до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії в Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності  Національної академії правових наук Україниу 2020 році

1. Загальні положення

1.1. Вступ до аспірантури Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (далі – Інститут) для здобуття наукового ступеня доктора філософії здійснюється на конкурсній основі відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та "Про наукову та науково-иехнічну діяльність", «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 283 від 03 квітня 2019 р.та Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 1 жовтня 2019 р. № 1285, зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 591 від 04 травня 2020 р., статутів Інституту і НАПрН України, а також цих Правил прийому.

 

1.2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється в аспірантурі Інституту згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України «Про затвердження рішень Ліцензійної комісії» від 27 липня 2017 р. № 161-л) в галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право». Пріоритет у підготовці аспірантів в Інституті надається напряму «Право інтелектуальної власності».

1.3. До аспірантури Інституту приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають (перебувають) на території України на законних підставах, які здобули освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та виявили бажання здобути ступінь доктора філософії.

1.4. Особа, яка подає для вступу до аспірантури Інституту диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою Інституту рішення про визнання його диплома.

1.5. Нормативний термін підготовки докторів філософії в аспірантурі Інституту не залежно від форми навчання становить чотири роки. Термін навчання в аспірантурі може бути скорочено залежно від обсягу наукового доробку і ступеня готовності дисертації відповідно до законодавства.

1.6. Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

1.7. Форма навчання – денна (з відривом від виробництва) та заочна (без відриву від виробництва).

1.8. Вступникам на час вступу місця у гуртожитку не надаються.

1.9. Організацію прийому вступників до аспірантури Інституту здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується директором Інституту. Приймальна комісія вирішує усі питання, пов’язані зі вступом до аспірантури Інституту.

1.10. Інформація щодо вступу до аспірантури Інституту оприлюднюється на веб-сайті Інституту http://ndiiv.org.ua/.

2. Строки прийому заяв і документів, вступних іспитів, конкурсного відбору та зарахування до аспірантури Інституту

2.1. Подання документів для навчання в аспірантурі Інституту проводиться щоденно (крім вихідних і святкових днів) з 10 до 17 години, у п’ятницю – з 10 до 16 години.

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання здійснюється у такі строки:

-     очаток прийому заяв і документів 25 серпня 2020 р.

-     Закінчення прийому заяв і документів 11 вересня 2020 року о 16ºº.

-     Строки проведення вступних іспитів 14 – 22 вересня 2020 року.

-     Терміни зарахування до аспірантури – до 01 жовтня 2020 року.

 

Початок навчання в аспірантурі – 01 жовтня 2020 року.

3. Перелік та процедура подання документів для вступу до аспірантури Інституту

3.1. Вступники до аспірантури особисто подають заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсному відборі до аспірантури Інституту. У заяві передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

3.2. До заяви вступник до аспірантури додає такі документи:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;
 • копію документа, що засвідчує особу та громадянство;
 •  копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • автобіографію, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних);
 • шість кольорових фотокарток 3х4 см;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію сертифікату міжнародного зразка з іноземної мови, який засвідчує рівні С1-С2 (за наявності);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір навчатися на денній формі та проживати в гуртожитку).

3.2. Під час подання заяви вступник до аспірантури пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство, документ про зміну прізвища (у разі необхідності), документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; військовий  квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних).

3.3. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

3.4. Приймальна комісія Інституту допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку, та вчасно) документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.

3.5. Дослідницька пропозиція – це науковий текст, підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.

Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою її презентацією) відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.

4. Проведення вступних випробувань та конкурсного відбору до аспірантури Інституту

4.1. Приймання вступних випробувань до аспірантури здійснюється предметними комісіями, які призначаються директором Інституту.

4.2. Вступники в аспірантуру складають вступні випробування зі:

 • вступного іспиту зі спеціальності «Право» (в обсязі стандарту вищої освіти магістра зі спеціальності «Право»);
 • додаткові вступні випробування (в разі необхідності) для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста);
 • вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: додаткове випробування, іноземна мова, випробування зі спеціальності.

4.3. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених цими Правилами Інституту.

4.4. Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантурі, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

4.5. Вступні випробування проводяться з 14 вересня по 22 вересня 2020 року

 -     додаткове вступне випробування – 14 вересня 2020 року;

-     вступний іспит з іноземної мови – 18 вересня 2020 року;

-     вступний іспит зі спеціальності – 22 вересня 2020 року.

4.6. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі. Програми додаткових вступних випробувань розробляються Інститутом і затверджуються рішенням Вченої ради Інституту. Програми оприлюднюються на сайті Інституту у встановлений законодавством термін.

4.7. Вступний іспит з іноземної мови як кваліфікаційний іспит оцінюється за 100 бальною шкалою. При цьому:

- мінімальна позитивна оцінка, що відповідає рівню В2, складає 60 балів;

- вступник, який на вступному іспиті з іноземної мови набрав менше 60 балів, вибуває з конкурсного відбору;

- іспит з іноземної мови зараховується автоматично, якщо вступник має міжнародний сертифікат з іноземної мови рівня С1 – С2.

Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні С1 – С2, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів С1 – С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови.

Рішення про зарахування іспиту за сертифікатом приймає предметна комісія з іноземної мови. Це рішення оформлюється відповідним протоколом вступного іспиту з іноземної мови. Вступник, якому відмовлено у зарахуванні іспиту за сертифікатом, має право складати іспит з іноземної мови на загальних підставах.

Програма вступних іспитів з іноземних мов розробляються Інститутом і затверджуються рішенням Вченої ради Інституту. Програми оприлюднюються на сайті Інституту у встановлений законодавством термін.

4.8. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних вироблюваннях зі спеціальності, оцінюватимуться за 100-бальною шкалою, де:

 •  «відмінно» – 90 - 100 балів;
 •  «добре» – 75 - 89 балів;
 •  «задовільно» – 60 - 74 балів;
 •  «незадовільно» – 59 - 1 балів.

Вступники, які наберуть менш як 60 балів, позбавлятимуться права участі в конкурсі.

Програми вступних іспитів зі спеціальності формує Інститут та затверджує Вчена рада Інституту. Програми оприлюднюються на сайті Інституту у встановлений законодавством термін.

4.9. Не допускається перескладання або повторне складання будь-якого із вступних іспитів.

4.10. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії конкурсний бал (КБ) обчислюється як сума балів, отриманих вступником до аспірантури на вступних випробуваннях, і помножених на вагові коефіцієнти:

 

КБ = 0,4×ІС + 0,25×ІМ + 0,3×П + 0,05×ДБ,          де:

 

ІС – вступний іспит із спеціальності (вага якого становить 40 відсотків конкурсного бала, ваговий коефіцієнт – 0,4);

ІМ – вступний іспит з іноземної мови (вага якого становить 25 відсотків конкурсного бала, ваговий коефіцієнт – 0,25);

П – презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень, яка передбачає заслуховування та обговорення повідомлення вступника (вага якого становить 30 відсотків конкурсного бала, ваговий коефіцієнт – 0,3);

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (вага якого становить 5 відсотків конкурсного бала, ваговий коефіцієнт – 0,05).

4.11. Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховуватиме предметна комісія Інституту по прийому вступного іспиту зі спеціальності. Порядок нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення подано у Додатку 1 до Правил прийому.

4.12. Зарахування на загальних підставах відбувається за сумою балів, отриманих за вступні іспити і додаткові бали, нараховані за навчальні та наукові досягнення.

Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

4.13. У разі одержання однакової кількості балів право на першочергове зарахування до аспірантури мають вступники, які:

 • мають опубліковані наукові праці, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях;
 • успішно закінчили магістратуру та отримали диплом з відзнакою;
 • рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;
 • мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні С1 – С2.

4.14. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні іспити у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

4.15. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні протягом календарного 2019 року.

4.16. Можливі апеляції на оцінку вступного іспиту до аспірантури подаються вступником в день оголошення предметною комісією результатів іспиту та розглядаються Приймальною комісією Інституту.

4.17. Зарахування до аспірантури проводиться наказом директора Інституту на підставі рішення Приймальної комісії.

 

5. Особливості прийому іноземних громадян та осіб без громадянства до аспірантури Інституту

5.1. Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства в аспірантурі здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», постанов Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні»; від 11.09.2013 р. № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства»; наказу МОН України від 01.11.2013 р. № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства»; наказу МОН України від 05.05.2015 р. № 504 «Про визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав» та інших законодавчих актів.

 

5.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, проводиться до початку чергового навчального року в аспірантурі Інституту.

5.3. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, подають до Приймальної комісії Інституту такі документи:

 • заяву встановленого зразка;
 • документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ. У разі, якщо іноземець має диплом про вищу освіту (юридичну), виданий в Україні, то він подає саме цей документ про освіту;
 • додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
 • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 • поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 • шість кольорових фотокарток 3х4 см;
 • дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою.


Додаток 1

до Правил прийому в аспірантуру НДІ інтелектуальної власності НАПрН України для здобуття ступеня доктора філософії у галузі права

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення вступників до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі права

 

Навчальні та наукові досягнення

Код

Кількість балів

Міжнародний сертифікат з іноземної мови, отриманий за останні два роки, що підтверджує рівні В2 - С2

ДБ1

В2 – 5

С2 – 10

Диплом переможця та призера міжнародної студентської олімпіади з фаху[1]

ДБ2

40

Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху1

ДБ3

перше місце – 20 друге місце – 15 третє місце – 10

Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху1

ДБ4

перше місце – 20 друге місце – 15 третє місце – 10

Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт НАН України з фаху1

ДБ5

перше місце – 20 друге місце – 15 третє місце – 10

Диплом лауреата премії НАН України для молодих учених та студентів вищих навчальних закладів за обраною спеціальністю1

ДБ6

10

Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку наукових фахових видань України або у закордонному виданні (за обраною спеціальністю)[2]

ДБ7

15 (кожна стаття)

Стаття у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus та інші) за обраною спеціальністю2

ДБ8

25 (кожна стаття)

Одноосібна монографія або розділ у колективній монографії, яка рекомендована до друку Вченою радою ВНЗ чи наукової установи2

ДБ9

10

Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови опублікування тез доповіді за обраною спеціальністю)2

ДБ10

5 (кожна теза)

Участь у науковій міжнародній конференції (за умови опублікування тез доповіді за обраною спеціальністю)2

ДБ11

10 (кожна теза)

Патент або авторське свідоцтво на винахід за обраною галуззю знань[3]

ДБ12

20

Рекомендація Вченої ради ВНЗ чи наукової установи до аспірантури (за наявності)3

ДБ13

5

Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою за обраною спеціальністю

ДБ14

10

[1] диплом, отриманий під час навчання в магістратурі.

[2] за період не більше трьох років до моменту вступу (в сумі не більше як 60 балів за публікації та участь у конференціях).

[3] за період не більше трьох років до моменту вступу.

Останні новини

Анонс подій

Новинки видань у нашій бібліотеці

       

Зв'яжіться з нами

Для отримання послуг з аудиту та експерної оцінки, консультацій з питань інтелектуальної власності.

Контакти

Київ, 03150 вул. Казимира Малевича (Боженко), 11

Тел.: +38 (044) 200 08 76
Email: letter@i.kiev.ua