2010

 

2011

 • Іолкін Я.О. “Торговельні марки в Україні та Європейському союзі”: монографія / Іолкін Я.О. – К. : НДІ ІВ НАПрНУ, ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2011. – 141 с.
 • Коваль І.Ф. Захист прав у сфері промислової власності: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування. Монографія. – К.: НДІ ІВ НАПрНУ, ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2011. – 330 с. (передано до друкарні).
 • Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: теорія і практика. Науково-практичний збірник. – К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, ТОВ “Лазурит – Поліграф, 2011. – 300 с.
 • Г.О. Андрощук. Інтернет-Договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності: науково-практичний коментар. – К.: ТОВ “Лазурит – Поліграф”, 2011. – 80 с.
 • Петренко С.А. Охорона комп’ютерної програми як об’єкта інтелектуальної власності: теорія і практика: монографія / С.А. Петренко – К.: НДІ ІВ НАПрНУ, “Лазуріт – Поліграф”, 2011. – 172 с.
 • Питання інтелектуальної власності. Збірник наукових праць. Випуск дев’ятий. – К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, ТОВ “Лазурит- Поліграф”, 2011. – 288 с.
 • Университет исследовательского и предпринимательского типа: европейский опыт для Молдовы, России и Украины : Научно-практическое издание / Кол. авторов: Андрощук Г., Бутник-Сиверский А., Орлюк Е. и др.; рук. авт. коллектива Хименко О. А.; проект Украина – Россия – Темпус. – К. : ООО «Т. А. Т. ГРУПП». – 2011. – 346 с.
 • О.О. Штефан, Н.М. Мироненко. Нетипові суб’єкти договірних авторсько-правових відносин: брошура. – К.: ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2011 – 62 с.

2012

 • Падучак Б.М. “Трансфер технологій: цивільно-правовий аспект”. Монографія. – К.: НДІ ІВ НАПрНУ, ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2012. – 218 с.
 • Бутнік-Сіверський С.О. Спадкування прав інтелектуальної власності : Монографія / С.О. Бутнік-Сіверський. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, ТОВ “Лазуріт – Поліграф”. 2012. – 213 с.
 • Бутнік-Сіверський О. Б., Борко Ю. Л. та ін. Теоретичні та методологічні засади оцінки вартості інтелектуальної власності : Монографія / О. Б. Бутнік-Сіверський, Ю. Л. Борко, І. Л. Шульпін та ін.; 2-ге видання, доп. – К. : НДІ ІВ НАПрНУ. ТОВ “Лазуріт – Поліграф”, 2012. – 486 с.
 • Питання інтелектуальної власності. Збірник наукових праць. Випуск десятий / За заг. ред. О. П. Орлюк. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, ТОВ “Лазуріт – Поліграф”, 2012. – 313 с.
 • Правовове регулювання відносин у сфері охорони прав на комерційну таємницю: сучасний стан і перспективи розвитку : монографія / за загал. ред. Н. М. Мироненко; НДІ ІВ НАПрНУ — К. : Інтерсервіс, 2012. — 396 с.
 • Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення : Науково-практичне видання / Автори-упорядники: Г. О. Андрощук, М. М. Шевченко – К. : Парламентське вид-во, 2012. – 384 с.
 • Андрощук Г. О., Шкляр С. В. Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції : монографія / Г. О. Андрощук, С. В. Шкляр. – К.: Юстініан, 2012. – 472 с.

2013

 • Договірні відносини щодо результатів наукової та науково-технологічної діяльності :монографія / кол. авторів: Батова В. О., Пічкур О. В., Работягова Л. І., Тверезенко О. О.; за заг. ред. О. Ф. Дорошенка; НДІ ІВ НАПрН України. — К. : Інтерсервіс, 2013. — 222 с.
 • Андрощук Г.О. Правова охорона програмного забезпечення (комп’ютерних програм і баз даних) : монографія / Г. О. Андрощук, С. А. Петренко. — К. : НДІ ІВ НАПрНУ. — 2013. — 300 с.
 • Андрощук Г.О. Державне регулювання відносин у сфері службового винахідництва : монографія / Г. О. Андрощук. — К. : НДІ ІВ НАПрНУ. — 2013. — 236 с.
 • Методичні рекомендації щодо відображення питань інтелектуальної власності у договорах на виконання науково-дослідних та/або дослідно-конструкторських і технологічних робіт та договорах про науково-технічне співробітництво; НДІ ІВ НАПрН України. — К. : Інтерсервіс, 2013 — 122 с.
 • Авторське право. Том 1: Енциклопедія. / В.С. Дроб’язко – К.: НДІ ІВ НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2013. – Т.1 – 2160 с. (90 д.а.) (передано до друкарні)
 • Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: теорія і практика : науково-практичний збірн. — Випуск 3. — К. : НДІ ІВ НАПрН України, Лазурит-Поліграф, 2013. — 186 с.
 • Прохоров-Лукін Г. В. Питання вдосконалення кримінально-правової охорони авторських і суміжних прав в Україні / Г. В. Прохоров-Лукін, Є. Г. Недогібченко, Ю. Є. Ленго, Г. О. Юдіна; за ред.Г. В. Прохорова-Лукіна; НДІ ІВ НАПрН України. — К. : Інтерсервіс, 2013. — 232 с.
 • Міжнародна система охорони інтелектуальної власності: організаційно-правові засади : монографія / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова — К. : НДІ ІВ НАПрНУ, , 2013. — 131 с.
 • Патентне право (науково-практичний коментар Глави 39 Цивільного кодексу України) / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова ; НДІ ІВ НАПрН України. — К. : Інтерсервіс, 2013. — 67
 • Право інтелектуальної власності в Інтернеті : [наук.-практ. посібник] / С.А. Петренко, В.М. Троцька. К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 288 с. (12,0 д.а.) (передано до друкарні)
 • Проблеми застосування кримінальної відповідальності за порушення авторських і суміжних прав : збірн. матеріалів круглого столу, м. Київ, 12 грудня 2013 р.; НДІ ІВ НАПрНУ — К. : Інтерсервіс, 2013. — 60 с.

2014

 • Договірні форми розпоряджання майновими правами на об’єкти авторського права : монографія / кол. авторів; за наук. ред. Мироненко Н. М.; НДІ ІВ НАПрН України. — К. : Інтерсервіс, 2014. — 248 с.
 • Штефан О. О. Науково-практичний коментар Глави 36 Цивільного кодексу України (Авторське право) / О. О. Штефан ; НДІ ІВ НАПрН України. — К. : Інтерсервіс, 2014 — 128 с.
 • Розвиток та стимулювання інноваційної діяльності (економіка, право, міжнародний досвід) : монографія / за наук. ред. О. Б. Бутнік-Сіверського : кол. авторів : О. П. Орлюк, О. Б. Бутнік-Сіверський, Г. О. Андрощук. — К. : НДІ ІВ НАПрНУ. — 2014. — 364 с.
 • Орлюк О.П. Управління правами інтелектуальної власності: монографія / О. Орлюк, НДІ ІВ НАПрН України. — К. : Інтерсервіс, 2014 — 178 с.
 • Питання інтелектуальної власності : зб. наук. праць. Випуск 11 / редкол. : О. П. Орлюк та ін.; НДІ ІВ НАПрНУ — К. : НВП Інтерсервіс, 2014. — 200 с.
 • Коментар бухгалтерського та податкового законодавства щодо об’єктів права інтелектуальної власності / за наук. ред. О. Б. Бутнік-Сіверського; кол. авторів: Ю. Л. Борко, О. Б. Бутнік-Сіверський, О. П. Орлюк; НДІ ІВ НАПрНУ — К. : Інтерсервіс, 2014. — 96 с.
 • Інтелектуальна власність у науково-технічній сфері: методи та принципи вартісної оцінки [Текст] : монографія / Г.О. Андрощук, С.А Давимука. – К: Парламентське видавництво, 2014. – 304 с. (19 д.а.)
 • Об’єкти права інтелектуальної власності в державному секторі економіки (бюджетних установах) : брошура / Ю. Л. Борко, О. Б. Бутнік-Сіверський, О. П. Орлюк / за наук. редакцією д.е.н., проф. Бутнік-Сіверського О. Б. — К. : НДІ ІВ НАПрНУ, 2014. — 175 с.
 • Оцінка людських ресурсів, людського потенціалута людського капіталу (методико-правовий аспект з урахуванням зарубіжного досвіду): монографія/ Бутнік-Сіверський О. Б., Орлюк О. П., Падучак Б. М., Шульпін І. Л.; за наук. редакцією д.е.н., проф. Бутнік-Сіверського О. Б. — К. : НДІ ІВ НАПрНУ, 2014. — 212 с.
 • Договірні форми реалізації майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти авторського права [Електронний ресурс] : збірник матеріалів науково-практичної Інтернет конференції / за ред. Н. М. Мироненко. — 80 Min / 700 MB. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, 2014 – 1 електрон. опт. диск (CD-R); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. (5,8 д.а.)
 • Цивільно-правова охорона та захист авторського права в сучасних умовах технологічного розвитку [Текст] : монографія / Колектив авторів : О. О. Штефан, А. С. Штефан, І. І. Петренко, О. О. Мацкевич, В. М. Троцька, С. А. Петренко; за наук. ред. Н. М. Мироненко. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2014. – 341 с. (14 д.а.), (передано до друкарні).
 • Регулювання правовідносин в Інтернеті : аспекти інтелектуальної власності [Текст] : брошура / С. А. Петренко, О. О. Мацкевич, С. О. Бутнік-Сіверський. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 120 с. (5 д.а.), (передано до друкарні)
 • Андрощук Г. О. Патентне право: міжнародно-правове регулювання [Текст] : монографія / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 480 с. (20 д.а.), (передано до друкарні)
 • Сопова К.А. Докази і доказування у цивільних справах [Текст] : монографія / К.А. Сопова. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 196 с. (8,2 д.а.), (передано до друкарні
 • Осипова Ю. В. Правова охорона об’єктів права інтелектуальної власності, створених у вищих навчальних закладах України [Текст] : монографія / Ю. В. Осипова – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 280 с. (11,7 д.а.), (передано до друкарні)
 • Договори по розпорядженню майновими правами на об’єкти патентного права. Т.1 [Текст] : монографія / Колектив авторів : Г. О.Андрощук, Ю. Л. Борко, В. А. Васильєва, І. Ф.Коваль, В. М. Косак, Б. М. Падучак, О. О. Тверезенко; за наук. ред. Мироненко Н. М.– К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2014. – 279 с. (11,6 д.а.), (передано до друкарні)
 • Правові та економічні відносини, що виникають внаслідок порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності [Текст] : монографія / Колектив авторів : Ю. Л. Борко, О. Б. Бутнік-Сіверський, Ю. Є. Ленго, Б. М. Падучак, Г. В. Прохоров-Лукін, І. Л. Шульпін; за наук. ред. О. Б. Бутнік-Сіверського : – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2014. – 190 с. (7,9 д.а.) (передано до друкарні)
 • Андрощук Г. О. Патентні системи та законодавство країн СНД і Балтії. Ч. 2 [Текст] : збірник нормативно-правових актів / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2014. – 408 с. (17 д.а.), (передано до друкарні)
 • Питання інтелектуальної власності : [зб. наук. праць.] – К.: НДІ ІВ НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2014. – Вип. 12 – 240 с. ( 10,0 д.а.) (передано до друкарні)
 • Патентні системи та законодавство країн СНД і Балтії. Ч. 2 [Текст] : збірник нормативно-правових актів / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2014. – 408 с. (17 д.а.), (передано до друкарні)

2015

 • Шабалін А. В. Цивільне судочинство у справах наказного провадження [Текст] : монографія / А. В. Шабалін. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2015. – 194с. (8,9 д.а.) (передано до друку);
 • Рязанова Н. І. Службові об’єкти інтелектуальної власності, створені за державні кошти: цивільно-правові аспекти [Текст] : монографія / Н. І. Рязанова . – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2015. – 213с. (8,4 д.а.) (передано до друку);
 • Штефан О. О. Захист авторського права в порядку позовного провадження в судах загальної юрисдикції [Текст] : монографія / О. О.Штефан. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2015. – 1034 с. (43,1 д.а.) (передано до друку);
 • Договори по розпорядженню майновими правами на об’єкти патентного права. Т. 2 [Текст]: монографія / Колектив авторів; за наук. ред. Мироненко Н. М.– К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2015. – 313 с. (13,0 д.а.) (передано до друку);
 • Кашинцева О. Ю. Інтелектуальна власність та біоетика: аспекти гармонізації [Текст] : монографія / О. Ю. Кашинцева. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2015. – 195 с. (8,1 д.а.) (передано до друку);
 • Мацкевич О. О. Авторське право у діяльності засобів масової інформації, що функціонують у цифровому середовищі [Текст]: монографія / О. О. Мацкевич. – К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2015. – 235 с. (10,5 д.а.) (передано до друку);
 • Андрощук Г. О. Інтелектуальна власність в національних інноваційних системах [Текст] : монографія / Г. О. Андрощук. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2015. – 450 с. (18,75 д.а.) (передано до друку).
 • Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації : Матеріали науково-практичної конференції / 26 березня 2015р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, В. М. Поперечнюк. – К. : НДІІП НАПрН України, НДІІВ НАПрН України, НТУУ «КПІ», 2015. – 135 с.
 • Питання інтелектуальної власності : [зб. наук. праць.] –  К.: НДІ ІВ НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2015. – Вип. 13. – 107 с. ( 4,5 д.а.) (передано до друку).
 • Андрощук Г. О., Работягова Л. І. Патентні системи зарубіжних країн: структурований аналіз законодавства : науково-практичне видання / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2015. – 220 с. (15 д.а.) (передано до друку).
 • Права людини в Україні і світі: охорона, реалізація, захист : Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (3 грудня 2015 року, м. Київ). / За заг. ред. А. С. Штефан. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс». – 2015. (3,3 д.а.) (передано до друку).

2016

 • Національна політика розвитку інтелектуального капіталу з позиції глобалізації економіки та механізм її правового забезпечення : монографія / за наук.ред. О.Б. Бутнік-Сіверського : кол. Авторів: Г.О.Андрощук, Ю.Л. Борко, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.П.Орлюк, С.Ф. Ревуцький. – К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, 2016. (22,0 д.а.) (передано до друку);
 • Теоретичні та методичні засади визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на  об’єкти інтелектуальної власності : науково-практичне видання / за науковою редакцією О.Б. Бутнік-Сіверського : кол. авторів: к.е.н, доцент Г.О.Андрощук, д.е.н., проф., академік АТН Украіни Бутнік-Сіверський О.Б.,  к.ю.н.  Г. В. Прохоров-Лукін, здобувач, н.співробітник Шульпін І.Л. – К.: НДІ ІВ НАПрНУ. –  –  96с. (4,85д.а.) (передано до друку);
 • Визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об‘єкти інтелектуальної власності : методичні рекомендації / за науковою редакцією О.Б. Бутнік-Сіверського : кол. авторів: к.е.н, доцент Г.О.Андрощук, д.е.н., проф., академік АТН України Бутнік-Сіверський О.Б., к.ю.н. Г. В. Прохоров-Лукін, н.с.Шульпін І.Л.– К.: НДІ ІВ НАПрНУ. – 2016. (7,8 д.а.) (передано до друку);
 • Андрощук Г.О., Работягова Л.І. Продовження строку дії патенту на винахід: міжнародний досвід правового регулювання: монографія / К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, 2016. (5,0 д.а.) (передано до друку);
 • Дроб’язко В.С. Становлення і розвиток Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів : монографія / К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, 2016. (6,0д.а.) (передано до друку);
 • Договірні форми реалізації прав інтелектуальної власності на комерційні позначення : монографія / колектив авторів; за наук. ред. Мироненко Н.М. К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, 2016. (12,0 д.а.) (передано до друку);
 • Пічкур О.В. Порядок виконання операції щодо укладення ліцензійниого договору : брошура / К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, 2016. (2,0 д.а.) (передано до друку);
 • Кашинцева О., Борко Ю. Патентна реформа в сфері медицини і фармації в Україні: аспекти примусового ліцензування : брошура / К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, 2016. (1,4 д.а.) (передано до друку);
 • Штефан А.С. Принципи доказування у цивільному судочинстві України : монографія / К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, 2016. (4,8 д.а.) (передано до друку);
 • Петренко І.І. Цивільно-правова охорона та реалізація прав інтелектуальної власності на літературні твори : монографія / К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ. 2016 (7,8 д.а.) (передано до друку).
 • Питання інтелектуальної власності : зб. наук. пр. / за наук. ред. О.Б. Бутнік-Сіверського. – К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ. 2016. № 14. (12,3д.а.) (передано до друку).
 • Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: теорія і практика : наук.-практ. зб. – Випуск 4. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ. 2016. (6,25д.а.) (передано до друку).
 • Науково-дослідний інститут інтелектулаьної власності: 2001-2016рр. Історія, досягнення, перспективи розвитку / за ред. О.П. Орлюк ; [уклала: Яшарова М.М.]. – К. : НДІ ІВ НАПрН України, Інтерсервіс., 2016. – 108 с.
 • Актуальні проблеми судового захисту прав інтелектуальної власності в Україні : Збірник матеріалів Круглого столу (29 січня 2016 р., м. Київ) .- [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/29.01.2016.pdf.
 • Законодавство України у сфері інтелектуальної власностіта його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Київ, 23 вересня 2016р.) / НДІ інтелектулаьної власності НАПрНУ. – К.: Інтерсервіс, 2016. – 240с. (10,9 д.а.)

2017

 • Селіваненко В.В. Міжнародно-правова та національна охорона об’єктів інтелектуальної власності в сфері медицини і фармації : монографія / К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ. – 2017. – 164 с. (12,17д.а.) (передано до друку);
 • Зеров К. О. Особливості захисту авторського права на твори розміщених в мережі Інтернет: монографія / К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. – 2017. (9,17 д.а.) (передано до друку);
 • Договір комерційної концесії: теорія, законодавство, судова практика : монографія / колектив авторів; за наук. ред. Мироненко Н.М. – К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. – 2017. (10,0 д.а.) (передано до друку);
 • Федорова Н.В. Телеформат як об’єкт права інтелектуальної власності : монографія / К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. – 2017. – 310 с.(12,9 д.а.) (передано до друку)
 • Правопорушення авторських прав, як підстава до кримінальної, адміністративної, цивільної відповідальності: науково-практичне видання / колектив авторів; за наук. ред. Мироненко Н.М. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. – 2017. (передано до редакції);
 • Андрощук Г.О. «Інноваційні адитивні технології 3D – друку : економіко-правові аспекти регулювання : наукове видання / К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. – 2017 (6,0 д.а.) (передано до друку);
 • Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів: збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 27 квітня 2017 р. / за ред. А. С. Штефан. К.: Інтерсервіс. – 2017. – 60 с. (2,5 д.а.) (передано до редакції);
 • Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / за заг. ред. Г.О. Андрощука. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. – 2017. – вип. 15 «Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності». (передано до редакції);
 • Судова експертиза інтелектуальної власності : нормативні та літературні джерела, практика проведення : науково-практичний збірник / Прохоров-Лукін Г.В., Юдіна Г.О., Недогібченко Є.Г. / за наук. ред. Прохорова-Лукіна Г.В. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. – 2017. (7,0 д.а.) (передано до редакції)
 • Порушення прав інтелектуальної власності та боротьба з ними : збірник матеріалів науково-практичної конференції (07.12.2017р., м. Київ) / за заг. зед. Мироненко Н. М. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. – 2017 (передано до редакції);
 • Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : збірник наукових праць науково-практичної інтернет-конференції, м. Київ, 07 листопада 2017 року / за заг. ред. О. Ю. Кашинцевої. – К. : НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. – 2017. (5,0д.а.) (передано до редакції);
 • Штефан А. С. Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту: монографія. К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. Інтерсервіс, 2017. 150 с. (7,29 д.а.);
 • Бахарева О.В., Прохоров-Лукін Г.В. Дайджест судових рішень у спорах про захист прав інтелектуальної власності в Україні №1 «Визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг; право попереднього використання знаку, припинення недобросовісної конкуренції через безпосереднє звернення до суду : електронне видання / за наук. ред.: Орлюк О.П. – К.: НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ. 2017. (8,6 д.а.)  (передано до друку);
 • Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 28 вересня 2017 р.) НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. – К. : Інтерсервіс, 2017. – 160 с.
image_pdfimage_print