Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України

ОГОЛОШУЄ
прийом до аспірантури на 2017 / 2018 навчальний рік

за науковою спеціальністю 081 – Право

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 лютого 2005 року № 110 у Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (далі – Інститут) відкрита аспірантура зі спеціальності 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 липня 2017 року № 161-л «Про ліцензування освітньої діяльності» Інституту надано ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні та підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі за спеціальністю – 081 Право.

Пріоритет у підготовці аспірантів в Інституті надається напряму «Право інтелектуальної власності».

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Інституту здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Форма навчання –денна та заочна.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Прийом документів до аспірантури відбувається з 29 серпня по 29 вересня 2017 року щодня, крім суботи та неділі, з 10:00 до 17:00, а у п’ятницю – з 10 до 15 години.

Вступники до аспірантури особисто подають заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсному відборі до аспірантури Інституту. У заяві передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

До заяви вступник до аспірантури додає такі документи:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;
 • копію документа, що засвідчує особу та громадянство;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • особовий листок з обліку кадрів за формою П-2ДС з фотографією, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
 • дві кольорові фотокартки 3х4см;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію сертифікату міжнародного зразка з іноземної мови, який засвідчує рівні С1-С2 (за наявності);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір навчатися на денній формі та проживати в гуртожитку).

Вступники в аспірантуру складають вступні випробування з:

 • вступного іспиту зі спеціальності «Право» (в обсязі стандарту вищої освіти магістра зі спеціальності «Право»);
 • додаткові вступні випробування (в разі необхідності) для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста);
 • вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Вступні випробування проводяться з 03 жовтня по 09 жовтня 2017 року:

 • додаткове вступне випробування – 03 жовтня 2017 року;
 • вступний іспит з іноземної мови (англійська) – 06 жовтня 2017 року;
 • вступний іспит зі спеціальності – 09 жовтня 2017 року.

Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом директора Інституту до 13 жовтня 2017 року.

Документи про прийом до аспірантури подаються за адресою: 03680, МСП, м. Київ-150, вул. Казимира Малевича (Боженка), 11, кімн. 1302.

Контактна особа: Ленго Юлія Євгеніївна (тел./факс (044) 200-08-76, тел. (044) 228-21-38, e-mail: Julia.Lengo@gmail.com).

Правила прийому до аспірантури на 2017-2018
Програма вступного випробування 081-Право
Програма додаткового вступного випробування 081-Право
Програма вступного випробування дослідницька пропозиція
Програма вступного випробування іноземна мова
Розклад вступних іспитів до аспірантури Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України у 2017 році
Список вступників, які допущені до вступних випробувань до аспірантури Науково-дослідного інституту НАПрН України у 2017 році

Рейтинговий список вступників до аспірантури Науково-дослідного інституту НАПрН України у 2017 році
Список вступників рекомендованих до зарахування в аспірантуру Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України за спеціальністю 081 «Право» на 2017-2018 навчальний рік

image_pdfimage_print
Оголошення про прийом до аспірантури у 2017 р.