ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Вченої ради

НДІ ІВ НАПрНУ,

доктор юридичних наук, проф.,

член-кор. НАПрН України

О. П. Орлюк

“ 27 ” січня 2015 р.

п/п

Захід Термін проведення
1 Засідання з порядком денним: 27.01.2015
1.1 Про затвердження плану роботи Вченої ради Інституту на 2015 рік.
1.2 Про затвердження плану видавничої діяльності Інституту на 2015 рік
1.3 Про організацію виконання планових тем підрозділами Інституту у 2015 р.
1.4 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ”, № 1, 2015 р.
1.5 Про затвердження наукового керівника аспіранта Жарко О.
1.6. Різне
2 Засідання з порядком денним: 24.02.2015
2.1 Про затвердження плану роботи Ради молоди учених Інституту на перше півріччя 2015 року
2.2 Про Конкурс на кращу наукову роботу
2.3 Про затвердження тематики семінарів з питань популяризації наукових результатів Інституту.
2.4 Про стан підготовки бюлетенів судової практики з питань інтелектуальної власності
2.5 Різне
3 Засідання з порядком денним: 31.03.2015
3.1 Про затвердження звіту про наукову діяльність Інституту за I кв. 2015 р.
3.2 Про рекомендацію до видання монографії Шабаліна А.В.

«Судочинство у справах наказного провадження»

3.3 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ”, № 2, 2015 р.
3.4 Про звіт аспірантки Федорової Н.В.
3.5 Про затвердження теми дисертаційного дослідження аспіранта Інституту Жарко О.
3.6 Про вдосконалення роботи сайту Інституту у 2015 р.
3.7 Різне
4 Засідання з порядком денним: 28.04.2015
4.1 Про затвердження плану наукової діяльності Інституту у 2016 р.
4.2 Про затвердження перспективного плану наукової діяльності Інституту у 2017-2020 рр.
4.3 Про рекомендацію до видання монографії Рязанової Н.І. “Правовий режим службових об’єктів інтелектуальної власності, створених за кошти держави”
4.4 Про затвердження Додаткової програми кандидатського іспиту зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право аспірантів та здобувачів Інституту
4.5 Про стан підготовки законопроектів за темами наукових досліджень
4.6 Про виконання планів видавничої діяльності
4.7 Різне
5 Засідання з порядком денним: 26.05.2015
5.1 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ”, № 3, 2015 р.
5.2 Про виконання планових показників
5.3 Про виконання плану заходів до Дня науки
5.4. Про затвердження результатів Конкурсу на кращу наукову роботу
5.5 Про рекомендацію до видання монографії Штефан О.О.

“Захист авторського права в порядку позовного провадження в судах загальної юрисдикції”

5.6 Про рекомендацію до видання колективної монографії ”Договірні форми реалізації майнових прав на об’єкти ІВ” //Мироненко Н.М., Тверезенко О.О.)
5.7 Про результати роботи над дисертаційним дослідженням здобувачів Інституту
5.8 Різне
6 Засідання з порядком денним: 23.06.2015
6.1 Про затвердження звіту про наукову діяльність Інституту у I півріччі 2015 року
6.2 Про рекомендацію до видання науково-практичного видання “Патентні системи зарубіжних країн: структурований аналіз законодавства” //Андрощук Г.О., Работягова Л.І.
6.3 Про рекомендацію до видання монографії “Інтелектальна власність як складова права біоетики: аспекти гармонізацї //Кашинцева О.Ю.
6.4 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ” № 4, 2015 р.
6.5 Про звіти аспірантів Інституту
6.6 Різне
7 Засідання з порядком денним: 29.09.2015
7.1 Про затвердження звіту про наукову діяльність Інституту за 9 місяців 2015 року
7.2 Про рекомендацію до видання монографії Андрощука Г.О. «Інтелектуальна власність в національних інноваційних системах»
7.3 Про рекомендацію до видання монографії Мацкевич О.О. “Авторське право в цифровому середовищі”
7.4 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ” № 5, 2015 р.
7.5 Про атестацію аспірантки Інститут Федорової Н.В.
7.6 Різне
8 Засідання з порядком денним: 27.10.2015
8.1 Про рекомендацію до видання збірника наукових праць “Право інтелектуальної власності”, вип.13. // Мироненко Н.М., Штефан О.О.
8.2 Про стан підготовки інтернет-конференції та збірника матеріалів конференції
8.3 Про стан виконання плану та звіту по темі “Проблеми охорони та захисту авторського права в умовах сучасного технологічного розвитку”, (д.ю.н. Орлюк О.П.,к.ю.н. Штефан О.О.)
8.4 Про стан виконання плану та звіту по темі “Дослідження проблем економіки інтелектуальної власності та її правового забезпечення в умовах науково-технічного розвитку” (д.ю.н. Орлюк О.П., д.е.н. Бутнік – Сіверський О.Б.)
8.5 Про стан виконання плану та звіту по темі “Захист прав інтелектуальної власності в Інтернеті” (к.ю.н Дорошенко О.Ф., к.ю.н. Петренко С.А.)
8.6 Різне
9 Засідання з порядком денним: 24.11.2015
9.1 Про рекомендацію до видання Збірника тез доповідей науково-практичної Інтернет – конференції
9.2 Про рекомендацію до видання науково-практичного збірника “Економічна глобалізація та ії вплив на розвиток інтелектуальної власності України ”//Бутнік- Сіверський О.Б., Андрощук Г.О.
9.3 Про рекомендацію до видання монографії Рудченко І.І. “Правове забезпечення створення і діяльності інноваційних структур”
9.4 Про рекомендацію до видання журналу “Теорія і практика інтелектуальної власності ”, № 6, 2015 р.
9.5 Про звіти здобувачів Інституту
9.6 Про рекомендацію до захисту дисертацій здобувачів 5 року навчання (Мацкевич О.О., Гепенко М.М.)
9.7 Різне
10 Засідання з порядком денним: 22.12.2015
10.1 Про затвердження звіту про наукову діяльність Інституту у 2015 р.
10.2 Про затвердження Анотованих звітів за темами досліджень за 2015 р.
10.3 Про затвердження звітів по завершених темах:

– “Проблеми охорони та захисту авторського права в умовах сучасного технологічного розвитку”,

– “Дослідження проблем економіки інтелектуальної власності та її правового забезпечення в умовах науково-технічного розвитку”,

– “Захист прав інтелектуальної власності в Інтернеті”

10.4 Про проект Договору на проведення наукових досліджень у 2016 р. (ТЗ)
10.5 Про атестацію аспірантів Інституту
10.6 Різне

Заст. директора

з наукової роботи Мироненко Н.М.

Вчений секретар Нежиборець В.І.

image_pdfimage_print
План роботи Вченої ради Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрНУ на 2015 р.