• Захист прав у сфері промислової власності: проб-леми законодавчого забезпечення та правозастосування : монографія / І. Ф. Коваль. – К. : НДІ ІВ НАПрН України, Лазурит-Полиграф, 2011. – 320.
  Монографія присвячена розгляду актуальних питань захисту прав суб’єктів господарювання у сфері промислової власності. Обґрунтувано нові теоретичні положення щодо уточнення та доопрацювання підстав, форм, способів захисту прав промислової власності суб’єктів господарювання, розробки пропозиції з удосконалення засад правового регулювання відносин у цій сфері. Проаналізовано загальнотеоретичні аспекти захисту прав промислової власності, природа та зміст прав промислової власності; підстави, форми і способи захисту цієї категорії прав суб’єктів господарювання. Сформульовано науково-теоретичні висновки та рекомендації щодо вдосконалення норм чинного законодавства України.
  Видання розраховано на широке коло фахівців у сфері охорони та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.

 • Теоретико-прикладні проблеми кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності : монографія / за наук. ред. д.ю.н. О. П. Орлюк ; кол. авторів: С. Ю. Бурлаков, А. В. Міндрул, Л. І. Работягова, О. О. Тверезенко, О. О. Штефан та ін. — К. : НДІ ІВ НАПрНУ, Лазурит-Поліграф, 2011. — 326 с.
  У монографії досліджено теоретико-прикладні підходи до си-стематизації законодавства у сфері інтелектуальної власності з метою вирішення питання щодо проведення його кодифікації. Розглянуто низку проблем нормативно-правового регулювання суспільних відносин у цій сфері в Україні з метою виявлення неузгодженості термінології в окремих галузях національного законодавства.
  Монографія розрахована на науковців, юристів-практиків, освітян, фахівців з питань інтелектуальної власності, а також усіх інших читачів, які цікавляться цією сферою.

 • Атаманова Ю.Є. Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави. – Харків: Видавництво “ФИНН”, 2008. – 424 с.

 • Штефан О.О. Авторське право у рекламі. – К.: ТОВ “Лазурит – Поліграф”, 2008. – 149 с.

 • Дроб’язко В.С. Охорона баз даних: міжнародні, регіональні, національні аспекти. – К.: ТОВ “Лазурит – Поліграф”, 2008. – 132 с.

 • Економіко-правові теоретичні та практичні аспекти переходу економіки України на інноваційну модель розвитку: Монографія / кол. авторів: Орлюк О.П., Бутнік Сіверський О.Б., Нежиборець В.І., Ревуцький С.Ф. та інш.; кер. авт. колективу, наук. ред. д.ю.н. Орлюк О.П., д.е.н. Бутнік Сіверський О.Б. – К.: ТОВ “Лазурит-Поліграф”, 2008. – 323 с.

 • Інститут патентних повірених: міжнародний досвід та національна практика. Монографія /кіл. авторів: Боровик П.А., Коваленко Т.В., Тверезенко О.О. – К.: ТОВ “Лазурит – Поліграф”, 2008. – 192 с.

 • Дорошенко О.Ф. Судова експертиза у цивільних справах щодо порушення прав інтелектуальної власності. – К.: ТОВ “Лазурит-Поліграф”, 2008. – 206 с.

 • Право інтелектуальної власності. Академ. курс; Підручник для студентів вищих навч. закладів /За ред. д.ю.н. Орлюк О.П., д.ю.н. Святоцького О.Д.. – К.: Видавничій Дім “Ін Юре”. 2006. – 720 с.

 • Сердюк І.Г. Фінансове регулювання інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні. – ТОВ “Лазурит – Поліграф”, 2007. – 215 с.

 • Демченко Т.С. Недобросовісність заявника у законодавстві про товарні знаки. – К.: ТОВ “Лазурит-Поліграф”, 2007. – 85 с.

 • Дроб’язко В.С. Актуальні проблеми захисту прав об’єктів інтелектуальної власності. – К.: ТОВ “Лазурит-Поліграф”, 2007. – 128 с.

  Дослідження присвячене комплексному вивченню проблем правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, висвітленню особливостей правової охорони та захисту окремих об’єктів інтелектуальної власності на міжнародному і національному рівні (зокрема творів, комп’ютерних програм, виконань, фонограм і відеограм, програм мовлення). Аналізується контрафакція і піратство як світова проблема, міжнародна охорона авторського права і суміжних прав в Україні. Значна увага приділена правозастосуванню у боротьбі з контрафакцією та піратством.
  Розрахована на юристів, наукових і практичних працівників, студентів, аспірантів, викладачів, а також спеціалістів у сфері інтелектуальної власності, суддів, працівників органів державної влади, всіх тих, хто вивчає право інтелектуальної власності, використовує результати творчої діяльності.

 • Штефан О. Проблеми реалізації угоди ТRIPS в національному законодавстві України. – К.: ПП “Авокадо”, 2006. – 80 с.

  У дослідженні на підставі аналізу відповідності національного законодавства України у сфері права інтелектуальної власності міжнародним нормам-стандартам, закріпленим в Угоді TRIPS для виконання Україною мети щодо входження у ВТО та ЄС. Значна увага приділяється питанням, що містяться в Угоді TRIPS, щодо цивільних, кримінальних та адміністративних процедур, а також тимчасовим проміжним засобам.
  Видання розраховане на наукових співробітників, фахівців-юристів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, підприємців, усіх, хто цікавиться проблемами удосконалення колективного управління авторським правом і суміжними правами.

 • Дроб‘язко В.С. Колективне управління авторським правом і суміжними правами: європейський досвід і національна практика. – К.; ПП “Авокадо”, 2006. – 88 с.

  У досліджені на підставі аналізу теоретичних положень та практичного досвіду використання основних сфер та форм колективного управління авторським правом і суміжними правами розглянуто питання становлення колективного управління та його роль у здійсненні авторського права і суміжних прав. Значна увага приділяється питанням колективного управління: праву на публічне виконання музичних творів «малих форм», механічним правам, правам на публічне виконання драматичних творів, праву слідування, правам виконавців і виробників фонограм тощо.
  Видання розраховане на наукових співробітників, фахівців-юристів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, підприємців, усіх, хто цікавиться проблемами удосконалення колективного управління авторським правом і суміжними правами.

 • Пічкур О. Правова охорона селекційних досягнень у рослинництві. – К.: ПП “Авокадо”, 2006. – 804 с.

  Автором монографії ґрунтовно досліджені причини виникнення певних нормативно-правових актів щодо правової охорони селекційних досягнень у рослинництві та їх суть. Відповідно до вимог Конвенції UPOV, Угоди TRIPS, європейського законодавства, багатосторонніх міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, захисту прав і свобод людини, Конституції України, національних нормативно-правових актів та на підставі практичної діяльності у цій сфері ним рекомендовані види цивільно-правових договорів, які стосуються патентування і ліцензування майнових прав інтелектуальної власності щодо сорту рослин, нарахування і розподілу винагороди (компенсації) у вигляді частки доходів, одержаних внаслідок виробництва та реалізації насіння (садивного матеріалу) цього сорту як результату творчості, а також порядок забезпечення його правової охорони, захисту прав та законних інтересів його авторів і власників.
  Викладений матеріал супроводжується висловлюваннями відомих вчених, філософів, письменників, політичних та релігійних діячів щодо суті досліджуваного питання , ґрунтовним та зрозумілим для всіх тлумаченням термінологічних визначень, додатками, що значно полегшує сприйняття його змісту.
  Монографія розрахована, в першу чергу, на суб’єктів, пов’язаних зі створенням нових сортів рослин та використанням їх насіння (садивного матеріалу) у господарський діяльності, забезпеченням захисту прав та законних інтересів їх авторів і власників, а також буде корисною управлінцям, керівникам, менеджерам, економістам, підприємцям у сфері селекції та насінництва, юристам практикам. Може бути також використаною викладачами, аспірантами і студентами як навчальний посібник з окремих дисциплін спеціальності «Інтелектуальна власність».

 • Економіко – правові проблеми в сфері інтелектуальної власності: Монографія / кол. авторів: Орлюк О.П., Бутнік-Сіверський О.Б., Ревуцький С.Ф., Нежиборець В.І., Федченко Л.Ю.та ін.; кер. авт. колективу, наук. ред. д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б.. – К.; ПП “Авокадо”, 2006. – 380 с.

 • Правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, галузеві аспекти: Монографія / Кол. авторів: Орлюк О.П., Святоцький О.Д., Демченко Т.С., Крижна В.М., Штефан О.О. та ін.; кер.авт. колективу, наук.ред. Орлюк О.П.. – К.: ПП “Авокадо”, 2006. – 416 с.

  Монографія присвячена дослідженню проблем правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, висвітленню особливостей праової охорони на захисту окремих об’єктів інтелектуальної власності (зокрема, таких як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, зазначення походження товарів, об’єкти авторського права та суміжних прав тощо). Аналізується місце інтелектуальної діяльності, проблеми законодавчого забезпечення сфери інтелектуальної власності тощо. Значна увага приділена питанням захисту прав і законних інтересів власників прав на об’єкти інтелектуальної власності.
  Розрахована на юристів – наукових і практичних працівників, студентів, аспірантів, викладачів вузів, в також спеціалістів у сфері інтелектуальної власності, патентних повірених, суддів, судових експертів, працівників органів державної влади.

 • Захист прав інтелектуальної власності (досвід Сполучених штатів Америки). За загальною редакцією Святоцького О.Д., Дроб’язко В. – К.: Видавничій Дім “Ін Юре”, 2003. –368 с.

 • Правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні: питання теорії і практики / Святоцький О.Д., Крайнєв П.П., Ревуцький С.Ф.; за ред. О.Д. Святоцького. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 80 с.

 • Крайнєв П. Інтелектуальна економіка. Управління промисловою власністю. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – 348 с.

 • Святоцький О., Крайнєв П., Прахов Б. Право интеллектуальной собственности на рационализаторское предложение. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – 128 с.

 • Сімсон О.Е. Інвестиційні та інноваційні правовідносини: перспективи розвитку публічної та приватної сфер. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2005. — 416 с.

 • Демченко Т. Охрана товарних знаков (сравнітельно-правовой аналіз). изд. 2-е, перераб. и доп.— К.: Інститут государства и права им. В.М.Корецкого НАН України, 2005.— 208 с.

 • Нежиборець В.І., Орлюк О.П., Ревуцький С.Ф. Правове забезпечення національної інноваційної системи в Україні: питання теорії і практики. – К.: ПП “Чех”, 2005. – 105 с.

 • Атаманова Ю. Інноваційне право України: проблеми теорії та систематизації. – Харків: ЧП „Вапнярчук”, 2005.— 128 с.

  Монографія присвячена ключовим проблемам формування та функціонування інноваційної моделі економічного розвитку України. У ній розкриваються питання місця та значення інноваційної стратегії в рамках економічної та правової політики держави, формулюється предмет та концептуальні засади механізму реалізації інноваційної політики держави, пропонується система її правового забезпечення. Досліджується стан законодавства України про інноваційну діяльність в контексті завдань побудови інноваційної моделі економіки України та актуалізується питання прийняття Інноваційного кодексу.
  Особливу увагу автором приділено вивченню вихідних понять інноваційного права: інновації, інноваційний продукт, інноваційна продукція, – встановлюється їх зміст, співвідношення та правове визначення з урахуванням сутності економічних відносин, що складаються протягом єдиного інноваційного циклу. Крім того, проводиться аналіз функціонального навантаження інновацій, формулюються їх критерії, розкривається співвідношення з об’єктами права інтелектуальної власності та виокремлюються ті з них, що становлять базовий елемент інновацій.
  Монографія буде цікава науковим співробітникам, викладачам і аспірантам вищих юридичних навчальних закладів, юристам-практикам, економістам, а також усім тим, кого турбують питання побудови в Україні інноваційної моделі національної економіки.

 • Демченко Т. Правове регулювання промислової власності в Європі та в Україні: принципи побудови та шляхи зближення. —Київ, видав. “Преса України“.— 2005.— 64 с.

  Робота присвячена висвітленню поняття європейського права з точки зору притаманних йому основних принципів та підходів до охорони об’єктів промислової власності та впливу на відповідне правове регулювання в окремих державах членах. Розкриваються особливості застосування щодо промислової власності окремих положень Римського договору та спеціальних норм європейського права в цій сфері. Правове регулювання промислової власності в Україні розглядається в світлі його зближення з правом ЄС.
  Розраховано на вчених та юристів-практиків, студентів, аспірантів, викладачів, спеціалістів органів законодавчої та виконавчої гілок влади, а також власників та користувачів об’єктів промислової власності.

 • Сімсон О. Інноваційне і креативне право: право знань і творчості: Монографія. — К.: Видавничій Дім “Ін Юре”. 2006. – 264 с.

 • Атаманова Ю. Теоретичні проблеми становлення інноваційного права України. Монографія. – Х, 2006. – 256 с.

 • Актуальні питання господарсько-правового забезпечення інноваційної політики держави: Монографія /За заг. Наук. Ред..канд. юр.наук Задихайло Д.В. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 256 с. (Атаманова Ю.Є.. – розд.2 “ Національна інноваційна система: проблеми та шляхи удосконалення правового забезпечення функціонування”)

 

image_pdfimage_print