• Комзюк Л. Правознавство: навчальний посібник для підготовки до вступного іспиту, 2002.
 • Бутнік-Сіверський О. Економіка інтелектуальної власності: Конспект лекцій для студентів спеціалістів 7.000002 “Інтелектуальна власність”. – К.: ІІВІП, 2003.
 • Пастухов О. Авторське право в Інтернеті. (відп.редактор О.Підопригора), – К.: вид.”Школа”, 2004.— 142 c.

  У праці досліджуються авторсько-правові аспекти функціонування Інтернету. Визначається, які з матеріалів, доступних в Інтернеті, підлягають охороні за авторським правом. Розглядаються особливості правової охорони окремих категорій розміщених в Інтернеті творів. Висвітлюється зміст та обсяг авторських прав у контексті Інтернету, а також основні способи захисту цих прав. Обґрунтовується необхідність урахування технологічних, соціокультурних та економічних чинників при виборі оптимальної моделі функціонування Інтернету з точки зору дотримання авторських прав.
  Проводиться порівняльний аналіз положень правових актів та судових рішень у сфері авторського права України, Росії, США та ЄС, а також норм, що містяться у відповідних міжнародно-правових актах. Вносяться пропозиції з удосконалення законодавства України, яке стосується охорони авторських прав на розміщені в Інтернеті твори.

 

 • Дроб’язко В., Дроб’язко Р. Право інтелектуальної власності: Навч. Посібник – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

  Розглянуто основи українського і міжнародного законодавства, що регулює правовідносини у сфері інтелектуальної власності. Детально проаналізовано проблеми, пов’язані з охороною і захистом авторського права і суміжних прав (твори науки, літератури і мистецтва, комп’ютерні програми, бази даних, виконання фонограми, відеограми, передачі організації мовлення), патентного права (винаходи, корисні моделі, промислові зразки), засобів індивідуалізації товарів і послуг (комерційні найменування, торговельні марки, географічні зазначення), нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності (наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції, компонування інтегральних мікросхем, сорти рослин і породи тварин, комерційна таємниця). Подано історію розвитку і систему джерел інститутів права інтелектуальної власності.
  Посібник написано на базі новітнього українського і зарубіжного законодавства, міжнародних угод, практик їх застосування. Може бути використаний під час вивчення як авторського і патентного права, так і в рамках цивільного, господарського, адміністративного, міжнародного приватного права.
  Для студентів, викладачів, підприємців, юристів, науковців, творчих працівників, суддів, усіх тих, хто вивчає право інтелектуальної власності, використовує результати творчої діяльності.

 

 • Орлюк О. Банківське право. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 376 с.
 • Орлюк О. Банківське право. 2-ге видання, доопрацьоване і перероблене – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 

 • Інтелектуальна власність. Навчальний посібник/За ред. д.т.н. Цибульова П.М. — К.: УкрІНТЕІ. 2006. — 276 с. (О.Бутнік-Сіверський, розд. 4 –“Здійснення прав інтелектуальної власності”)

  У посібнику розглянуто поняття інтелектуальної власності та його системи, зміст прав інтелектуальної власності на результати науково-технічної творчості, комерційні позначення, об’єкти авторського права і суміжних прав. Висвітлюється економіко-правові питання здійснення прав інтелектуальної власності, у тому числі їх оцінки ті комерціалізації, а також особливості їх захисту в судовому і адміністративному порядках.
  Навчальний посібник розрахований на студентів та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів усіх напрямів та спеціальностей підготовки, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

 

 • Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В.О., Шевелева Т.М., Васіленко І.Е., Дроб’язко В.С. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник. – К.: “К.І.С.”, 2007. – 448 с.

 

 • Штефан О. Цивільне процесуальне право України: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2009.

 

image_pdfimage_print