April 11, 2014 at the Private Law and entrepreneurship Research Institute of the National Academy of Law of Ukraine took place a session of scientific-practical round table “The legal order of entrepreneurial relations: a means of ensure”. This scientific event was attended by representatives of leading research institutions and institutions of higher education of Ukraine.

11 квітня 2014 року у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України відбулось засідання науково-практичного круглого столу «Правовий порядок у підприємницьких відносинах: засоби забезпечення» На цьому науковому заході були присутні представники провідних науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів України.

На круглому столі було обговорено такі питання:

1. Стабільність як смислоутворююча категорія правового порядку в сфері економіки.

2. Розробка сучасної концепції стабільності цивільного обороту: питання методології.

3. Механізм реалізації принципів добросовісності, розумності та справедливості у підприємницьких відносинах.

4. Шляхи подолання правової невизначеності у цивільному та господарському праві.

5. Удосконалення системи матеріально-правових та процесуальних гарантій прав та інтересів добросовісних учасників підприємницьких відносин.

В роботі круглого столу взяв участь і виступив з доповіддю «Глобальна стратегія щодо паралельного імпорту» завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд. екон. наук, доцент Г.О. Андрощук.

image_pdfimage_print
Scientific-practical round table meeting “The legal order of entrepreneurial relations: a means of ensure”