м.н.с. Улітіна О.В.

У своїй лекції доповідач зупинилася, зокрема, на наступних питаннях удосконалення правового регулювання у сфері наукової та науково-технічної діяльності: внесення змін до правового статусу науково співробітника; питання ненормованого робочого дня, роботи за сумісництвом; роботи за гнучким графіком; розширення повноважень керівника наукової установи; положення щодо повноважень наукової установи; розширення повноважень Вченої Ради наукової організації (зокрема, визначено виключні та консультативно-дорадчі повноваження); доповнення переліку суб’єктів наукової діяльності; уточнення статусу національного наукового центру; визначення природи державної ключової лабораторії та центру промислово орієнтованих прикладних досліджень; розширення повноважень національних академій (зокрема, надано повноваження напряму звертатися до суб’єктів законодавчої ініціативи, закріплено право створювати державні вищі навчальні заклади); розширення переліку посад наукових працівників (до переліку додано посади головного та провідного спеціалісту з основного напрямку діяльності наукової установи); зміни щодо оплати праці та пенсійного забезпечення наукових працівників; щодо фінансування наукової діяльності та утворення різноманітних фондів (державного фонду прикладних досліджень, фонду технологічних досліджень); повернення до довгострокового планування наукової діяльності (запропоновано план розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності); щодо середньострокового планування; щодо конкурсного фінансування наукових проектів, державних цільових програм, діяльності Фонду фундаментальних досліджень; щодо охорони та захисту інтелектуальної власності.

16 травня 2014 року відбулося обговоренні проекту змін до Цивільного кодексу України в частині питань інтелектуальної власності. У роботі заходу взяли участь понад 30 осіб. Від НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ у роботі заходу взяли участь, зокрема, наступні співробітники: д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, директор Інституту Орлюк О.П., д.ю.н., член-кореспондент НАПрН України Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., к.ю.н. Штефан А.С., к.ю.н. Падучак Б.М., к. філ.н Горська К.О., к.е.н. Андрощук Г.О., зав. сектором Работягова Л.І., с.н.с. Черненко Л.А., н.с. Осипова Ю.В., м.н.с. Писєва О.В., н.с. Мацкевич О.О., с.н.с. Троцька В.М., н.с. Петренко І.І., м.н.с. Улітіна О.В. н.с. Мінченко Н.В., м.н.с. Бутнік-Сіверський С.О.

Під час роботи заходу були обговорені зміни до книги 4 та глав 75, 76 ЦК України, що стосуються, зокрема: переліку об’єктів права інтелектуальної власності, що міститься у ст. 420 ЦК України; передання та відчуження особистих немайнових прав інтелектуальної власності (ч. 4 ст. 423 ЦК України); використання об’єктів права інтелектуальної власності, що перейшли у суспільне надбання (запропонована нова стаття ЦК України, а саме – ст. 4261); порядку розподілу майнової частини права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору (ч. 2. ст. 429 ЦК України); щодо об’єктів, створених на замовлення (ст. 430 ЦК України); переліку об’єктів авторського права, що міститься у ч.1 ст. 433, та переліку об’єктів, які не підлягають правовій охорону з боку авторського права (ч. 3 ст. 433, п.3 ч.1 ст. 434 ЦК України); переліку особистих немайнових прав інтелектуальної власності, що міститься у ст. 438 ЦК України; поняття недоторканості твору (ч.1 ст. 439 ЦК України); поняття використання твору (ч. 1 ст. 441 ЦК України); оприлюднення твору (раніше опублікування твору) (ст. 442 ЦК України); щодо права автора на плату за використання твору (змінено на винагороду) ст. 445 ЦК України; об’єктів та суб’єктів суміжних прав (ст.ст. 449; 450 ЦК України); щодо виникнення суміжних прав (додано здійснення прав) (ст. 451 ЦК України); додано статтю про немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав, а саме – ст. 4511; строку дії майнових суміжних прав (ст. 456 ЦК України); щодо придатності винаходу, корисної моделі та промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності на нього (ст. ст. 459, 460, 461 ЦК України); строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок (ст. 465 ЦК України); щодо комерційного найменування, в тому числі його поняття, а також чинності майнових прав інтелектуальної власності на вказаний об’єкт (ст.ст. 489, 491 ЦК України); поняття торговельної марки (знаку для товарів і послуг) та строків чинності майнових прав інтелектуальної власності на вказаний об’єкт – ст.ст. 492,496,497 ЦК України; поняття комерційної таємниці (ст. 5050 ЦК України); переліку договорів щодо розпорядження майновими права інтелектуальної власності (ст..1107 ЦК України); поняття ліцензії на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ст. 1108 ЦК України); щодо договорів про створення на замовлення об’єктів права інтелектуальної власності та щодо передання виключних майнових прав інтелектуальної власності (ст.ст. 1112,1113 ЦК України) тощо.

Також в рамках Всеукраїнського фестивалю науки у стінах Інституту пройшов щорічний Конкурс на кращу наукову роботу в наступних номінаціях:

«Краща монографія, брошура»;

– «Краща наукова стаття»;

– «Кращий молодий автор».

Вищевказаний захід мав наступні результати:

І. У номінації «Краща монографія, брошура» кращою визнали монографію Падучака Богдана Михайловича «Трансфер технологій: цивільно-правовий аспект».

Друге місце посіла монографія Бутнік-Сіверського Сергія Олександровича Спадкування прав інтелектуальної власності.

ІІ. У номінації «Краща наукова стаття» кращими визнали наукові статті Кашинцевої Оксани Юріївни «Щодо необхідності правової охорони авторським правом змісту наукового твору в сфері медицини» та Осипової Юлії Вікторівни «Службові» об’єкти права інтелектуальної власності, створені у вищих навчальних закладах України».

Друге місце посіли наукові статті Работягової Людмили Іванівни «Спроба гармонізації правової охорони промислових зразків в Україні із законодавством ЄС» та Мацкевич Ольги Олександрівни «Укладення договорів Інтернет-засобами масової інформації у сфері авторського права».

Третє місце посіли наукові статті Ленго Юлії Євгеніївни «Співвідношення понять «конфіденційна інформація», «комерційна таємниця» та «ноу-хау» та Писєвої Олени Володимирівни «Питання використання кваліфікованого зазначення походження товару в Україні в якості домена зони ua».

ІІІ. У номінації «Кращий молодий автор» перемогу здобула Осипова Юлія Вікторівна.

Друге місце посіла Мацкевич Ольга Олександрівна.

Третє місце отримала Писєва Олена Володимирівна.

Крім того протягом 14-16 травня 2014 року Інститутом було здійснено підготовку та розсилку наукової продукції Інституту в якості методологічної допомоги при викладанні курсів з інтелектуальної власності у провідних ВНЗ України. У конференц-залі Інституту працювала експозиція наукових видань нашого Інституту.

image_pdfimage_print
Заходи, проведені НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ у рамках VIII Всеукраїнського фестивалю науки, який відбувся 14-16 травня 2014 року