28 квітня 2015 року в Києві у прміщенні Інституту інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні». Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Одеська юридична академія», Державна служба інтелектуальної власності України, Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Серед учасників конференції були науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів та наукових установ України, представники міністерств і відомств, студенти Інституту інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві.

Відкрив конференцію директор Інституту інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві – д.т.н., професор, член-кор НАПН України, Лауреат державної премії України, Заслужений працівник вищої школи В.Д. Пархоменко В роботі конгференції взяла участь і виступила перед учасниками Голова Державної служби інтелектуальної власності України, д-р екон. наук А.Г. Жарінова.

На пленарному засіданні конференції виступили з доповідями «Освіта у сфері інтелектуальної власності: зарубіжні тенденції та стан в Україні» – головний науковий співробітник, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд. екон. наук, доцент Г.О. Андрощук, «Ідентифікація людського капіталу в сфері інтелектуальної власності» – завідувач економіко-правового відділу, д-р екон. наук, професор О.Б. Бутнік-Сіверський.

У виступах усчасників конференції, зокрема, зазначалося, що в системі підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інноваційної та інформаційно-аналітичної діяльності в Україні останнім часом сталася загрозлива ситуація. Так, у проекті постанови КМ України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», оприлюдненому на сайті МОН України, відсутні такі спеціальності як «Інтелектуальна власність», «Управління інноваційною діяльністю» та «Консолідована інформація», що мають вирішальне значення у формуванні інноваційної економіки та спрямовані на підготовку кадрів для сфери охорони інтелектуальної власності та інноваційної діяльності. Підготовка фахівців цього профілю на теренах пострадянського простору вперше була започаткована в Україні з 1999 року. При цьому було враховано практику магістерських програм економічно розвинених держав та країн Європейського Союзу, економіка яких характеризується зростанням ролі нематеріальних активів у досягненні конкурентних переваг та широким застосуванням інноваційно-інформаційних технологій. В цих країнах більшу частину ВВП забезпечено діяльністю з виробництва, обробки, зберігання і розповсюдження інформації і знань, зокрема, їх конкретної категорії, формалізованої як об’єкти інтелектуальної власності. Щороку майже 80 тисяч студентів ВНЗ України отримують знання із зазначених спеціальностей, що сприяє формуванню цивілізованого ринку інтелектуальної власності, зниженню рівня інтелектуального піратства в Україні.

Про важливість зазначених проблем свідчать, зокрема, присутність України у Списку 301, як країни першочергового спостереження за рівнем захисту прав інтелектуальної власності, Угода про Асоціацією між Україною та Європейським Союзом, що передбачає не тільки імплементацію норм ЄС у сфері інтелектуальної власності до національного законодавства, а й їх виконання; Стратегія реформ Президента України «Україна – 2020», одним із напрямів якої є захист прав інтелектуальної власності та інші документи, прийняті парламентом, урядом України.

Від опанування цими знаннями сьогоднішніми студентами залежатиме також потенціал «збереження та зміцнення науково-технологічного потенціалу, утвердження інноваційної моделі розвитку», яке віднесено до пріоритетних національних інтересів України (ст. 6 Закону України «Про основи національно безпеки України»).

Тому, з урахуванням виданого раніше наказу МОН України від 04.03.2015 р. № 235 «Про визнання такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти і науки України», яким скасовано наказ МОН України про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність», таке рішення міністерства призведе до руйнації системи підготовки кадрів з питань інтелектуальної власності, інноваційної та інформаційно-аналітичної діяльності.

За підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні» прийнято відповідні рекомендації.

image_pdfimage_print
Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні»