11 грудня 2015 року відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ».

Організаторами конференції виступили Національна академія правових наук України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Захід вперше відбувся в форматі skype-конференції між двома площадками, які розташовувались у місті Києві на базі НДІ інтелектуальної власності НАПрН України та у місті Харкові на базі Національної академії правових наук України.

Конференція відбулася за наступними напрямками:

1. Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Україні та реформування системи освіти і науки: Законопроект «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності»;

2. Інвестиційне та фінансове забезпечення інноваційного розвитку економіки України: Фундаментальні аспекти національної інноваційної системи;

3. Інноваційне суспільство (місце проведення – м. Харків, Президія НАПрНУ);

4. Інноваційна інфраструктура в Україні: актуальні питання функціонування та розвитку (місце проведення – м. Харків, Президія НАПрНУ);

5. Інтелектуальна власність в інноваційній системі України (місце проведення – м. Київ, НДІ ІВ НАПрНУ).

Програма за якою проходила конференція:

10.00-11.30

Напрямок № 1

Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Україні та реформування системи освіти і науки:

Законопроект «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності»

(місце проведення – м. Київ, НДІ ІВ НАПрНУ)

1. Якименко О. В.

заступник директора департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій – начальник відділу державної інноваційної політики МОН України

2. Орлюк О. П. (10.30–10.40)

Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Роль науки та освіти у розвиткові інноваційної системи України

3. Атаманова Ю. Є. (10.40–10.50)

Щодо перспектив запровадження в Україні механізму державно-приватного партнерства в сфері науки та інновацій

4. Глібко С.В. (10.50–11.00)

Питання фінансового забезпечення інноваційної діяльності

Обговорення законопроекту 11.00–11.30

Перерва 11.30–12.00

12.00– 13.30

Напрямок № 2

Інвестиційне та фінансове забезпечення інноваційного розвитку економіки України:

Фундаментальні аспекти національної інноваційної системи

(місце проведення – м. Харків, Президія НАПрНУ)

1. Білоусов Є. М.

Актуальні проблеми створення системи правового забезпечення розвитку вітчизняної національної інноваційної системи

2. Капіца Ю. М.

Директор Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України

Вдосконалення законодавчого регулювання інноваційної діяльності в Україні з врахуванням досвіду ЄС

3. Матюшенко І. Ю.

к.т.н., професор кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД ХНЕУ імені С.Кузнеця

Форсайт-дослідження перспективних напрямів науково-технічної та інноваційної діяльності в розвинених країнах світу і Україні

4. Вінник О.М.

Щодо проблеми нормативно-правових інновацій

5. Гусев В.А.

Современное состояние инновационной системы Украины

6. Внукова Н.М.

Правове забезпечення впровадження інноваційних вимог до достатності капіталу страховиків в умовах інтеграції до ЄС

7. Колодізєв О. М.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Розвиток національної інноваційної системи в аспекті стабілізації фінансування банківського сектору економіки

Обговорення підсумків 13.10–13.30

Обід 13.30–14.15

14.15–15.30

Напрямок № 3

Інноваційне суспільство

(місце проведення – м. Харків, Президія НАПрНУ)

1. Іванов С. М.

Розвиток інформаційно-освітнього простору університету для забезпечення когнітивності на основі нових технологій

2. Клімова Г.П.

Проблеми забезпечення якості вищої освіти в умовах становлення інноваційного суспільства в Україні

3. Полякова А. А.

кандидат педагогічних наук, доцент, начальник відділу забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Інновації у сфері освітнього менеджменту в Україні

4. Раєвнєва О. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри статистики та економічного прогнозування Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Інноваційна система бюджетного фінансування підготовки фахівців як фактор автономії ВНЗ України

5. Артамонова Н. О.

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», Харків

Специфіка трансферу медичних інновацій

6. Вороніна І. С.

Щодо соціального забезпечення функціонування інноваційного суспільства в України

7. Письмак В. О.

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, організації та планування діяльності підприємства Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, директор ТОВ «Зміївські альтернативні системи

Практичні аспекти впровадження інноваційних проектів у галузі альтернативної енергетики в Україні

Перерва 15.30–16.00

16.00–18.00

Інноваційна інфраструктура в Україні: актуальні питання функціонування та розвитку

(місце проведення – м. Харків, Президія НАПрНУ)

1. Руденко О.Г.

доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Обробка різнорідних видів інформації засобами інноваційних ІТ-систем

2. Якубівський І.Є.

Про конструкцію авторського договору та доцільність її збереження у законодавстві України

3. Бойко Д. В.

4. Давидюк О. М.

Господарсько-правові аспекти використання публічної інформації про технологію у формі відкритих даних

5. Погребняк І. Є.

6. Хвостенко В.С.

7. Зінчук А.

Партнер ЮФ «ILF»

8. Пелипенко О.

Радник ЮФ «ILF»

9. Локайчук О.

Заступник директора Бізнесінкубатора WannaBiz

12.00– 14.00

Напрямок № 4

Інтелектуальна власність в інноваційній системі України

(місце проведення – м. Київ, НДІ ІВ НАПрНУ)

1. Мироненко Н.М.

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заступник директора з наукової роботи НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Тема: Інтелектуальна власність в контексті проекту Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність»

2. Андрощук Г.О.

кандидат економічних наук, консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти, керівник Лабораторії правового забезпечення наукової діяльності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Тема: Формування національної інноваційної системи України: передумови і обмеження

3. Бутнік-Сіверський О.Б.

доктор економічних наук, професор, академік АТН України, завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій

Тема: Шляхи підтримки та стимулювання інноваційних структур у процесі реформування законодавства про інноваційну діяльність

4. Цибульов П.М.

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою Інституту інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія»

Тема: Процесний підхід до формування національної інноваційної системи

5. Падучак Б.М.

кандидат юридичних наук, керівник відділу – заступник директора Департаменту розвитку інновацій та інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Тема: Напрями удосконалення правового регулювання діяльності інноваційних структур в Україні у процесі реформування законодавства про інноваційну діяльність

6.Чернюк В.І.

Директор Наукового парку Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тема: Наукові парки як структурний елемент інноваційної системи України: проблеми діяльності та шляхи їх подолання

7. Борко Ю.Л.

Кандидат економічних наук, завідувач економіко-правового відділу НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Тема: Бухгалтерський та податковий облік об’єктів інтелектуальної власності

8. Пічкур О.В.

Провідний науковий співробітник відділу промислової власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Тема: Шляхи розв’язання проблем експертної оцінки нових сортів рослин в контексті інноваційного розвитку держави

image_pdfimage_print
Відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове забезпечення розвитку національної інноваційної системи в умовах глобалізації»